fbpx

Contact

A fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 58/2021

În Monitorul Oficial al României nr. 345/05.04.2021 a fost publicat actul normativ în baza căruia angajatorii au posibilitatea de a reduce durata timpului de muncă pentru angajați.

Legea nr. 58/2021 care permite angajatorilor să reducă timpul de muncă  cu cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă a fost publicată în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare în 3 zile de la publicare.

Durata reducerii timpului de lucru

Angajatorii nevoiți să reducă timpul normal de lucru, pot diminua durata acestuia cel mult 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă.

Reducerea timpului de muncă se stabileşte prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puţin 5 zile lucrătoare, cuprinse în perioada de 30 de zile calendaristice, începând cu prima zi de aplicare efectivă a măsurii.

Perioada în care poate fi aplicată măsura reducerii timpului de lucru

Angajatorii pot uzita de prevederile Legii nr. 58/2021 numai pe întreaga perioadă a stării de urgenţă/alertă/asediu, precum şi pe o perioadă de până la 3 luni de la data încetării ultimei perioade în care a fost instituită starea de urgenţă/alertă/asediu.

Acordul prealabil al sindicatului sau al reprezentanților angajaților – condiție pentru implementarea măsurii

Măsura de reducere a timpului de muncă se ia de angajator cu acordul organizației sindicale îndreptățite să negocieze contractul colectiv ori, în cazul în care aceasta nu există, cu reprezentanții salariaților.

Modalitatea de implementare a măsurii

Reducerea timpului de lucru în temeiul Legii nr. 58/2021 se face prin decizia angajatorului.

Timpul de lucru modificat, modul de repartizare a acestuia pe zile şi drepturile salariale aferente se comunică salariatului cu cel puţin 5 zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii.

În cazul în care intervine o modificare a programului de lucru determinată de o creștere a activității angajatorului care necesită suplimentarea personalului sau în cazul în care se impune înlocuirea unui salariat care se află în imposibilitatea de a presta activitate conform programului său de lucru, comunicarea către salariat se face cu cel puțin 24 de ore anterior aplicării efective a măsurii.

Cuantumul indemnizației

Pe durata reducerii timpului de muncă salariaţii afectaţi de măsură beneficiază de o indemnizaţie de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de reducere a programului de lucru.

În măsura în care bugetul angajatorului o permite, cuantumul indemnizației poate fi suplimentat cu sume reprezentând diferenţa până la nivelul salariului de bază corespunzător locului de muncă ocupat, fără ca această diferenţă să poată fi decontată.

 

Decontarea indemnizației

Indemnizaţia  este suportată de angajator şi se achită la data plăţii salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta, din bugetul asigurărilor pentru şomaj după îndeplinirea de către angajator a obligaţiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor din perioada pentru care se face solicitarea.

Procedura de decontare a sumelor urmează a se stabili prin hotărâre a Guvernului.

 

Condiții pentru decontarea indemnizației

Pentru a putea beneficia de decontarea indemnizației, este necesar ca, la nivelul unității solicitante, să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  1. măsura să afecteze cel puţin 10% din numărul de salariaţi ai unităţii;
  2. reducerea activităţii este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puţin 10% faţă de luna similară sau faţă de media lunară a cifrei de afaceri din anul anterior declarării stării de urgență/alertă/asediu, respectiv 2019. În cazul organizaţiilor neguvernamentale, precum şi al angajatorilor din categoria reglementată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, diminuarea se raportează la veniturile realizate.

În vederea decontării sumelor solicitate, angajatorul trebuie să depună o cerere însoţită de următoarele documente:

a) copie a deciziei privind reducerea timpului de muncă și dovada aducerii acesteia la cunoştinţa salariaţilor, prin orice mijloace folosite de angajator în mod obişnuit pentru comunicarea cu angajaţii;

b) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului, din care să reiasă situația care impune reducerea programului de lucru;

c) copia acordului încheiat cu sindicatul în drept să negocieze contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sau cu reprezentanții salariaților ori, după caz, dovada informării salariaților acolo unde nu există organizație sindicală îndreptățită să negocieze contractul colectiv de muncă la nivel de unitate sau reprezentanți ai salariaților;

Interdicția recuperării de la salariat a indemnizației nedecontate

În situaţia în care angajatorul nu recuperează indemnizaţia acordată de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, acesta nu are dreptul de a o recupera de la salariat.

Interdicția angajării de noi salariați

Pe perioada de aplicabilitate a măsurii reducerii programului de lucru, este interzisă atât angajarea de personal pentru prestarea unor activităţi identice ori similare cu cele prestate de către salariaţii al căror timp de muncă a fost redus, cât şi subcontractarea activităţilor desfăşurate de salariaţii al căror timp de muncă a fost redus.

Interdicţia se raportează la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare la nivelul cărora se aplică măsura reducerii programului de lucru.

Interdicția prestării muncii suplimentare

Pe perioada aplicării măsurii reducerii programului de lucru, salariaţii afectaţi de această măsură nu pot efectua muncă suplimentară la acelaşi angajator.

Intrarea în vigoare

Dispozițiile Legii nr. 58/2021 vor intra în vigoare în termen de 5 zile de la publicare.

 

Vasiliu Miclea SCA

av. dr. Răzvan Vasiliu

Comments

comments

Apelează