fbpx

Contact

Transferarea unui post aflat intr-o directie, intr-o alta directie, nu poate constitui motiv de desfacere a contractului individual de munca al salariatului

Dosar nr. [✹]

ROMANIA
TRIBUNALUL ILFOV
SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA NR. [✹]
Sedinta publica de la 24 Aprilie 2014
Tribunalul constituit din:
PRESEDINTE [✹]
Asistent Judiciar [✹]
Asistent Judiciar [✹]
Grefier [✹]

Pe rol judecarea cauzei Litigii de munca privind pe reclamanta [✹] in contradictoriu cu parata [✹], avand ca obiect contestatie decizie de concediere.
Dezbaterile si sustinerile partilor au fost consemnate in incheierea de sedinta din
data de 10.04.2014, ce face parte integranta din prezenta hotarare, cand tribunalul avand nevoie de timp pentru a delibera a amanat pronuntarea la data de 17.04.2014 si 24.04.2014.

TRIBUNALUL

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Ilfov la data de 11.09.2013 reclamanta [✹]a chemat in judecata pe parata [✹], solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna: anularea decizie de concediere nr. 3099/12.08.2013; reintegrarea reclamantei pe functia detinuta anterior, obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, de la data concedierii si pana la data reintegrarii efective; cu cheltuieli de judecata.
in motivarea in fapt a cererii, reclamanta a aratat ca a fost angajata a [✹] in functia de Supervizor, in temeiul contractului individual de munca nr. 26 din 25.02.2002 Directia Retea Corporate si Sector Public, Departamentul Municipalitati.
Prin decizia nr. 3099/12.08.2013 a fost concediata in temeiul art. 65 alin. 1 si art. 61 din Codul muncii, iar concedierea a fost determinata de desfiintarea postului de Supervizor din [✹], Directia Retea Corporate si Sector Public Departamentul Municipalitati, Biroul regiunea de Vest, ca urmare a reorganizarii structurii Retelei Corporate.
Reclamanta a mai aratat ca decizia contestata este nula absolut pentru neindeplinirea conditiilor de forma mentionate la art. 76 alin. (1) lit. a) din Codul muncii care este aplicabila tuturor deciziilor de concediere ce tin sau nu tin de persoana salariatului, nulitatea fiind atrasa potrivit art. 78 din Codul muncii.
Dintr-o simpla verificare a deciziei de concediere nr. 3099/12.08.2013 rezulta ca
simpla precizare a angajatorului in sensul ca „ concedierea este determinata de desfiintarea postului de Supervizor ….. ca urmare a reorganizarii structurii retelei corporate” nu reprezinta o motivare a deciziei de concediere avand ca temei de drept art 65 alin. 91) din Codul muncii. Prin urmare, motivele care determina concedierea, nu sunt cuprinse in decizia contestata.

