fbpx

Contact

Contract de muncă pe perioadă determinată – Tot ce trebuie să știi. Explicații oferite de avocat doctor Răzvan Vasiliu, partener al Casei de avocatura Vasiliu Miclea

Codul muncii

Contextul actual te poate îndemna să accepți un job sezonier și să închei un contract de munca pe perioada determinata. Sau te poți afla în situația în care acest contract este suspendat în perioada șomajului tehnic. În oricare dintre aceste cazuri este bine să-ți cunoști drepturile și să știi cum să acționezi. Iată cele mai importante prevederi legale, dar și răspunsurile la întrebările despre contract de munca pe durata determinata, oferite de avocat doctor Răzvan Vasiliu, partener al Casei de avocatura Vasiliu Miclea.

Articolul 12 alin. 1 din Codul Muncii precizează că orice contract de muncă se încheie pe durată nedeterminată. Prin excepție, se poate încheia și contract de munca pe perioada determinata, în condițiile expres prevăzute de lege.

Contract de munca pe perioada determinata. Durata pe care poți avea acest tip de contract
În Codul Muncii, articolul 82, alineatul 2, se specifică că acest contract se încheie numai în formă scrisă. Ca în cazul oricărui contract de muncă, trebuie să fie menționate drepturile și obligațiile atât ale angajatului, cât și ale angajatorului pe care trebuie să le parcurgi înainte de a-l semna. Verifică neapărat și dacă durata menționată în contract este cea discutată cu angajatorul.
Vestea bună este că un contract pe o perioadă determinată poate fi doar începutul colaborării tale cu un angajator (durata contractului poate fi prelungită până la 36 de luni) sau chiar poți trece la contract pe perioadă nedeterminată, cu acordul scris al părților.

Art. 82 . [forma și condițiile contractului individual de munca pe durata determinata]

(2) Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie.

(3) Contractul individual de munca pe durata determinata poate fi prelungit, în condițiile prevăzute la art. 83, si după expirarea termenului inițial, cu acordul scris al părților, pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări.

(4) Între aceleași părți se pot incheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durata determinată.

(5) Contractele individuale de muncă pe durata determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată sunt considerate contracte succesive și nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.

Așadar, 36 de luni este durata maximă pe care poate fi încheiat un contract pe durată determinată, conform articolului 84 din Codul Muncii. Dacă ai încheiat contract pe perioadă determinată pentru a ține locul unui unui salariat, al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular.

Situații în care angajatorul îți poate propune să încheiați un contract de munca cu durata determinata, conform articolului 83 din Codul Muncii:
înlocuiești un salariat care are contractul de muncă suspendat;
angajatorul își modifică temporar activitatea;
desfășori activități cu caracter sezonier;
urmează să te pensionezi pentru limita de vârstă în termen de 5 ani de la data angajării;
ocupi funcții eligibile în cadrul organizațiilor sindicale, patronale sau al organizatiilor neguvernamentale, pe perioada mandatului;
ești pensionar și poți cumula pensia cu salariul;
în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfășurarea unor lucrări, proiecte sau programe

Care este perioada de probă pentru un contract de munca pe perioada determinata?
Această perioadă este stabilită în funcție de perioada pe care este încheiat acest contract. Conform articolului 85 din Codul Muncii, salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei perioade de probă, care nu va depăşi:

a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;

b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3 şi 6 luni;

c) 30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;

d) 45 de zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

Aș putea fi tratat altfel de către angajator pentru că am contract de munca pe perioada determinata?
Codul Muncii reglementează acest aspect. În articolul 87, alineatul 1 se menționează că salariații cu contract individual cu contract de muncă pe durată determinată nu vor fi tratați mai puțin favorabil decât salariații permanenți comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor în care tratamentul diferit este justificat de motive obiective. Același articol din Codul Muncii specifică și ce înseamnă salariat comparabil: (2) În sensul alin. (1), salariatul permanent comparabil reprezintă salariatul al cărui contract individual de muncă este incheiat pe durată nedeterminată și care desfășoară aceeași activitate sau una similară, în aceeași unitate, luând în considerare calificarea/aptitudinile profesionale.

