fbpx

Contact

Consiliul Uniunii Europene a adoptat Concluziile privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale lucrătorilor sezonieri și ale altor lucrători mobili

Consensul statelor membre asupra acestor Concluziilor privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale lucrătorilor sezonieri și ale altor lucrători mobili reflectă angajamentul comun al acestora în sensul prioritizării problematicii lucrătorilor sezonieri pe agenda europeană, pornind inclusiv de la lecțiile învățate urmare pandemiei de COVID-19. Concluziile corespund demersurilor constante și active ale României la nivel european pentru promovarea și asigurarea protecției necesare lucrătorilor sezonieri în statele membre, în special pe fondul dificultăților întâmpinate de aceștia în desfășurarea activității, precum și vulnerabilităților evidențiate în contextul pandemiei de COVID-19.

Aceste demersuri ale României au vizat deopotrivă Comisia Europeană și Președinția germană a Consiliului UE, care au venit în întâmpinarea semnalărilor autorităților române și au promovat cu promptitudine tematica pe agenda europeană în scopul creșterii vizibilității acestei problematici în ansamblul măsurilor vizând protecția lucrătorilor, ca pilon esențial al pieței interne.

Autoritățile române au colaborat îndeaproape cu Președinția germană a Consiliului UE în procesul de elaborare și negociere a Concluziilor în vederea reflectării într-o măsură cât mai consistentă a elementelor de preocupare și interes pentru România, cu accent pe recunoașterea rolului esențial al lucrătorilor sezonieri în buna funcționare a pieței unice și a economiilor statelor membre și, respectiv, pe necesitatea unor acțiuni suplimentare în direcția protejării acestora.

România salută promovarea de către aceste Concluzii a unor obiective ambițioase precum consolidarea nivelului de protecție a lucrătorilor sezonieri, inclusiv în context COVID, recunoașterea rolului esențial al acestei categorii de lucrători în funcționarea pieței unice și a lanțurilor de aprovizionare, mai ales a celor din sectorul agricol, și facilitarea coordonării între actorii relevanți – state membre, instituții europene și agenții europene, organizații specifice – în vederea garantării respectării drepturilor de care acești lucrători beneficiază.

Astfel, Concluziile reflectă o serie de principii fundamentale și acțiuni pentru asigurarea protecției acestei categorii de lucrători atât în ceea ce privește condițiile de muncă și de viață, inclusiv sănătatea și securitatea la locul de muncă, cât și în privința unei mai bune coordonări a sistemelor de securitate socială din statele membre. Printre principiile enunțate în textul Concluziilor se regăsesc aspecte promovate prioritar de România, precum necesitatea informării, de o manieră clară și transparentă, a lucrătorilor sezonieri asupra drepturilor și obligațiilor care le revin, inclusiv asupra măsurilor de siguranță și protecție în contextul pandemiei, respectiv, asigurarea egalității de tratament a acestora în raport cu lucrătorii din statele gazdă.

De asemenea, Concluziile adoptate vizează acțiuni consolidate din partea statelor membre și a instituțiilor europene pentru aplicarea corectă și integrală a legislației europene și naționale relevante, precum și pentru facilitarea cooperării în scopul prevenirii situațiilor de exploatare a lucrătorilor și pentru schimbul de bune practici.

Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Muncii și Protecției Sociale vor continua să promoveze la nivel european și bilateral necesitatea respectării drepturilor de care beneficiază lucrătorii sezonieri și alți lucrători români care își desfășoară activitatea în afara țării, atât în contextul pandemiei de COVID-19, cât și pe termen lung.

Elemente suplimentare

Decizia adoptării unor Concluzii specifice, dedicate categoriei lucrătorilor sezonieri, reprezintă o premieră la nivel european.

