fbpx

Contact

Funtionari publici

OUG nr. 77/2013

pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor

Luand in considerare faptul ca o premisa determinanta in stabilirea obiectivelor si strategiilor guvernamentale o constituie armonizarea legislatiei specifice administratiei publice in vederea eficientizarii actului administrativ,

tinand cont de faptul ca activitatea administratiei publice trebuie sa fie masurabila si eficienta, se impune luarea cu celeritate a unor masuri privind numarul de posturi aprobate autoritatilor si institutiilor publice, care vizeaza ajustarea si reasezarea structurilor functionale de o maniera flexibila, care sa permita indeplinirea cu eficienta a atributiilor institutionale.

Avand in vedere lipsa de personal de la nivelul multor unitati administrativ-teritoriale, ca urmare a vacantarii unor posturi, precum si mentinerea restrictiei din anul 2009 privind ocuparea unui post daca se vacanteaza 7, se impune luarea unor masuri pentru a asigura conditii minime privind functionalitatea acestora.

Adoptarea acestor masuri in regim de urgenta se impune avand in vedere necesitatea eliminarii riscului unor potentiale presiuni suplimentare asupra cheltuielilor bugetului general consolidat, precum si necesitatea asigurarii functionalitatii autoritatilor administratiei publice locale.

Intrucat aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se desfiinteaza posturile vacante la:

a) ministere;

b) institutiile si autoritatile publice aflate in subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor, indiferent de modul de finantare;

c) institutiile si autoritatile publice finantate integral sau partial din bugetul asigurarilor sociale de stat si/sau din bugetele fondurilor speciale;

d) institutiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Fac exceptie de la reducerea prevazuta la alin. (1) urmatoarele:

a) posturile vacante determinate ca diferenta intre numarul posturilor corespunzator categoriei unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale prevazute in anexa nr. 1 si numarul posturilor ocupate, stabilit potrivit prevederilor pct. 1 din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile ulterioare, precum si posturile vacante din compartimentele autoritatilor administratiei publice locale pentru care au fost stabilite posturi potrivit prevederilor pct. 2-4 din anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile ulterioare;

b) posturile vacante unice din cadrul institutiilor publice locale, definite ca acele posturi ale caror atributii, prin continutul si natura lor sau prin responsabilitatile stabilite, nu se regasesc intr-o alta componenta functionala;

c) posturile vacante pentru care au fost incepute procedurile de ocupare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, precum si posturile vacante ocupate temporar la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta;

d) posturile vacante din unitatile si institutiile de invatamant si cercetare, unitatile sanitare, unitatile de asistenta sociala si unitatile de asistenta medico-sociala, Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca si cabinetele de expertiza medicala din cadrul caselor teritoriale de pensii;

e) posturile vacante a caror ocupare a fost aprobata potrivit Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013;

f) posturile vacante aferente functiilor de demnitate publica si celor asimilate acestora, functiilor de primar, de viceprimar, de presedinte/vicepresedinte al consiliului judetean, inclusiv cele aferente cabinetelor acestora;

g) posturile vacante aferente functiilor publice de conducere generale, specifice sau cu statut special, cele aferente categoriei inaltilor functionari publici, precum si cele aferente functiilor militare de conducere, cele de secretar al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si de administrator public, precum si posturile vacante de conducere pentru personalul contractual;

h) posturile vacante din cadrul Ministerului Apararii Nationale, care sunt stabilite in conformitate cu procesul de planificare a apararii la nivel national, cu standardele NATO si legislatia in vigoare;

i) posturile vacante din structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne, precum si cele necesare incadrarii, in conditiile legii, a promotiei de ofiteri, subofiteri, agenti de politie, maistri militari si functionari publici cu statut special din anul 2013 de catre Ministerul Afacerilor Interne si Administratia Nationala a Penitenciarelor;

j) posturile vacante din structurile sau institutiile nou-infiintate in cadrul ori in subordinea institutiilor si autoritatilor publice din administratia publica centrala, care au atributii noi, stabilite prin acte normative, a caror infiintare s-a aprobat in anul 2013, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, daca acestea s-au infiintat prin reorganizarea altor structuri sau institutii publice deja existente, precum si posturile vacante din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si structurile din subordinea acestora, care se reduc conform procesului de reorganizare a acestora;

k) posturile vacante din cadrul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, Serviciului Exterior al Ministerului Afacerilor Externe si din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice si al structurilor din subordinea acesteia;

l) posturile vacante din cadrul autoritatilor de management si organismelor intermediare, agentiilor de plata subordonate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, care gestioneaza fonduri externe nerambursabile;

m) posturile vacante unice din cadrul unitatilor subordonate/in coordonarea/sub autoritatea ministerelor si a celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, definite ca acele posturi ale caror atributii, prin continutul si natura lor sau prin responsabilitatile stabilite, nu se regasesc intr-o alta componenta organizatorica.

Art. 2

Numarul total al posturilor ocupate, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se reduce potrivit anexei nr. 2, cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecarei categorii de personal.