Șanse egale de muncă și tratament ca la un contract de munca pe perioada nedeterminata
Dacă ești angajat cu contract individual de munca pe durata determinata, angajatorul este obligat să te informeze despre locurile de muncă vacante sau care vor deveni vacante, corespunzătoare pregătirii lor profesionale, şi să-ți asigure accesul la aceste locuri de muncă în condiţii egale cu cele ale salariaţilor angajaţi cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Această informare se face printr-un anunţ afişat la sediul angajatorului, conform articolului 86, alineatul 1, din Codul Muncii.

Întrebări frecvente despre contractul de muncă cu durată determinată. Răspunsurile sunt oferite de avocat doctor Răzvan Vasiliu, specializat în dreptul muncii și partener al Casei de Avocatură Vasiliu Miclea.

Angajatorul îmi poate modifica contractul de muncă din perioada nedeterminată în perioadă determinată?
Din punctul meu de vedere, o astfel de modificare este posibilă și legală, atât timp cât ambele părți sunt de acord cu o astfel de modificare. Această opinie are la bază textele legislației muncii care nu prevăd o interdicție expresă în ceea ce privește o astfel de modificare, atât timp cât ea este agreată de ambele părți ale contractului individual de muncă.

Totuși, opinia inspectorilor de muncă este diferită, aceștia nefiind de acord cu o astfel de modificare, deși legislația muncii nu interzice acest lucru.

În practică, pentru a putea face o astfel de modificare, angajatorii deseori, de comun acord cu angajații încetează contractul individual de muncă pe durată nedeterminată prin acordul părților și încheie un nou contract individual de muncă pe durată determinată.

Dacă după un contract de muncă pe perioadă determinată închei un contract pe perioadă nedeterminată, mai am perioadă de probă?
În măsura în care contractul individual de muncă încheiat pe perioadă determinată încetează ca urmare a ajungerii la termen (se împlinește termenul pentru care a fost încheiat), angajatorul are posibilitatea de a insera, într-un nou contract individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată, o nouă perioadă de probă. Această posibilitate există chiar dacă în fapt angajatul va presta, în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată, aceleași activități și va avea aceleași atribuții cu cele exercitate în baza contractului individual de muncă, încheiat pe perioadă determinată și încetat.

Dacă, în schimb, durata contractului individual de muncă se modifică din durată determinată în durată nedeterminată, prin act adițional, o nouă perioadă de probă nu poate fi inserat, atât timp cât nu se modifică funcția angajatului.

Ce se întâmplă dacă concediul medical se suprapune cu data de încetare a contractul individual de muncă pe perioadă determinată?
În măsura în care contractul individual de muncă este încheiat pe perioadă determinată, acesta va înceta la data menționată în cuprinsul contractului individual de muncă sau la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.

Așadar, dacă un contract individual de munca incheiat pe perioada determinata ajunge la termen în perioada în care raportul de muncă al salariatului este suspendat, în baza unui certificat de concediu medical, acesta va înceta de drept.

Am contract de munca pe perioadă determinată de 3 luni, încheiat pentru perioada 11.04– 11.07.2020. Am intrat însă în șomaj tehnic de la 1 mai 2020 până pe 15 iunie. Ce se va întampla cu contractul meu de muncă? Se va prelungi cu perioada de șomaj tehnic sau înceteaza 11 iulie 2020?
Contractul individual de muncă va înceta de drept la data de 11.07.2020, ca urmare a ajungerii la termen și nu se va prelungi cu perioada în care angajatul s-a aflat în șomaj tehnic. Ceea ce primează este voința părților, la momentul încheierii contractului individual de muncă, de a se afla într-o relație de muncă pentru o perioadă determinată de timp, respectiv până la data de 11.07.2020, în exemplul dat.

