fbpx

Contact

Contract de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate

ANEXA nr. 2: CONTRACT de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Casa de Asigurări de Sănătate …………………

 

Nr. …./….

 

Încheiat între:

 

Casa de Asigurări de Sănătate ……………….., reprezentată prin ………………….., având funcția de ………………….., în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea ……………………, str. ……………. nr. …………………., județul/sectorul ……………………..

 

şi

 

Doamna/Domnul, …………………………………, în calitate de asigurat, posesor al codului numeric personal ……………….., actul de identitate …………….., seria …………….. nr. ……………….., cu domiciliul sau reședința în localitatea …………………, str. ………… nr. ……………………., bl. …, sc. …, et. ……………, ap. …………………….., județul/sectorul …………………., oficiul poștal ……………………, telefon …………………., e-mail ………………………

 

 1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate, reglementată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 1. Prezentul contract produce efecte începând cu data de …………………… .

 

 1. Condiții de asigurare:

3.1. Venitul lunar asigurat este de ………………. lei (în cifre).

În situația în care, ulterior încheierii prezentului contract pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate, acest venit lunar asigurat este mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plătește contribuția prevăzută la art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, mai mare decât echivalentul a de 12 ori a acestuia, venitul lunar asigurat este salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată sau, după caz, echivalentul a de 12 ori a acestuia.

3.2. Cota de contribuție este cea prevăzută la art. 3 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, datorată de persoanele care se asigură în baza contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Cota de contribuție, la data încheierii prezentului contract de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate, este ……………………..%.

3.3. Cuantumul contribuției lunare se determină prin aplicarea cotei de contribuție pentru luna pentru care plătește contribuția prevăzută la pct. 3.2 la venitul lunar asigurat prevăzut la pct. 3.1.

Cuantumul contribuției lunare, la data încheierii prezentului contract pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate, este de ……………… lei.

3.4. Contul în care se plătește contribuția la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate este ………….., deschis la ………………… .

3.5.  Plata se poate face în numerar la casieriile casei de asigurări de sănătate sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.

3.6. Plata contribuției la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate, se face lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.

Plata contribuției poate fi efectuată şi în cursul lunii pentru care se datorează contribuția sau cel mai târziu până la data de 25 inclusiv a lunii următoare acesteia.

Plata contribuției se poate efectua şi anticipat, pentru ………………. luni (maximum 12 luni, calculate de la data intrării în vigoare a prezentului contract).

3.7. Neplata contribuției la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate, la termenul prevăzut la pct. 3.6 generează plata de dobânzi şi penalități de întârziere datorate pentru fiecare zi calendaristică, stabilite potrivit legii.

 

 1. Obligațiile casei de asigurări de sănătate:

4.1. certificarea stagiului de asigurare realizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate;

4.2. plata indemnizației de asigurări sociale de sănătate în condiţiile şi conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

4.3. plata contribuțiilor sociale obligatorii prevăzute de lege, în condiţiile legii, în perioada în care asiguratul beneficiază de indemnizație de asigurări sociale de sănătate;

4.4. să elibereze asiguratului adeverința prevăzută în anexa nr. 7 la norme, din care să reiasă numărul de zile de concediu de concediu medical avute în ultimele 12/24 luni.

 

 1. Obligațiile asiguratului:

5.1. achitarea contribuției la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în cuantumul şi la termenul stabilit la pct. 3;

5.2. achitarea de dobânzi şi penalități de întârziere pentru neplata contribuției la termenul prevăzut în contract;

5.3. înștiințarea casei de asigurări de sănătate despre modificările survenite în situația sa, inclusiv în ceea ce privește asigurarea sa în sistemul public de pensii;

5.4. să se prezinte la sediul casei de asigurări de sănătate atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitație.

 

 1. Durata contractului

Prezentul contract se încheie pe perioadă ……………………. (Se completează, după caz: nedeterminată sau determinată pentru o perioadă de ………….. zile, de la data de … zz/ll/aa ……. la data de … zz/ll/aa ……. inclusiv.)

 

 1. Încetarea contractului

7.1. Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate încetează:

 1. a) la data la care expiră perioada pentru care a fost încheiat, prevăzută la pct. 6;
 2. b) la data la care asiguratul se încadrează în una dintre situațiile reglementate la art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. c) în situația în care nu îndeplinește obligația prevăzută la pct. 5.3.

7.2. Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate încetează din inițiativa asiguratului, dacă acesta înștiințează casa de asigurări de sănătate înainte cu cel puţin 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului-limită de plată a contribuției la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate prevăzut la pct. 3.6.

7.3. Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate încetează din inițiativa casei de asigurări de sănătate, dacă asiguratul nu achită contribuția la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe o perioadă de 2 luni consecutive. Contractul încetează începând cu luna următoare celei până la care s-a plătit contribuția.

7.4. Casa de asigurări de sănătate notifică asiguratului încetarea contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate. Contribuția achitată până la momentul încetării contractului nu se restituie.

 

 1. Alte clauze

8.1. Perioada pentru care nu s-a plătit contribuția la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate, nu constituie stagiu de asigurare.

8.2. Stagiul de asigurare se constituie din însumarea perioadelor (luni sau zile, după caz) pentru care s-a achitat contribuția la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

8.3. Venitul lunar asigurat prevăzut la pct. 3.1 se actualizează dacă ulterior încheierii contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate se modifică valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

8.4. Cota de contribuție prevăzută la pct. 3.2 se actualizează dacă ulterior încheierii contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate aceasta se modifică, potrivit legii.

8.5. Cuantumul contribuției datorate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate prevăzut la pct. 3.3 se actualizează, ulterior încheierii contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate, în situațiile prevăzute la pct. 8.3 şi 8.4, după caz.

8.6. Stagiul de asigurare realizat în baza prezentului contract de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate este luat în considerare în cazul încheierii unui nou contract de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

8.7. În caz de forță majoră părţile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forță majoră se dovedește de partea care o invocă.

8.8. Modificarea oricăror prevederi ale prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adițional. Când una dintre părţi nu este de acord cu modificarea solicitată de cealaltă parte, contractul se consideră încetat.

 

 1. Litigii

9.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea prezentului contract ori în legătură cu alte pretenții decurgând din acesta vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

9.2. Dacă după 15 zile de la începerea procedurilor prevăzute la pct. 9.1 părţile semnatare ale prezentului contract nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare parte se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

 

 1. Dispoziții finale

10.1. În condiţiile apariției unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător. Dacă o clauză a prezentului contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale acestuia nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putință spiritului prezentului contract.

10.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.

10.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

10.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

 

Asigurător,

………………

Asigurat,

………………

 

ANEXA nr. 3: ACT ADIŢIONAL la Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Casa de Asigurări de Sănătate ……………………..

 

ACT ADIŢIONAL la Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate

Nr. …………. din ziua …………… luna ……………. anul ……………

Pentru asiguratul:

Numele şi prenumele: ………………………

Codul numeric personal: ……………………

Începând cu data de: zi ……….. luna ………… an …………….

în Contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate nr. ……… din ziua ……….. luna ……………. anul ………………. au survenit următoarele modificări:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Prezentul act adițional a fost întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

 

 

Contract de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate

Modelul Contractului de asigurare pentru concedii şi indemnizații de asigurări sociale de sănătate, cum se regăsește în Anexa nr. 2 la Normele din 2018 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul nr. 15/20189

 

Comments

comments

Apelează