Astfel, concedierea dispusa in temeiul art. 65 Codul muncii – pentru motive care nu tin de persoana salariatului, reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca, urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii.
In decizia de concediere nr. 3099/12.08.2013 se arata ca incetarea contractului individual de munca al reclamantei se produce deoarece „concedierea este determinata de desfiintarea postului de Supervizor ….. ca urmare a reorganizarii structurii retelei corporate” fara precizarea si detalierea acestor motive, incalcandu-se astfel dispozitiile art. 76 alin. lit. a) Codul muncii.
Prin motivarea in fapt, se intelege expunerea explicita si fara echivoc a motivelor de fapt care au determinat luarea masurii. Acesta se realizeaza prin descrierea, in cuprinsul deciziei, a situatiei de fapt care atrage incidenta temeiului juridic invocat pentru luarea masurii.
In speta, in decizie se mentioneaza doar “concedierea este determinata de desfiintarea postului de Supervizor ….. ca urmare a reorganizarii structurii retelei corporate” – ceea ce nu echivaleaza cu expunerea motivelor concrete ce determina concedierea. Astfel, se genereaza o situatie de fapt ce nu poate fi verificata si supusa cenzurii instantei de judecata investita cu solutionarea contestatiei deciziei de concediere.
Nici chiar indicarea in preambulul deciziei, a actelor care au stat la baza emiterii
deciziei de concediere, nu pot complini aceasta cerinta legala, atata timp cat in decizie nu sunt reproduse motivele care au fost avute in vedere la intocmirea acestor documente, pentru a se putea verifica concordanta si realitatea documentelor privind concedierea.
Reclamanta a mai aratat ca nici aceasta cerinta legala de obligativitate a mentionarii criteriilor de stabilire a ordinii de prioritati, nu este pe deplin indeplinita deoarece, mentiunea de la art. 5 din decizia de concediere este destul de generala, facand trimitere la Codul Muncii si Acordul nr. 91/15.03.2013 al [✹]. Se mentioneaza in decizie ca, aceste criterii care au fost avute in vedere “acolo unde a fost necesara aplicarea acestora” sunt cele prevazute de Codul Muncii si Acordul nr. 91/15.03.2013 al [✹], respectiv evaluarea realizarii obiectivelor de performanta si testarea cunostintelor necesare desfasurarii activitatii;
Este evident ca la nivelul angajatorului a avut loc o concediere colectiva, iar in Procedura de reorganizare au fost folosite criteriile pentru stabilirea unei ordini de prioritati, acolo unde a fost necesara aplicarea acestora” dar, orice decizie de concediere vizeaza un singur salariat si cazul particular al acestuia in functie de postul detinut, de performantele individuale precum si de situatia sociala a acestuia, si, prin urmare, si criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritati trebuie sa fie individualizate pe fiecare salariat in parte, aceasta fiind si ratiunea textului de lege instituit de art. 76 alin. lit. c din Codul muncii,
O decizie de concediere nu trebuie sa cuprinda motivarea generala a masurii de reorganizare ce a avut loc la nivelul angajatorului, ci, pornind de la motivele concrete care determina concedierea, sa se ajunga astfel, prin decizia de concediere emisa pentru fiecare salariat in parte, la individualizarea masurii de concediere cu respectarea conditiilor legale imperative.
Cu privire la nerespectarea prevederilor art. 65 din Codul muncii, reclamanta a mai aratat ca nici conditiile unei desfiintari a locului de munca nu sunt indeplinite, chiar daca angajatorul a aratat ca temei al deciziei de concediere doar art. 65 alin. (1), intrucat nu au fost indeplinite si urmatoarele conditii cumulative: desfiintarea sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.
In ceea ce priveste prima conditie, se arata ca aceasta nu este indeplinita avand in vedere urmatoarele considerente:
Potrivit Notei nr. 52003003-4504/07.03.2013 de reorganizare a liniilor functionale Corporate Banking si Clienti de Grup & Piete de Capital, care este Anexa nr. 3.1 la Notificarea Deciziei de concediere colectiva inregistrata cu nr. 6994/03.04.2013 la AMOFM Bucuresti, a fost propusa o noua structura organizationala a entitati lor din cadrul liniei Functionale Clienti Corporativi si Piete de Capital.
Reorganizarea a avut ca in vedere, printre altele, implementarea unui nou concept de impartire a clientilor prin resegmentarea clientilor in 3 categorii: Clienti Corporate Mici Clienti Corporate Mari si Clienti Sector Public si Infrastructura.
Pentru cazul sau, categoria de Clienti Sector Public si Infrastructura – Directie Sector Public si Finantarea Infrastructurii pentru clienti Autoritati Publice Locale si Centrale deoarece, catre Departamentul Autoritati Publice Locale din cadrul acestei Directii au fost relocate activitatile si responsabilitatile departamentului Municipalitati – asa cum este mentionat detaliat la paginile 4 si 5 din Nota nr. 52003003-4504/07.03.2013.
Prin urmare, activitatile Departamentului Municipalitati in cadrul caruia functiona si Biroul Regiunea Vest – au fost preluate de catre Departamentul Autoritati Publice Locale din cadrul Directiei Sector Public si Finantarea Infrastructurii. In cadrul acestei noi directii respectiv Directia Sector Public si Finantarea Infrastructurii a fost prevazut 1 post de supervizor, ce urma sa fie scos la selectie, conform Anexei nr. 4.3 la Nota nr. 52003003-4504/07.03.2013, post pentru care a fost anuntat pe infonet ca fiind vacant incepand cu data de 03.04.2013 cu termen limita pentru aplicare pe post 09.04.2013;
