fbpx

Contact

Guvernul pregătește schimbări în sistemul pensiilor private: eliminarea unor comisioane, verificarea investițiilor administratorilor, noi sancțiuni

pensionare la 70 de ani

Guvernul vrea să modifice legislația primară care reglementează sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul 2) și facultative (Pilonul III), principalele măsuri fiind eliminarea comisionului aplicat direct pe contribuția participanților, introducerea în structura organizatorică a administratorilor a unui comitet special care să verifice modul în care sunt investiți banii contribuabililor, precum și mai multe sancțiuni pentru administratorii care încalcă legea și un regim mai strict de verificare, autorizare și control al administratorilor.

“Având în vedere dezvoltarea și evoluția sistemului de pensii private, pentru crearea unui cadru legal actualizat la cerințele și provocările existente, comparativ cu momentul demarării acestuia, se impune revizuirea cadrului de primar de reglementare. În prezent, cadrul de reglementare care stabilește modul de funcționare a sistemului de pensii private, respectiv Pilonul II, Pilonul III și Fondul de Garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, este stabilit prin prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea 411/2004), ale Legii 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare (Legea 204/2006) și ale Legii 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (Legea 187/2011). Pentru întărirea cadrului de reglementare primar din sistemul pensiilor private în ceea ce privește guvernanța corporativă, cadrul investițional, regimul sancționatoriu, etc. au fost avute în vedere o serie de modificări ale reglementărilor menționate. Deși, în baza legislației primare au fost elaborate reglementări secundare ce asigură supravegherea sistemului de pensii private și acoperă toate ariile de activitate ale administratorilor de fonduri de pensii private, cadrului primar de reglementare nu i-au mai fost aduse îmbunătățiri substanțiale. Pentru actualizarea acestuia la cerințele actuale referitoare la entitățile care activează în domeniul pensiilor private, pentru siguranța sistemului, s-a impus îmbunătățirea cadrului primar de reglementare”, se arată în nota de fundamentare a unui proiect de OUG.

Potrivit documentului, modificările aduse Legii 411/2004 și Legii 204/2006 se referă la:

(1) completarea termenilor existenți în cadrul celor două legi pentru a cuprinde persoana care deține o funcție-cheie, persoana relevantă în raport cu administratorul și structura de conducere, termeni utilizați pe parcursul actelor normative în cauză,

(2) principii privind regulile de investire și atribuțiile directorilor de investiții din cadrul administratorilor,

(3) atribuțiile structurii de management al riscului în cadrul administratorilor, principii privind modul de evaluare a activelor fondurilor și responsabilitatea administratorilor,

(4) suplimentarea activităților privind administrarea unui fond de pensii,

(5) stabilirea obligației administratorului de a deține permanent un nivel adecvat de lichiditate, a cărui valoare acoperă activitatea curentă pentru o perioadă de cel puțin 6 luni,

(6) obligația de constituire la nivelul entității a unui comitet de investiții format din membrii independenți (care va adopta decizii pentru operațiunile de investire/dezinvestire), precum și a unui comitet de remunerare,

(7) introducerea unor prevederi privind cerințele pentru persoanele cu funcții-cheie și introducerea unor prevederi exprese privind autorizarea acestor persoane,

(8) stabilirea obligațiilor consiliului de a defini și supraveghea implementarea mecanismelor de guvernanță care asigură gestionarea eficientă și prudentă a unei organizații, inclusiv separarea sarcinilor în cadrul organizației și prevenirea conflictelor de interese, într-un mod care promovează integritatea pieței,

(9) segregarea atribuțiilor și responsabilităților diferitelor structuri de conducere, supraveghere și control, după caz, astfel încât să fie evitate eventualele conflicte de interese și să fie acordată autoritatea și independența necesară funcțiilor de control,

(10) completarea documentației aferente cererii de autorizare de constituire,

(11) informații privind politicile și practicile de remunerare

(12) stabilirea unui comision unic de administrare, perceput de administrator pentru prestarea activităților principale și a celor secundare/conexe.

De asemenea, în proiect sunt incluse prevederi privind obligația respectării, în orice moment, pe parcursul activității, a condițiilor de autorizare și a celor de funcționare, completarea cerințelor de raportare și transparență, introducerea unor prevederi privind efectuarea verificărilor asupra evidențelor contabile ale administratorului și ale fondurilor de private, alături de introducerea unor prevederi privind avizarea persoanelor care sunt responsabile pentru activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii și pentru activitatea agentului de marketing persoană juridică desfășurată în sistemul de pensii private, precum și completarea și clarificarea regimului sancționatoriu.

Sursa: www.profit.ro

Comments

comments

Apelează