fbpx

Contact

HOTĂRÂRE nr. 217 din 18 martie 2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

icon

HOTĂRÂRE nr. 217 din 18 martie 2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (2) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1
(1) Se stabilesc ca zile libere plătite pentru unul dintre părinţi, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, în temeiul Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, şi al Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, zilele lucrătoare până la încetarea situaţiei de urgenţă decretată, cu excepţia zilelor lucrătoare din perioada vacanţelor şcolare.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică persoanelor care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 19/2020.
(3) Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinţi, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada prevăzută la alin. (1), însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020, respectiv că nu se află în concediu de odihnă sau concediu fără plată, precum şi de copia certificatului/certificatelor de naştere al/ale copilului/copiilor.
(4) Modelul declaraţiei este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2
Pentru fiecare zi liberă în condiţiile prezentei hotărâri angajatorul acordă o indemnizaţie care se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi al cărei cuantum este de 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 3
(1)
Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizaţiei prevăzute la art. 2, angajatorul va depune cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, după caz. Cererea va fi însoţită de următoarele documente:
a) lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă;
b) copii de pe statele de plată din care să reiasă acordarea indemnizaţiei;
c) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atestă că lista prevăzută la lit. a) conţine persoanele care îndeplinesc condiţiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020; modelul declaraţiei este aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;
d) dovada plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente lunii în care s-a plătit indemnizaţia.
(2) Cererea va fi datată şi semnată de reprezentantul legal şi va conţine obligatoriu următoarele elemente:
a) datele de identificare ale angajatorului, inclusiv adresa de e-mail;
b) contul bancar;
c) numele reprezentantului legal al angajatorului;
d) suma totală solicitată;
e) numărul angajaţilor pentru care s-a solicitat suma.
(3) Documentele prevăzute la alin. (1) se transmit prin poşta electronică la adresa electronică comunicată de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în cel mult 30 zile de la data efectuării plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente indemnizaţiei.
(4) În situaţia în care documentele prevăzute la alin. (1) nu pot fi transmise prin poşta electronică, acestea se vor transmite prin orice alt mijloc de comunicare.
(5) Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizaţie potrivit art. 2 se face în termen de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării documentelor prevăzute la alin. (1).
(6) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au obligaţia ca, în termen de 24 ore de la primirea prin poşta electronică sau în condiţiile alin. (4) a documentelor prevăzute la alin. (1), să comunice angajatorului numărul de înregistrare al solicitării.

-****-
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
Valeriu Antonovici
Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
Victoria Violeta Alexandru
Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
Ion Ştefan
Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
Virgil-Daniel Popescu
p. Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
Ionel Scrioşteanu,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Vasile-Florin Cîţu
p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

ANEXĂ: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………………, cu domiciliul în ……………………………., legitimat/legitimată cu ……. seria …….. nr. ……………, CNP ………………, având calitatea de angajat la ……………………………, în funcţia de ……………………….., părinte/persoană asimilată părintelui/reprezentant legal al copilului/copiilor:

1.numele şi prenumele …………………………………………………., în vârstă de ……. ani;

2.numele şi prenumele …………………………………………………., în vârstă de ……. ani;

3.numele şi/prenumele …………………………………………………., în vârstă de ……. ani,

cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că în perioada ………………. nu beneficiez de zile libere acordate în baza Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, că nu mă aflu în concediu de odihnă sau concediu fără plată.

Data

………………

Semnătura

………………………….

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 230 din data de 21 martie 2020

Apelează