In statul de functii ce constituie Anexa nr. 5.3 la Nota nr. nr. 52003003 4504/07.03.2013, se prevede atat in vechea structura cat si in noua Directie Sector Public si Finantare Infrastructura un post de supervizor/incadrare in functie/conducere nivel IV.
Reclamanta a aratat ca ocupa functia de supervizor in cadrul Departamentului Municipalitati, Biroul Regiunea de Vest , iar paratul BCR SA a publicat anunt de post vacant pentru directia nou infiintata cu titlul: “Centrala /Directia Sector Public si Finantare” Infrastructurii/Departamentul Autoritati Publice Locale/ Biroul Vest! Supervizor.09.04.2013
Mai mult decat atat, postul de Supervizor care apare in nou infiintata directie Sector Public si Finantarea Infrastructurii, are aceleasi atributii cu postul pe care ii detinea in cadrul Departamentului Municipalitati, asa cum rezulta din analiza comparativa a celor 2 fise de post. in acest context se poate observa ca postul sau nu a fost deloc suprimat din organigrama societatii, el doar a fost transferat la noua directie infiintata ca urmare a reorganizarii activitatii;
Desi in decizia de concediere contestata se mentioneaza ca banca nu a avut posibilitatea de a-i oferi salariatului un alt loc de munca, prin cele mai sus mentionate si dovedite cu acte se face dovada ca acest post a existat in statul de functii, dar nu i-a fost oferit.
Asadar, transferul postului sau dintr-o directie in alta directie, nu poate constitui motiv al concedierii sale, cu atat mai mult cu cat postul pe care l-a ocupat in cadrul [✹] nu a fost efectiv desfiintat, atributiile pe care le exercita in cadrul [✹]fiind exercitate dupa momentul concedierii de catre o alta persoana incadrata pe un post identic cu cel ocupa de mine, doar ca, intr-o alta directie. Avand in vedere faptul ca postul ocupat de catre reclamanta fost transferat dintr-o directie in alta directie, nu mai era necesara evaluarea profesionala a sa, iar in masura in care, s-ar fi constatat ca toate competentele sale profesionale nu mai corespund noii politici a [✹], ar fi trebuit sa fiu concediata pentru necorespundere profesionala si in nici un caz ca urmare a desfiintarii postului pe care il ocupat.
Cu privire la a doua conditie, respectiv desfiintarea postului sa aiba o cauza reala și serioasa, reclamanta a aratat ca aceasta nu este indeplinita, deoarece nu a avut loc o reorganizare a activitatii reala prin desfiintarea efectiva a postului pe care l-a detinut.
Reclamanta a mai aratat ca un alt motiv de nelegalitate a masurii de concediere il constituie nerespectarea prevederilor art. 69 alin. 2 lit. d si alin. 3 din Codul Muncii: in sensul ca, in etapa selectarii salariatilor care urmeaza sa fie disponibilizati colectiv angajatorul trebuie mai intai sa procedeze la evaluarea realizarii obiectivelor de performanta ale salariatilor si abia apoi va aplica criteriile de departajare prevazute de alin. 2 lit d) Codul Muncii. in cazul sau, aceste criterii nu au fost aplicate, desi in cadrul [✹], prin infiintarea celor 3 noi directii, au fost create noi posturi, pentru care ar fi putut participa la un eventual examen de evaluare a performantelor profesionale, in masura in care acesta ar fi fost organizat.
S-a mai aratat ca nelegalitatea si netemeinicia masurii de concediere colectiva dispusa de [✹], a fost sesizata si de catre Sindicatele din [✹]cu care parata a purtat corespondenta inainte de emiterea deciziilor de concediere – pozitie de care parata nu a tinut cont atunci cand a procedat la reorganizarea activitatii si concedierea colectiva;
Cererea este intemeiata in drept pe dispoz. art. 65, 66, 68-74, 78, 80 Codul muncii si pe cele ale art. 194 si urm. Cod proc. civila.
In dovedirea cererii au fost depuse la dosar inscrisuri, respectiv:decizia nr. 5099/12.05.2013, act de identitate, contractul individual de munca nr. 26/25.02.2002, act aditional nr. 11 la contractul individual de munca, fisa postului valabila din 05.05.2011, Fisa postului Supervizor pentru Directia Sector Public si Finantarea Infrastructurii, anuntu de post vacant Supervizor de pe infonet, nota nr. 52003003-4504/07.03.2013 si anexele 4.3 si 5.3
Parata a depus la dosar intampinare prin care solicita respingerea actiunii ca neintemeiata.
In motivarea in fapt a intampinarii se arata la data de 26.03.2013, Comitetul Executiv al [✹]a aprobat, in cadrul programului de transformare/modificare a structurilor organizatorice din cadrul [✹], Nota Directei Resurse Umane nr. 5805/21.03.2013, privind reorganizarea structurii organizationale detaliata pentru Linia Functionala Clienti Corporativi si Piete de Capital din [✹], Proces verbal nr. 29/26.03.2013. Aceasta schimbare a structurii organizatorice a fost decisa in urma analizei unei note de fundamentare realizata de catre Directia Resurse Umane. Prin aceasta Nota de fundamentare (Nota DRU 52003003 – 4504 1 07/03/2013) se analizeaza, in vederea perfectionarii, fluxuri si procese economice esentiale activitatii bancii, urmarindu-se o mai buna implementare a strategiei de resurse umane la nivelul Grupului [✹]si eficientizarea structurii organizationale a Liniei Functionale Clienti Corporativi si Piete de Capital.

