fbpx

Contact

Concediul paternal

CONCEDIUL PATERNAL

 

Nașterea unui copil presupune îndeplinirea multor formalități, de la obținerea certificatului medical constatator al nașterii de la unitatea medicală în care a avut loc nașterea, înregistrarea nașterii la Primăria unităţii administrativ – teritoriale în circumscripția căreia avut loc nașterea, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, la care se adaugă celelalte îndatoriri familiale, activități consumatoare de timp și energie.

Prezența tatălui în primele zile după naștere este esențială atât pentru îndeplinirea tuturor formalităților pentru obținerii Certificatului de naștere al copilului cât și pentru îngrijirea efectivă a noului născut.

Aceasta este rațiunea pentru care legiuitorul român a reglementat prin Lege dreptul tatălui de a beneficia de concediul paternal, la nașterea copilului, concediu ce nu trebuie confundat cu concediul pentru creșterea și îngrijirea copilului.

 

 

Cine poate solicita concediul paternal

 

Concediul paternal poate fi solicitat de către tatăl copilului nou născut care, poate fi soțul mamei care a născut (a se vedea în acest sens prezumția de paternitate reglementată de dispozițiile art. 414 Cod civil), ori bărbatul care a recunoscut, în mod oficial paternitatea copilului (în cazul copilului născut în afara căsătoriei).

Așadar, nu este necesar ca tatăl copilului să fie căsătorit cu mama copilului pentru ca acesta să poată beneficia de concediul paternal, singura condiție fiind aceea de a recunoaște copilul născut.

 

Durata concediului de paternitate

 

Tatăl copilului nou-născut are dreptul la un concediu paternal de 5 zile lucrătoareÎn cazul în care tatăl copilului nou-născut a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal va fi de 15 zile lucrătoare.

Așadar, ca regulă generală, durata concediului paternal este de 5 zile lucrătoare dar, în situația în care tatăl copilului a absolvit un curs de puericultură dovedit printr-un atestat de absolvire, durata concediului va fi majorată cu încă 10 zile lucrătoare, ajungându-se astfel de la o durată totală de 15 zile lucrătoare.

Pe cale de excepție, în cazul decesului mamei copilului în timpul nașterii sau în perioada concediului de lăuzie, tatăl copilului beneficiază de restul concediului neefectuat de către mamă. Acest concediu fiind asimilat concediului paternal ca urmare a decesului mamei copilului.

 

 

Condițiile de acordare

 

Pentru a putea beneficia de concediul paternal, solicitantul trebuie să îndeplinească două condiții în ceea ce-l privește, respectiv:

  1. Să fie tatăl copilului, aspect ce rezultă din documentele de stare civilă;
  2. Beneficiarul să fie asigurat în cadrul sistemului asigurărilor sociale de stat.

 

Când poate fi solicitat concediul paternal

 

Concediul paternal poate fi solicitat oricând în primele 8 săptămâni de la nașterea copilului. Rezultă așadar că nu este necesar ca beneficiarul să solicite acordarea acestui concediu imediat, la nașterea copilului, legiuitorul lăsând la aprecierea beneficiarului perioada în care acesta să poată efectua acest tip de concediu.

Ceea ce este important de reținut este faptul că, întreaga perioadă a concediului paternal, indiferent că este vorba de cel de 5 zile lucrătoare sau de cel de 15 zile lucrătoare, trebuie să fie efectuată în cele 8 săptămâni de la momentul nașterii copilului.

Neefectuarea concediului paternal în perioada de 8 săptămâni de la nașterea copilului, integral sau parțial, conduce la pierderea dreptului angajatului de a mai solicita sau de a efectua concediul în afara perioadei menționate anterior.

În ceea ce privește modalitatea de efectuare concretă a concediului, atât timp cât legea nu cuprinde o interdicție, rezultă că acesta poate fi efectuat și fracționat, conform solicitării angajatului.

 

Cum poate fi solicitat concediul paternal

 

Pentru a beneficia de concediul paternal, tatăl trebuie să solicite angajatorului acordarea acestuia printr-o cerere scrisă (anexa 1) la care se anexează o copie a certificatului de naștere a copilului.

Recomandabil este ca cererea să fie redactată în dublu exemplar, unul dintre exemplare urmând să rămână în posesia solicitantului după ce s-a aplicat pe acest exemplar viza de primire de către registratura angajatorului (sau departamentul de resurse umane ori alt departament, în funcție de procedurile interne ale companiei).