Art. 3

(1) Institutiile si autoritatile publice prevazute la art. 1 alin. (1) au obligatia sa isi modifice structurile functionale, astfel incat numarul total al functiilor de conducere din cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice care are in aparatul propriu/de specialitate si personal contractual ori, dupa caz, numai personal contractual sa fie de maximum 12% din numarul total al posturilor aprobate. Pentru determinarea numarului total al functiilor de conducere prin aplicarea cotei de 12%, se procedeaza dupa cum urmeaza:

a) in cazul in care numarul rezultat este mai mic de unu, acesta se rotunjeste la intreg;

b) in cazul in care numarul rezultat este mai mare de unu, acesta se rotunjeste la numarul intreg imediat superior acestuia, daca fractiunea este mai mare de 0,50.

(2) Numarul functiilor de conducere stabilit potrivit alin. (1) nu include functiile de demnitate publica alese sau numite, precum si cele asimilate acestora, functiile de primar, de viceprimar, de presedinte/vicepresedinte al consiliului judetean, functiile publice din categoria inaltilor functionari publici, functiile publice de secretar al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, functiile de administratori publici, functiile de conducere din cabinetul demnitarului si functiile de conducere a caror ocupare se face prin detasare cu personal din cadrul institutiilor din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, conform statelor de organizare “Anexa M”, aprobata de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.

(3) Structura functionala a autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (1) trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

a) pentru constituirea unui birou este necesar un numar de minimum 5 posturi de executie;

b) pentru constituirea unui serviciu este necesar un numar de minimum 7 posturi de executie;

c) pentru constituirea unei directii este necesar un numar de minimum 15 posturi de executie;

d) pentru constituirea unei directii generale este necesar un numar de minimum 25 de posturi de executie.

(4) In situatia in care, prin aplicarea prevederilor art. 1, 2 si alin. (1) -(3) din prezentul articol, se desfiinteaza o functie de conducere ocupata, se transforma postul propriu al persoanei intr-o functie de executie corespunzatoare studiilor si conditiilor de vechime ale acesteia.

(5) In situatia in care, prin aplicarea prevederilor art. 1, 2 si alin. (1) -(3) din prezentul articol, serviciul public deconcentrat isi modifica structura stabilita prin actul normativ de infiintare, acesta isi pastreaza denumirea, iar conducatorul/adjunctul acestuia, dupa caz, titulatura si salarizarea.

(6) In cazul posturilor de conducere din institutiile publice locale transformate potrivit alin. (4) , titularii acestora isi pastreaza pana la 31 decembrie 2013 drepturile salariale aferente functiei de conducere detinute anterior transformarii.

Art. 4

Institutiile si autoritatile publice prevazute la art. 1 alin. (1) au obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sa adopte/emita actele normative/administrative specifice de aprobare a structurii functionale, in conformitate cu masurile prevazute la art. 1-3, dupa caz.

Art. 5

(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, toate institutiile si autoritatile publice pot ocupa prin concurs/examen posturi conform principiului: “unu la unu”, respectiv la un post ocupat devenit vacant, un post ocupat.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) , autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 1 alin. (1) pot aplica principiul prevazut la alin. (1) , dupa reorganizarea institutiilor si autoritatilor administratiei publice, potrivit art. 1-4.

(3) Ocuparea posturilor vacante prin concurs/examen, prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) si b) , se face numai dupa obtinerea avizului favorabil al Guvernului, prin nota initiata de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si Ministerul Finantelor Publice, pe baza solicitarilor justificate ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, cu conditia incadrarii in plafonul cheltuielilor de personal si al cheltuielilor de personal aprobate prin buget. Procedura de transmitere a solicitarilor de ocupare a posturilor se aproba prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.

(4) Ocuparea posturilor vacante prin concurs/examen, prevazute la art. 1 alin. (2) lit. d) , se face numai dupa obtinerea avizului favorabil al Guvernului, prin nota initiata de Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Sanatatii, respectiv Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, dupa caz, si Ministerul Finantelor Publice, pe baza solicitarilor justificate ale ordonatorilor principali de credite, cu conditia incadrarii in plafonul cheltuielilor de personal si al cheltuielilor de personal aprobate prin buget.

(5) Ocuparea posturilor vacante prevazute la art. 1 alin. (2) lit. h) -m) se face in conditiile legii, numai dupa aprobarea Guvernului, prin memorandum, cu conditia incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art. 6

(1) Anual, prin hotarare, Guvernul poate stabili numarul maxim de posturi care se pot infiinta si ocupa, suplimentar posturilor stabilite dupa aplicarea prevederilor art. 1-3, in conditiile legii, de catre institutiile si autoritatile publice prevazute la art. 1 alin. (1) , cu respectarea prevederilor Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010.

(2) Numarul posturilor suplimentare prevazute la alin. (1) , pentru institutiile si autoritatile publice prevazute la art. 1 alin. (1) , se aproba prin memorandum de catre Guvern.

Art. 7

La data intrarii in vigoare a prezentei de ordonante de urgenta, urmatoarele acte normative se modifica dupa cum urmeaza:

A) Ordonanta Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoza, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 699 din 19 octombrie 2009, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 10, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

“(3) Structura organizatorica si numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Nationale de Prognoza se aproba prin hotarare a Guvernului.”