Aceste masuri urmau sa se aplice prin urmatoarele directii de actiune, prezentate in art. 5.1. din Nota: Implementarea unui nou concept de impartire a clientilor. Alinierea Organizarii in Administratia Centrala; Intarirea conceptului de separare a activitatilor de Risc;. Reasezarea Retelei Corporate; imbunatatirea productivitatii personalului din front office; intarirea rolului Managerilor de Produs; imbunatatirea calitatii vanzarii si a servirii clientelei.
Parata a mai aratat ca prin Nota privind structura organizationala detaliata pentru Linia Functionala Clienti Corporativi si Piete de Capital nr. 52003003 – 4504/ 07/03/2013, sunt prezentate motivele care au impus cu necesitate modificarile organizationale propuse. Toate modificarile organizationale au o natura economica si au fost impuse de necesitatea eficientizarii activitatilor avand la baza o reducere a costurilor.
Motivele de natura economica la care facem referire sunt: Cresterea specializarii personalului din front oftice pentru o mai buna identificare a nevoilor clientilor; Cresterea nivelului veniturilor prin sporirea productivitatii personalului din front office in serviciile oferite clientilor, cresterea cotei de piata prin vanzarea incrucisata a principalelor produse de finantare, precum si prin imbunatatirea serviciilor oferite; imbunatatirea calitatii activelor, prin promovarea culturii de risc si concentrarea in principal pe calitatea clientului, mai degraba decat pe cantitate. Toate aceste motive economice au determinat Comitetul Executiv al [✹]ca, in urma analizei propunerilor din Nota privind structura organizationala detaliata pentru Linia Functionala Clienti Corporativi si Piete de Capital Nota DRU nr. 52003003 – 4504 / 07/03/2013), sa aprobe Proiectul de restructurare si
reorganizare a activitatii Liniei Functionale Clienti Corporativi si Piete de Capital,
propunerile fiind, printre altele, in ceea ce priveste Directia Retea Corporate si Sector Public, realocarea activitatilor si responsabilitatilor acesteia catre Directia Sector Public si Finantarea Infrastructurii, cu desfiintarea Departamentului Municipalitati si transferarea activitatilor si responsabilitatilor acestuia catre Departamentul Autoritati Publice Locale, in sensul desfiintarii postului de Supervizor in cadrul directiei desfiintate (Directia Retea Corporate si Sector Public – Departamentului Municipalitati).
Prin Nota DRU nr. 52003003 – 4504/07/03/2013 se prevede, la punctul VII, faptul ca Directia Retea Corporate si Sector Public, avand 363 de posturi, va fi inlocuita cu Directia Sector Public si Finantarea Infrastructurii, care va avea un numar de 62 de posturi. In aceeasi Nota se prevede totodata si modalitatea de departajare a salariatilor ocupanti ai posturilor afectate de reducere, aceasta constand in : evaluarea realizarii obiectivelor de performanta la nivelul anului 2012 ( conform Sistemului de Performanta si Dezvoltare Profesionala). Vor fi reduse posturile ai caror ocupanti au obtinut cele mai mici note la indicatorul “gradul de atingere a obiectivelor”.
Salariatii ocupanti ai posturilor propuse spre desfiintare vor fi concediati (potriv
precizarilor din Nota) in temeiul art. 65 din Codul Muncii, ca urmare a desfiintarii locului de munca ocupat. La incetarea raporturilor de munca salariatii vor beneficia de plați compensatorii prevazute de CCM al [✹].
Ca urmare a reorganizarii, avand in vedere ca structura organizatorica a Directiei
Retea Corporate si Sector Public – Biroul Municipalitati – Biroul Vest includea un post de supervizor, iar nou-creatul Departament Autoritati Publice Locale include, de asemenea un post de supervizor (insa cu alte atributii decat cel desfiintat), acesta a fost scos Ia selectie interna, adresata salariatilor din cadrul fostei directii Retea Corporate si Sector Public – Departamentul Municipalitati -conform Anexei 4.3 la Nota DRU nr. 520030034504/07/03/2013.
Parata a mai sustinut ca emiterea deciziilor de concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatilor, (concedierea fiind determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat), a fost efectuata in conformitate cu clauza contractuala de la art. 3 alin.10 lit. a din Contractul Colectiv de Munca al [✹] nr. 13.855/16.03.2012, prin aplicarea criteriului competentei profesionale. Acest criteriu este determinat periodic, in mod obiectiv, prin intermediul procedurii interne “Sistemul de performanta si dezvoltare profesionala ,,(denumit in continuare PDS). Scopul principal al acestui sistem este sa monitorizeze, sa masoare si sa sporeasca gradul de realizare a obiectivelor, conferindu-se o atentie speciala prevenirii acordarii de stimulente pentru asumarea excesiva a riscului.
Masurarea performantei necesita o viziune complexa asupra actiunilor fiecarui angajat combinand: Atingerea obiectivelor individuale (80%); Competentele angajatului, reflectat in conduita profesionala (20%).
In cadrul Sistemului de performanta si dezvoltare profesionala (PDS) exista mai multe etape. Astfel, dupa evaluarea gradului de realizare a fiecarui obiectiv (potrivit reglementarii interne mai sus precizate), se calculeaza gradul de realizare global; obiectivelor individuale. Pentru determinarea calificativului final de evaluare, sunt luate in calcul performanta de ansamblu a angajatului si gradul de indeplinire a tintelor individuale.
Cu referire la cauza dedusa judecatii, avand in vedere ca departajarea salariatilor
care urmau sa ocupe postul de supervizor in cadrul Directiei Sector Public si Finantarea Infrastructurii -“Departament Autoritati Publice Locale s-a facut in functie de indicatorul gradul de atingere a obiectivelor.
Prin e-mail-ul de invitare a salariatei [✹] la testare au fost detaliate cele trei probe ale testarii scrise si ponderea acestora (procentul specific precum si bibliografia necesara. Aceste probe sunt: – contabilitatea institutiilor publice – 50%; analiza financiara a societatilor comerciale – 30%; limba engleza – 60%. Procentul minim de promovare este de 60%.
La probele sustinute pentru ocuparea postului de supervizor din cadrul Directiei Sector Public si Finantarea Infrastructurii – Departament Autoritati Publice Locale contestatoarea nu a obtinut punctajul minim de 60%. Acest punctaj minim nu putea fi obtinut numai din cunostintele de municipalitatii (specialitatea postului desfiintat al contestatoarei), ponderea acestora fiind de 50%. In vederea promovarii testarii contestatoarea ar fi fost necesar sa mai castige cateva puncte de la celelalte doua probe pentru a ajunge la procentul minim de promovabilitate de 60%.
Parata a mai aratat ca la data de 13.08.2013, a fost emisa si comunicata contestatoarei, Decizia de concediere nr. 3099/12.08.2013, temeiul de drept fiind art. 65 alin. 1 Codul Muncii, respectiv concediere individuala, pentru incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive care nu au legatura cu persoana acestuia. La expirarea perioadei de preaviz de 20 de zile, contractul individual de munca incheiat de contestatoare cu [✹], a incetat iar aceasta a beneficiat de platile compensatorii prevazute de CCM al [✹].

