fbpx

Contact

A fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale

icon

Legea pensiilor ocupaționale (Legea nr. 1/2020)

Pe data de 06.01.2019, Președintele României a semnat Decretul pentru promulgarea Legii privind pensiile ocupaționale, această lege având nr. 1/2020, fiind publicată în Monitorul oficial nr. 10/08.01.2020, urmând să intre în vigoare în termen de 30 de zile de la publicare.
Potrivit acestei legi, prin pensie ocupațională se înțelege suma plătită periodic participantului, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public, obținută în urma calității de participant la un fond de pensii ocupaționale.
Din perspectiva dreptului muncii, de pensiile ocupaționale pot beneficia:

– salariații;
– funcționarii publici;
– persoanele autorizate să desfășoare o activitate independentă, potrivit legii;
– persoanele care își desfăşoară activitatea în funcții elective sau care este numită în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului;
– membrul unei societăți cooperative potrivit dispozițiilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi altă persoană care realizează venituri asimilate salariilor, venituri din activități profesionale sau agricole, care aderă la un fond şi care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit contribuții la un fond şi are un drept viitor la o pensie ocupațională;
– persoanele pentru care se plătesc, în baza unor contracte de mandat sau contracte de management, contribuții la un fond, din care rezultă un drept viitor la o pensie ocupațională;
– persoana care acționează ca propriul său angajator, exercită o activitate independentă sau orice asocieri între acestea şi a semnat un contract de administrare încheiat cu un administrator.

Contribuțiile angajatorului şi ale angajatului se datorează, se colectează şi se virează de către angajator pe baza numelui, prenumelui şi a codului numeric personal al participantului.
De asemenea, angajatorul nu poate face rețineri din veniturile pe care i le datorează angajatului pentru contribuțiile datorate de angajat la un fond fără acordul scris al angajatului, consemnat în actul individual de aderare la un fond sau, ulterior, într-o notificare transmisă administratorului și angajatorului.
Totodată, angajatorul poate stabili cuantumuri diferențiate de contribuție proprie pentru angajații săi pe criterii de vechime, funcție sau drepturi salariale, reținând atât contribuțiile proprii, cât și contribuțiile angajaților săi care au calitatea de participant la un fond şi le virează odată cu contribuțiile de asigurări sociale obligatorii.
Contribuția proprie a unui participant poate fi de maximum o treime din veniturile sale salariale brute lunare sau din veniturile asimilate acestora fără a depăși, împreună cu celelalte rețineri pe care le-ar avea, jumătate din salariile nete lunare, respectiv din veniturile asimilate.
Contribuția poate fi împărțită între angajat şi angajator potrivit prevederilor stabilite de schemă şi actul individual de aderare iar sumele reprezentând contribuțiile la fonduri de pensii ocupaționale din România sunt deductibile fiscal în conformitate cu legislația fiscală.
De asemenea, participanții pot, în orice moment, să modifice, cu respectarea nivelului prevăzut la alin. (3), să suspende sau să înceteze contribuțiile proprii la un fond, fără niciun fel de sancțiune, înștiințând în scris administratorul şi angajatorul cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data suspendării sau încetării contribuțiilor, modificarea considerându-se implicită prin plata unei alte sume decât cea prevăzută în actul individual de aderare.
Totodată angajatorul are dreptul de a decide, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze contribuțiile la un fond pentru angajații săi, înștiințând în scris, administratorul şi angajații cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data aplicării deciziei.
Dacă un participant încetează plata contribuției, acesta își păstrează drepturile, conform regulilor prospectului şi/sau schemei de pensii ocupaționale, cu excepția cazului în care a solicitat un transfer de lichidități bănești către alt fond.
În măsura în care un participant devine incapabil de a presta o muncă, ca urmare a invalidității, acesta va avea dreptul de a primi contravaloarea activului personal, în conformitate cu reglementările A.S.F.
Dacă un participant decedează înainte de pensionare, contravaloarea activului personal se distribuie moștenitorilor participanților, definiți conform prevederilor Codului civil, conform actului de succesiune.

Av. Răzvan Vasiliu

 

20200108 Pensia ocupationala

Comments

comments

Apelează