 

 

Suspendarea contractului individual de muncă pe durata concediului paternal

 

La momentul la care salariatul aduce la cunoștința angajatorului intenția de a beneficia de concediul paternal (prin cerere scrisă însoțită de dovada nașterii și a legăturii de rudenie cu solicitantul), contractul individual de muncă al salariatului se suspendă în temeiul dispozițiilor art.  51 alin. (1) lit. c) Codul muncii.

Având în vedere faptul că acest tip de concediu reprezintă un drept al salariatului, el se acordă, așa cum am arătat mai sus, pe baza solicitării angajatului, angajatorul neputând refuza, sub niciun motiv, acordarea acestui concediu.

Din punct de vedere formal, angajatorul va emite o decizie de suspendare a raportului de muncă pe care are obligația de a o înregistra în registrul general de evidență a salariaţilor (REVISAL) cel târziu în ziua anterioară datei suspendării (Anexa 2).

 

Valoarea indemnizației concediului paternal

 

Pe perioada suspendării raportului de muncă al salariatului pe perioada concediului de paternitate, acesta va beneficia de o indemnizație egală cu ajutorul pentru sarcină şi lăuzie cuvenit mamei sau de o indemnizație calculată după salariul de bază şi vechimea în muncă ale acestuia, acordată de unitatea la care tatăl își desfăşoară activitatea, la alegere.

Indemnizația va fi plătită din fondul de salarii al unităţii în care tatăl își desfăşoară activitatea,  cuantumul urmând a se calcula, potrivit prevederilor legale, în funcție de felul indemnizației pentru care optează tatăl.

Ceea ce trebuie reținut este faptul că salariatul este singurul în măsură să opteze pentru modalitatea de calcul a indemnizației de care va beneficia pe perioada concediului paternal, angajatorul neavând dreptul unei astfel de decizii. Totuși, în măsura în care salariatul nu optează în mod expres pentru una dintre modalitățile de calcul al indemnizației, angajatorul ar putea achita acestuia indemnizația în valoarea mai favorabilă angajatului.

 

 

Anexa 1 – model cerere acordare concediu paternal

Solicitare acordare concediu paternal

 

Către:  ………………………………..

În atenția: ………………………………..

 

Domnule director,

 

Subsemnatul ……………………………….., domiciliat în ……………………………….., CNP ……………………………….., ocupând funcția de ……………………………….., prin prezenta vă solicit ca în temeiul dispozițiilor art. 4 alin. (1) din legea nr. 210/1999 a concediului paternal, coroborat cu dispozițiile art. 1 alin. (2) din același act normativ să dispuneți acordarea concediului paternal de 15 zile lucrătoare începând cu data …………………………………

Față de acest aspect, vă rog să dispuneți suspendarea contractului individual de muncă în temeiul dispozițiilor art. 51 alin. (1) lit. c) Codul muncii.

De asemenea, vă rog să luați act de voința mea ca, pe perioada concediului paternal, să beneficiez de o indemnizație egală cu ajutorul pentru sarcină şi lăuzie cuvenit mamei / de o indemnizație calculată după salariul de bază şi vechimea în muncă.

 

Anexa 2 – model decizie suspendare contract individual de muncă pe durata concediului paternal

Decizie suspendare contract individual de muncă

pe durata concediului paternal

 

ANTET

Decizia nr. …../ ………………..

de suspendare a contractului individual de munca

 

Având in vedere cererea salariatului ………………………………… de acordare a concediului paternal pentru perioada …………………………………, înregistrată sub nr. ….. / ……. în temeiul dispozițiilor art. 51 alin. (1) lit. c) Codul muncii, subscrisa  ………………………………… cu sediul social în …………………………………, str. …………………………………, nr. …………………………………, jud. …………………………………, înregistrata la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. ………………………………… prin reprezentantul legal, dl./d-na ………………………………… în calitate de ………………………,   emite următoarea:

 

DECIZIE

 

Art. 1.  Începând cu data de …………………… se suspenda contractul individual de munca înregistrat sub nr. ……. din ……………. al domnului …………………………………, CNP ………………………………… ocupând funcția de ………………………………… la …………………………………, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii – Legea 53/2003.

 

Art. 2. Prevederile prezentei decizii vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Resurse Umane.

 

Art. 3. Împotriva prezentei decizii de suspendare a Contractului Individual de Muncă salariatul poate formula contestație la tribunalul în a cărui circumscripție reclamantul își are domiciliul sau reședința ori locul de muncă, în termen de 45 zile de la comunicare.

 

…………………………………

prin reprezentantul legal,

 

 

Am primit un exemplar,

Data …………………………………

Nume și prenume …………………………………

Semnătura …………………………………

 

 

Comments

comments

Apelează