Cu privire la temeinicia deciziei de concediere contestata, parata a aratat ca, in speta a avut loc o reorganizare a activitatii desfasurata in cadrul Directiei Retea Corporate si Sector Public, Departamentul Municipalitati (in ansamblul schimbarilor organizatorice pe care le-a parcurs [✹]), modificare organizatorica aprobata de Comitetul Executiv al [✹], pentru motive economice. Acest fapt rezulta din cuprinsul Procesului-verbal nr. 29/26.03.2013.
In contextul acestei reorganizari a activitatilor care a impus si reducerea anumitor costuri, angajatorul [✹]a respectat cerintele legale care se regasesc in dispozitiile art. 55, alin. (2)din Codul Muncii, acestea fiind: Desfiintarea locului de munca sa fie efectiva si desfiintarea locului de munca sa aiba o cauza reala si serioasa.
Cu privire la desfiintarea locului de munca sa fie efectiva s-a aratat ca, locul de munca detinut de contestatoarea a fost suprimat din structura organizatorica a [✹].
Aceste aspecte rezulta din Statul de functiuni al Directiei Resurse Umane la data de 12.08.2013 si din Statul de functiuni al Directiei Resurse Umane la data de 27.09.2013 .
In ceea ce priveste cauza desfiintarii locului de munca al contestatoarei este reala
si serioasa, se arata ca hotararea de reorganizare a activitatii a fost luata intr-un moment de profunda criza mondiala si a fost determinata de motivele economice identificate in Nota DRU nr. 52003003 – 4504 / 07/03/2013.
Pe de alta parte, se mai arata faptul ca desfiintarea locului de munca ocupat de un salariat nu intervine numai in cazul dificultatilor economice sau in cazul transformarilor tehnologice, ci poate interveni si in cazul reorganizarii activitatii prin adoptarea unor solutii manageriale, necesare pentru eficientizarea activitatii organizatiei.
Parata a mai aratat ca, motivele schimbarii organizatorice au fost de natura economioa, respectiv reorganizarea activitatii Liniei Functionale Clienti Corporativi si Piete de Capital, materializata si concretizata in desfiintarea Directiei Retea Corporate si Sector Public, realocarea activitatilor si responsabilitatilor acesteia catre nou-creata Directie Sector Public si Finantarea Infrastructurii, cu desfiintarea Departamentului Municipalitati si transferarea activitatilor si responsabilitatilor acestuia catre Departamentul Autoritati Publice Locale.
In ceea ce priveste sustinerea contestatoarei cu privire la faptul ca postul sau ar fi fost nu suprimat, ci doar transferat la o directie nou-creata ca urmare a reorganizarii activitatii, se arata ca aceasta afirmatie nu are niciun temei de fapt sau de drept intrucat postul de supervizor in cadrul Directiei Retea Corporate si Sector Public –Departamentul Municipalitati a fost desfiintat, fiind infiintat un alt post de supervizor in cadrul unei alte Directii, nou create – Directie Sector Public si Finantarea Infrastructurii – Departamentul autoritati Publice Locale. Vechiul post de supervizor a disparut o data cu structura organizationala din care facea parte. Noul post de supervizor a aparut o data cu noua structura organizationala creata si difera de postul suprimat prin mai multe caracteristici, regasite la nivelul competentelor si atributiunilor.
Singurul post de administrator training existent in Statul de functiuni este cel ramas dupa aprobarea de catre Comitetul Executiv al [✹] a Notei de fundamentare nr. DRU (2003003-16378- bis/25.11.2011, acesta fiind ocupat de salariata care a obtinut cel mai mare punctaj in urma aplicarii criteriului competentei profesionale.