2. Anexa ” Structura organizatorica a Comisiei Nationale de Prognoza” se abroga.

B) Alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 3

(1) Numarul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Guvernului, inclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetelor acestora, se aproba prin hotarare a Guvernului.”

C) Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 98 alineatul (1) , dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i) , cu urmatorul cuprins:

“i) la implinirea unui termen de 3 luni de la data numirii prin mobilitate in functia publica corespunzatoare categoriei de inalti functionari publici de inspector guvernamental.”

2. Articolul 112 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 112

(1) Numarul total al functiilor de conducere din cadrul fiecarei autoritati sau institutii publice este de maximum 12% din numarul total al posturilor aprobate. Pentru determinarea numarului total al functiilor de conducere prin aplicarea cotei de 12%, se procedeaza dupa cum urmeaza:

a) in cazul in care numarul rezultat este mai mic de unu, acesta se rotunjeste la intreg;

b) in cazul in care numarul rezultat este mai mare de unu, acesta se rotunjeste la numarul intreg imediat superior acestuia, daca fractiunea este mai mare de 0,50.

(2) Numarul functiilor de conducere stabilit potrivit alin. (1) nu include functiile de demnitate publica alese sau numite, precum si cele asimilate acestora, functiile de primar, de viceprimar, de presedinte/vicepresedinte al consiliului judetean, functiile publice din categoria inaltilor functionari publici, functiile publice de secretar al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, functiile de administratori publici, functiile de conducere din cabinetul demnitarului si functiile de conducere a caror ocupare se face prin detasare cu personal din cadrul institutiilor din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, conform statelor de organizare «Anexa M», aprobata de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.”

Art. 8

Institutiile publice ale caror organizare si functionare sunt reglementate prin actele normative prevazute la art. 7 au obligatia ca, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, sa supuna spre adoptare hotararile Guvernului de stabilire a numarului de posturi si a structurii functionale, in conformitate cu masurile prevazute la art. 1-3, dupa caz.

Art. 9

Institutiile si autoritatile la care se face referire la art. 7 vor functiona, potrivit prevederilor legale aflate in vigoare la data publicarii prezentei ordonante de urgenta, pana la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului privind aprobarea numarului de posturi si a structurii functionale ale acestora.

Art. 10

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

-****-

ANEXA nr. 1: Numarul posturilor stabilit pentru fiecare categorie de unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala in vederea aplicarii exceptiei prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) din ordonanta de urgenta

Tipul unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale Codul grupei Grupe in functie de numarul locuitorilor la 1 ianuarie 2012 Nr. de posturi

C – comune 141 cel mult 1.500 9

142 1.501-3.000 11

143 3.001-5.000 15

144 5.001-10.000 17

145 10.001-20.000 22

O – orase 131 1.501-3.000 22

132 3.001-5.000 24

133 5.001-10.000 30

134 10.001-20.000 35

135 20.001-50.000 50

M – municipii 121 10.001-20.000 50

122 20.001-50.000 70

123 50.001-100.000 150

124 100.001-200.000 200

125 200.001-400.000 350

CJ – consilii judetene 111 cel mult 500.000 250

112 cel putin 500.001 400

Sectoarele municipiului Bucuresti 150 330

Municipiul Bucuresti 160 600

NOTA:

Prezenta anexa nu modifica prevederile anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile ulterioare.

ANEXA nr. 2: Institutiile publice care aplica reducerea cu 4% a posturilor ocupate conform prevederilor art. 2 din ordonanta de urgenta

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale1

Ministerul Afacerilor Interne2

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice1

Ministerul Economiei1

Ministerul Educatiei Nationale3

Ministerul Finantelor Publice4

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice5

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice1

Ministerul Sanatatii6

Ministerul Transporturilor1

Secretariatul General al Guvernului1

1Se refera la aparatul central si la institutiile/autoritatile publice/organele de specialitate aflate in subordine, sub autoritate sau coordonare.

2Se refera la aparatul central al ministerului si la institutiile prefectului.

3Se refera la aparatul central al ministerului si la inspectoratele scolare.

4Se refera la aparatul central si la institutiile/autoritatile publice/organele de specialitate aflate in subordine, sub autoritate sau coordonare, cu exceptia posturilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si structurile din subordinea acesteia care se reduc conform hotararii Guvernului de reorganizare a acesteia.

5Se refera la aparatul central si la institutiile/autoritatile publice/organele de specialitate aflate in subordine, sub autoritate sau coordonare, finantate integral de la bugetul de stat.

6Se refera la aparatul central al ministerului si la directiile de sanatate publica.

NOTA:

Ordonatorii principali de credite ai institutiilor prevazute in prezenta anexa stabilesc numarul de posturi care se reduc in aparatul propriu si/sau in institutiile si autoritatile din subordine, sub autoritate, in coordonare sau finantate prin bugetul acestora, in conformitate cu analizele proprii, astfel incat sa reflecte reducerea cu 4% a numarului total de posturi ocupate.

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 393 din data de 29 iunie 2013

Apelează