Concluziile Consiliului completează cadrul de principii și recomandări promovat recent la nivel european pe tematica protecției lucrătorilor sezonieri din Uniunea Europeană, mai ales în condițiile generate de pandemia de COVID-19. Amintim astfel prezentarea de către Comisia Europeană, la 16 iulie a.c., a “Liniilor Directoare privind lucrătorii sezonieri din Uniunea Europeană în contextul pandemiei de COVID-19” și rezoluția Parlamentului European privind protecția lucrătorilor sezonieri în contextul crizei COVID-19 din luna iunie a.c.

Potrivit textului Concluziilor, contextul pandemiei de COVID-19 a agravat și a făcut mai vizibilă o parte din dificultățile cu care se confruntă lucrătorii sezonieri: condiții de muncă și de trai precare, riscul de răspândire a bolilor infecțioase, inclusiv creșterea riscului de apariție a unor focare de COVID-19. Astfel, conform Concluziilor, pandemia de COVID-19 a arătat că sunt necesare noi acțiuni pentru o mai bună aplicare și asigurare a respectării normelor de protecție a acestei categorii de lucrători și pentru a consolida reziliența UE în perioade de criză. Prin urmare Concluziile stipulează faptul că statele membre și alte părți interesate relevante trebuie să ia măsuri corespunzătoare de protecție, să intensifice aplicarea și asigurarea respectării corecte și eficace a legislației UE și naționale relevante, cu respectarea principiilor transparenței și egalității de tratament.

În baza constatărilor vizând dificultățile cu care se confruntă lucrătorii sezonieri, Concluziile solicită statelor membre să ofere lucrătorilor sezonieri informații relevante cu privire la drepturile și obligațiile lor, precum și la măsurile de siguranță în contextul pandemiei de COVID-19, în propria lor limbă, în special dacă este vorba despre o limbă oficială a UE, sau într-o limbă pe care o înțeleg ori despre care se poate presupune în mod rezonabil că o înțeleg. Aceste informații trebuie comunicate celor vizați într-un mod clar și transparent.

De asemenea, textul Concluziilor pune accentul pe creșterea transparenței în ceea ce privește răspunderea în cazul lanțurilor de subcontractare, astfel încât lucrătorii mobili și autoritățile naționale să fie în măsură să identifice persoana sau entitatea responsabilă din punct de vedere juridic pentru soluționarea cererilor lor.

Elemente importante privesc și agențiile de muncă temporară și de recrutare. Astfel, Concluziile menționează posibilitatea stabilirii unor cerințe specifice pentru activitatea acestor agenții, astfel încât acestea să respecte standarde de calitate în conformitate cu legislația națională și europeană și să nu impună lucrătorilor taxe excesive sau ilegale.

În același timp, conform Concluziilor, aceste agenții ar trebui să ofere lucrătorilor în scris, în limba proprie sau într-o limbă pe care lucrătorii o înțeleg și într-un mod clar și transparent, informații referitoare la următoarele aspecte: compania utilizatoare, perioada de angajare, principiile de remunerare – inclusiv calculul complet, precum și posibilele deduceri automate, cum ar fi chiria, costurile de cazare sau echipamentul de protecție necesar –, condițiile de lucru, inclusiv drepturile și obligațiile părților în cazul încetării activității, serviciile de consiliere specifice, reglementările și drepturile în materie de securitate socială, inclusiv asigurarea de sănătate, transportul, cazarea și serviciile de catering.

Concluziile abordează, totodată, subiectul dependenței lucrătorilor sezonieri de angajatorii lor, statele membre fiind chemate să examineze modalități de eliminare a acestei dependențe și să urmărească asigurarea pentru lucrători a unor servicii de cazare, transport și catering corespunzătoare unui nivel de trai adecvat, cu respectarea standardelor generale de sănătate și securitate.

De asemenea, conform Concluziilor, Comisia Europeană va evalua domeniile în care protecția lucrătorilor sezonieri ar trebui să fie îmbunătățită pentru a face recomandări de politici și va elabora un studiu privind principalele provocări cu care acești lucrători se confruntă.

Sursa: Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Comments

comments

Apelează