Pentru a se observa ca cele doua posturi nu sunt similare, trebuie sa se faca o analiza a atributiunilor (responsabilitatilor) inscrise in fisele de post si nu a terminologiei identice, cea de “supervizor”.
Distinct de faptul ca reclamanta nu avea nicio vocatie pentru a ocupa postul de supervizor din cadrul noii structuri organizatorice create, se arata ca, in ceea ce priveste obligatia de diligenta de a oferi salariatului un alt loc de munca vacant in unitate, aceasta exista, numai in cazurile prevazute de art. 64 alin (1) din Codul Muncii.
S-a mai precizat faptul ca postul de supervizor desfiintat, se referea strict la relatia cu organele si autoritatile locale, pe cand, in ceea ce priveste postul nou creat, acesta are o sfera mai larga, cuprinzand si relatia cu agentii economici – societati comerciale care desfasoara activitati economice in legatura cu autoritatile locale, imprejurare ce este de natura a largi si a aduce un spor substantial de complexitate atributiunilor solicitate ocupantului sau, atributiuni pentru care contestatoarea, conform rezultatului insuficient (sub minimul de 60%) obtinut la testare a dovedit ca nu este pregatita.
Cu privire la natura concedierii, se arata faptul ca reclamanta este intr-o grava eroare atunci cand afirma ca, in speta dedusa judecatii, suntem in prezenta unei concedierii colective si nu a unei concedieri individuale. Asa cum au aretat si cum rezulta in mod evident din apararile formulate prin intampinare si din inscrisurile depuse in probatoriu, aceasta concediere este de natura individuala determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de catre reclamanta , din motive fara legatura cu persoana sa, avand ca temei de drept dispozitiile art. 65 alin.1 Codul Muncii.
Concedierea colectiva este reglementata de disp. art. 68 din Codul Muncii, or, asa
cum rezulta din Decizia de concediere emisa pe numele reclamantei sub nr.
38/09.01.2012, temeiul de drept al incetarii raporturilor de munca este art. 65 alin.1 Codul Muncii.
In dovedirea intampinarii au fost depuse la dosar inscrisuri, respectiv corespondenta electronica, stat functiunii la data de 12.08.2013, stat functiuni la data de 27.09.2013, adresa nr. 29/2013, extras din PV al CE nr. 29/2013, decizia de concediere nr. 3099/2013, actele care au stat la baza emiterii deciziei de concediere.
Reclamanta a depus raspuns la intampinare prin care solicita inlaturarea apararilor formulate de parata.
La data de 28.11.2013, reclamanta a depus la dosar cerere precizatoare a capatului 3 din cererea introductiva prin care solicita obligarea paratei la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, de la data concedierii si pana la data reintegrarii efective – in sensul ca in sfera drepturile de care ar fi beneficiat in calitate de angajat al paratei, este inclus si dreptul la o dobanda preferentiala pentru creditul contractat cu [✹].
In calitate de angajat al [✹], a contractat un credit, urmand sa beneficieze pe durata derularii acestuia de o dobanda preferentiala. Ca urmare a incetarii raporturilor de munca, intimata a modificat conditiile de acordare a creditului in ce priveste dobanda preferentiala, iar ca urmare a reintegrarii salele, considera ca despagubirea ce se acorda in temeiul art. 80 alin. 1 Codul Muncii, consta in drepturile salariale propriu zise, la care se adauga si celelalte drepturi de care ar fi beneficiat iar unul dintre acestea este dreptul Ia dobanda preferentiala de care a beneficiat pe toata perioada cat am fost salariat [✹] .
In cauza a fost incuviintata si administrata proba cu inscrisuri pentru ambele parti.