Persoanele încadrate cu contract individual de munca cu durata determinata beneficiază de șomaj?
Atât timp cât este îndeplinită condiția realizării stagiului de cotizare, de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii de șomaj, o persoană a cărei contract individual de muncă încheiat pe perioadă determinată a încetat, ca urmare a ajungerii la termen a contractului, va beneficia de indemnizația de șomaj.

Pot lucra part-time pe un contract pe perioadă determinată?
Prevederile Codului Muncii sunt cât se poate de clare în această privință și permit încadrarea salariaților cu fracțiune de normă pe durată determinată, în baza contractelor individuale de muncă cu timp parțial. Așadar, poți fi angajat pe durată determinată persoane în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial.

Sunt însărcinată și am contract de muncă pe perioada determinata. Angajatorul poate încheia contractul de muncă în această situație?

Contractul individual de muncă, încheiat pe perioadă determinată, va înceta la data la care expiră perioada pentru care a fost încheiat sau la data menționată expres în cuprinsul documentului, chiar dacă salariata este însărcinată sau raportul său de muncă este suspendat din alte motive.

Pot să închei un contract de munca cu durata determinata cât timp mă aflu în concediu creștere copil? Contractul suspendat este la o altă companie și nu-mi doresc să închei colaborarea cu acea companie. Aș putea pierde indemnizația de creștere copil?
Poți lucra în baza unui contract de munca pe perioada determinata dacă respecți aceste prevederile din Ordonanța de Urgență 111/ 2010: Prin excepție de la prevederile art. 16 alin. (2) lit. i), alin. (3) al aceluiași articol prevede că plata indemnizației pentru creșterea copilului nu se suspendă în cazul în care persoana îndreptățită se află în una sau mai multe dintre următoarele situații: c) realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu, al căror nivel net nu depășeste de 5 ori cuantumul minim al indemnizatiei stabilit la art. 2 alin. (2) din OUG 111/2010 (5 x 2,5 x 500 lei = 6250 lei). Precizăm ca majorarea plafonului de la 3 la 5 indemnizații minime s-a realizat prin Legea 89/2019.

Există directive europene pentru prevenirea abuzurilor pe care le pot săvârși angajatorii în cazul contractelor de munca pe perioada determinata și pentru apărarea drepturilor angajaților?
Atât legislația națională, cât și cea europeană conțin prevederi care protejează angajații încadrați în muncă, în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată.

Din punctul de vedere al legislației europene, Directiva 1999/70/CE privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP stabilește cerințele minime legate de munca pe durată determinată, astfel încât să se asigure egalitatea de tratament pentru lucrători și să se împiedice abuzurile care pot rezulta din folosirea raporturilor sau contractelor de muncă pe durată determinată succesive.

În ceea ce privește legislația națională, prin dispozițiile Codul Muncii au fost transpuse prevederile Directivei europene. În baza legislației naționale, angajații încadrați cu contract individual de muncă încheiat pe durată determinată beneficiază de aceleași drepturi și de aceeași protecție ca salariații angajați în baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată. Este important de reținut faptul că durata contractului individual de muncă nu poate sta la baza unor diferențieri de tratament între angajați.

Contractul de muncă pe perioadă determinată îți oferă ocazia de a câștiga experiență, de a-ți completa veniturile și chiar poate fi începutul unei colaborări pe termen lung cu o companie. Reține că, prin încheierea acestui tip de contract, ai aceleași drepturi legale ca angajații cu un contract de muncă pe perioadă nedeterminată, diferențele constând în durata contractului și în faptul că data de încheiere a raporturilor de muncă prevalează în situații precum șomaj tehnic, concedii, sarcină. Pe eJobs.ro găsești locuri de munca cu caracter sezonier pentru care poți încheia un contract de muncă pe perioadă determinată.

Sursa: https://cariera.ejobs.ro/contract-de-munca-pe-perioada-determinata/

Comments

comments

Apelează