fbpx

Contact

Angajarea în România ca lucrători permanenți a cetățenilor străini

icon

Străinii care locuiesc legal în România se bucură de protecția generală a persoanelor, garantată de Constituție și de alte legi, precum și de drepturile prevăzute în tratatele internaționale la care România este parte. Pe timpul șederii în România străinii sunt obligați să respecte legislația română.
Potrivit legislației în vigoare, prin străin se înțelege persoana care nu are cetățenia română, cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori cetățenia Confederației Elvețiene.
În funcție de tipul activității pe care urmează să o desfășoare în România, și în limitele stabilite anual, pot fi încadrați în muncă, pe teritoriul României, următoarele categorii de lucrători: lucrător permanent, lucrător stagiar, lucrător au pair, lucrător sezonier, lucrător transfrontalier, lucrător înalt calificat, lucrător detașat, lucrător ICT, personal cu calificare specială.
Lucrător permanent este străinul încadrat în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată.
Activitatea profesională a cetățenilor străini pe teritoriul național poate fi desfășurată numai în temeiul unui aviz de angajare sau autorizații de muncă.
În cazul în care se intenționează încadrarea în muncă pe teritoriul statului român a unui cetățean dintr-o țară din afara Uniunii Europene este necesară parcurgerea a trei etape, dintre care una cade în sarcina angajatorului român, în absența cărora angajarea nu ar fi legală și ar atrage sancțiuni mari atât pentru angajator, cât și pentru salariatul străin. Acestea sunt:
a) obținerea unui aviz de angajare;
b) dobândirea vizei de lungă ședere;
c) acordarea permisului unic de ședere.
Avizul de angajare este documentul oficial eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, care atestă dreptul unui angajator de a încadra în muncă un străin pe o anumită funcție.
Avizul de angajare se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări la cererea angajatorului dacă acesta din urmă îndeplinește, printre altele, următoarele condiții:
a) angajatorul desfășoară pe teritoriul României activități compatibile cu funcția pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului;
b) angajatorul are achitate obligațiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;
c) angajatorul nu a fost condamnat definitiv pentru o infracțiune prevăzută de Codul muncii ori pentru o infracțiune contra persoanei săvârșită cu intenție, prevăzută de Codul penal sau nu a fost sancționat contravențional pentru o faptă prevăzută de legislația aplicabilă;
d) contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă nu a fost epuizat.
Avizul de angajare pentru lucrători permanenți se eliberează angajatorului în vederea încadrării în muncă a unui străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată.
Avizul de angajare se păstrează de către angajator pe durata întregii perioade de angajare, fiind valabil pe întreaga perioadă a contractului individual de muncă. În cazul în care, inițial s-a încheiat un contractul individual de muncă pe perioadă determinată și se dorește prelungirea acestuia în condițiile prevăzute de Codul muncii, nu mai este necesar obținerea unui nou aviz de angajare, contractul putând fi prelungit conform prevederilor din Codul Muncii, în situația în care se mențin condițiile de angajare pe locul de muncă respectiv.
Avizul de angajare este necesar pentru obținerea vizei de lungă ședere pentru angajare în muncă și după caz, a permisului de ședere în scop de muncă.
Viza de lungă ședere se acordă străinilor, la cerere, pe o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii, pentru diverse scopuri, printre care și angajare în muncă. Viza de lungă ședere pentru angajare în muncă se acordă străinilor în scopul încadrării în muncă pe teritoriul României la un angajator.
Prin viza de lungă ședere străinilor li se acordă dreptul de ședere temporară și posibilitatea de a solicita prelungirea acestuia și obținerea unui permis de ședere.
După intrarea pe teritoriul României, cetățeanul străin trebuie să obțină permisul unic de ședere. Acest document atestă dreptul cetățeanului străin de ședere în România și se solicită și obține de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări.
Străinului căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de ședere în România i se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări un permis de ședere, document de identitate care atestă dreptul de ședere și de muncă pe teritoriul României.
Documentele necesare potrivit legislației române nu sunt definitive și trebuie reînnoite periodic.
În funcție de încadrare, dreptul de ședere temporară în scop de muncă poate fi prelungit cu o anumită perioadă de timp. Ca regulă generală, acesta poate fi prelungit cu o perioadă egală cu cea a valabilității contractului de muncă, dar nu mai mult de 1 an.
Străinilor intrați în România în scopul încadrării în muncă li se prelungește dreptul de ședere temporară în scop de muncă dacă prezintă contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidență a salariaților, din care rezultă că salariul este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
Prelungirile ulterioare ale dreptului de ședere temporară în scop de muncă se acordă dacă străinul prezintă următoarele documente:
a) contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă;
b) dovada menținerii salariului cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.
Străinii care beneficiază de un drept de ședere pe teritoriul României pentru oricare dintre scopurile prevăzute de O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pot solicita prelungirea dreptului de ședere în scop de muncă, în urma obținerii unui aviz de muncă, fără obligativitatea obținerii unei vize de lungă ședere pentru angajarea în muncă.

Av. Ioana Chilea

 

Comments

comments

Apelează