Analizand probele administrate in cauza, tribunalul constata urmatoarele:

Reclamanta a avut calitatea de salariata a paratei, in functia de „ supervizor”, in baza Contractului Individual de munca nr. 26/25.02.2002, Directia Retea Corporate si Sector Public, Departamentul Minicipalitati.
Prin decizia nr. 3099/12.08.2013, reclamanta a fost concediata in temeiul art. art
65 alin. 1 si art. din Codul muncii, iar concedierea a fost determinata de desfiintarea postului de Supervizor din cadrul [✹] Centrala, Directia Retea Corporate si Sector Public Departamentul Municipalitati, Biroul regiunea de Vest, ca urmare a reorganizarii structuri Retelei Corporate.
Potrivit dispoz. art. 65 alin. 1 si alin. 2 din Codul muncii: (1) Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.
(2) Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si
serioasa.
Dupa cum se observa conditia impusa de lege este ca desfiintarea postului ocupat de salariat trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.
Desfiintarea postului este efectiva atunci cand locul de munca este suprimat din structura angajatorului, nu se mai regaseste in organigrama acestuia ori in statul de functii.
Pentru a se constata daca desfiintarea postului reclamantei a avut loc in mod efectiv, tribunalul trebuie sa cerceteze organigrama paratei.
La data de 26.03.2013, Comitetul Executiv al [✹] SA a aprobat, in cadrul programului de transformare/modificare a structurilor organizatorice din cadrul [✹], Nota Directiei Resurse Umane nr. 5805/21.03.2013, privind reorganizarea structurii organizationale detaliata pentru Linia Functionala Clienti Corporativi si Piete de Capital din [✹] (Proces verbal nr. 29/26.03.2013).
In fapt, aceasta schimbare a structurii organizatorice a fost decisa in urma analizei unei note de fundamentare realizata de catre Directia Resurse Umane.
Prin aceasta Nota de fundamentare (Nota DRU 52003003 – 4504/07/03/2013), se analizeaza, in vederea perfectionarii, fluxuri si procese economice esentiale activitatii bancii, urmarindu-se o mai buna implementare a strategiei de resurse umane la nivelul grupului [✹] si eficientizarea structurii organizationale a Liniei Functionale Clienti Corporativi si Piete de Capital.
In urma reorganizarii activitatii paratei, activitatile Departamentului Minicipalitati, in cadrul careia isi desfasura activitatea reclamanta la Biroul Regiunea Vest, au fost preluate de Departamentul Autoritati Publice Locale din cadrul Directiei Sector Public si Finantarea Infrastructurii.
Din statul de functii ce constituie Anexa nr. 5.3 la Nota nr. nr. 52003003- 1504/07.03.2013, se prevede atat in vechea structura cat si in noua Directie Sector Public si Finantare Infrastructura un post de supervizor/incadrare in functie/conducere nivel IV.
Reclamanta ocupa functia de supervizor in cadrul Departamentului Municipalitati, Biroul Regiunea de Vest, iar paratul [✹] SA a publicat anunt de post vacant pentru directia nou infiintata cu titlul: “Centrala /Directia Sector Public si Finantarea Infrastructurii/Departamentul Autoritati Publice Locale/ Biroul Vest. Supervizor! 09.04.2013.
Mai mult decat atat, postul de supervizor care apare in nou infiintata directie Sector Public si Finantarea Infrastructurii are aceleasi atributii cu postul pe care reclamanta il detinea in cadrul Departamentului Municipalitati, asa cum rezulta din analiza comparativa a celor 2 fise de post.
In consecinta, tribunalul constata ca postul ocupat de reclamanta nu a fost suprimat efectiv, el fiind numai transferat la noua directie infiintata, ca urmare a reorganizarii activitatii.
Asadar, transferul postului ocupat de reclamanta dintr-o directie in directia nou infiintata, nu poate sa constituie motiv de concediere intemeiat pe dispozitiile art. 65 alin. 1 Codul muncii, postul nefiind desfiintat efectiv, asa cum prevad dispoz. art. 65 alin. 2 Codul muncii, atributiile pe care Ie-a avut reclamanta fiind exercitate dupa momentul concedierii, de catre o alta persoana incadrata pe un post identic cu cel ocupat de reclamanta, in noua directie.
Tribunalul apreciaza ca nu era necesara evaluarea reclamantei, avand in vedere ca ne aflam in prezenta unei concedieri individuale, din motive care nu tin de persoana salariatului.
Referitor la motivele de nulitate invocate de reclamanta in sensul ca in cauza nu au fost respectate dispozitiile art. 69 Cod proc. civila, tribunalul urmeaza sa le respinga, avand in vedere ca decizia de concediere este intemeiata pe dispozitiile art. 65 alin. 1 Codul muncii si este un caz de concediere individuala.
Totodata, din decizia de concediere nu rezulta faptul ca la aplicarea masurii concedierii s-au avut in vedere anumite criterii de performanta in mod concret, pe ca reclamanta nu le-ar fi indeplinit.
Dimpotriva, in cuprinsul deciziei, art. 5 are urmatorul cuprins: „ Criticile avute in vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere, acolo unde a fost necesara aplicarea acestora, sunt cele prevazute in Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat si in Acordul nr. 91/15.03.2013 al [✹]SA., respectiv evaluarea realizarii obiectivelor de performanta si testarea cunostintelor necesare desfasurarii activitatii.
Astfel, in cazul concedierii reclamantei, nu a fost necesara si nu s-au aplicat dispozitiile art. 5 din decizie, respectiv: evaluarea motivarii obiectivelor de performanta testarea cunostintelor acesteia.
Avand in vedere textul de lege pe care este intemeiata decizia de concediere respectiv art. 65 alin. 1 Codul muncii, si vazand continutul acestuia, tribunalul constata ca nu sunt intemeiate nici motivele de nulitate invocate de reclamanta in legatura cu nemotivarea deciziei contestate.
Pentru toate aceste considerente, tribunalul constata ca in cauza nu sunt indeplinite conditiile prevazute de dispozitiilor art. 65 alin. 1 si 2 Codul muncii, in sensul ca postul ocupat de reclamanta nu a fost desfiintat in mod efectiv, astfel ca in baza art. 80 Codul muncii, tribunalul va admite cererea astfel cum a fost precizata de reclamanta, si va dispune anularea Deciziei nr. 3099/12.08.2013, ca nelegala si netemeinica, reintegrarea reclamantei in functia detinuta anterior concedierii, cu obligarea paratei la plata catre reclamanta a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualize precum si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data concedierii si pana la momentul reintegrarii efective.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite cererea astfel cum a fost precizata de reclamanta [✹] domiciliata in [✹] in contradictoriu cu parata [✹], cu sediul in Bucuresti, [✹].
Anuleaza Decizia nr. 3099/12.08.2013, ca nelegala si netemeinica.
Dispune reintegrarea reclamantei in functia detinuta anterior concedierii.
Obliga parata la plata catre reclamanta a unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate precum si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data concedierii si pana la momentul reintegrarii efective.

Executorie.

Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel urmand a fi depusa la Tribunalul Ilfov.

Pronuntata in sedinta publica de la 24 Aprilie 2014.

Comments

comments

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *