fbpx

Contact

ITM

Legea nr. 108/1999 

pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

Republicare

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

(1) Se infiinteaza Inspectia Muncii, organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu sediul in municipiul Bucuresti.

(2) Inspectia Muncii are personalitate juridica si este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(3) Inspectia Muncii indeplineste functia de autoritate de stat, prin care asigura exercitarea controlului in domeniile relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca si supravegherii pietei.

(4) Inspectia Muncii actioneaza pentru asigurarea protectiei sociale a muncii, in baza prevederilor art. 41 din Constitutia Romaniei, republicata, si, respectiv, a prevederilor Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 81/1947 privind inspectia muncii in industrie si comert, ratificata prin Decretul Consiliului de Stat nr. 284/1973 si ale Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 129/1969 privind inspectia muncii in agricultura, ratificata prin Decretul Consiliului de Stat nr. 83/1975.

Art. 2

Inspectia Muncii are in subordine inspectorate teritoriale de munca, institutii cu personalitate juridica, care se organizeaza in fiecare judet si in municipiul Bucuresti.

Art. 3

Inspectia Muncii, prin Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, poate propune Guvernului infiintarea in subordinea sa, in conditiile prevazute de regulamentul de organizare si functionare, a unor unitati cu personalitate juridica, prin intermediul carora sa se asigure pregatirea sau perfectionarea pregatirii personalului propriu, precum si efectuarea unor prestatii legate de specificul activitatii.

Art. 4

Organizarea si functionarea Inspectiei Muncii se reglementeaza prin Regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu respectarea prevederilor prezentei legi, denumit in continuare Regulament.

CAPITOLUL II: Atributiile Inspectiei Muncii

Art. 5

Inspectia Muncii indeplineste urmatoarele functii generale:

a) de autoritate de stat, prin care se asigura exercitarea controlului aplicarii prevederilor legale in domeniile sale de competenta;

b) de comunicare, prin care se asigura schimbul de informatii cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si cu persoanele fizice si juridice supuse activitatii de control, informarea acestora si a cetatenilor asupra modului cum se respecta si se aplica prevederile legislatiei din domeniile de competenta;

c) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman si al Guvernului Romaniei, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniile sale de competenta;

d) de formare, prin care se realizeaza pregatirea si perfectionarea profesionala a personalului propriu, in conditiile legii;

e) de cooperare, prin care se asigura desfasurarea de actiuni in comun, pe plan intern si international, in domeniile de competenta;

f) de administrare, prin care se asigura gestionarea bunurilor din domeniul public, respectiv privat al statului ori, dupa caz, al unitatilor administrativ-teritoriale pe care le are in administrare sau in folosinta, a fondurilor alocate in scopul functionarii in conditiile legii, precum si organizarea si gestionarea sistemelor informatice necesare activatilor proprii.

Art. 6

(1) Inspectia Muncii are urmatoarele atributii generale:

a) controlul aplicarii prevederilor legale, generale si speciale, in domeniile relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca si supravegherii pietei;

b) furnizarea de informatii angajatorilor si salariatilor cu privire la mijloacele de aplicare a prevederilor legale in domeniile de competenta;

c) informarea autoritatilor competente despre deficientele sau abuzurile legate de aplicarea dispozitiilor legale in vigoare;

d) prestarea de servicii specifice domeniului sau de activitate;

e) initierea de propuneri pentru imbunatatirea cadrului legislativ din domeniile sale de activitate, pe care le inainteaza Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

(2) Inspectia Muncii are urmatoarele atributii specifice:

A.In domeniul relatiilor de munca:

a) controleaza aplicarea reglementarilor legale, generale si speciale, cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca;

b) controleaza stabilirea si acordarea drepturilor cuvenite salariatilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

c) controleaza aplicarea masurilor de respectare a egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati;

d) asigura la nivel national evidenta muncii prestate in baza contractelor individuale de munca, prin registrul general de evidenta al salariatilor, precum si evidenta zilierilor si a beneficiarilor prestatiilor acestora;

e) controleaza folosirea fortei de munca, in scopul identificarii cazurilor de munca nedeclarata;

f) primeste si transmite in sistem informatic, prin inspectoratele teritoriale de munca, datele depuse de angajatori si beneficiari referitoare la salariati si la zilieri;

g) asigura inregistrarea contractelor colective de munca la nivel de unitati si verifica prevederile acestora, potrivit procedurii aprobate de inspectorul general de stat, si conciliaza conflictele de munca declansate la nivelul unitatilor;

B.In domeniul securitatii si sanatatii in munca si al supravegherii pietei:

a) controleaza, coordoneaza si indruma metodologic aplicarea prevederilor referitoare la securitatea si sanatatea in munca, ce decurg din legislatia nationala, europeana si din conventiile Organizatiei Internationale a Muncii;

b) cerceteaza evenimentele conform competentelor, avizeaza cercetarea, stabileste sau confirma caracterul accidentelor, colaboreaza cu institutiile implicate in ceea ce priveste evidenta si raportarea accidentelor de munca si bolilor profesionale;

c) controleaza activitatea de instruire, informare si consultare a salariatilor si furnizeaza informatii in vederea imbunatatirii acesteia;

d) autorizeaza din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca functionarea persoanelor fizice si juridice si retrage sau poate propune retragerea autorizarii, in conditiile legii;

e) analizeaza activitatea serviciilor externe de prevenire si protectie si propune, dupa caz, comisiei de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca retragerea abilitarii;

f) elibereaza avize si autorizatii conform competentelor stabilite prin actele normative aplicabile;

g) dispune sistarea activitatii sau oprirea din functiune a echipamentelor de munca, in cazul in care se constata o stare de pericol grav si iminent de accidentare sau de imbolnavire profesionala, si sesizeaza, dupa caz, organele de urmarire penala;

h) dispune angajatorului efectuarea de masuratori, determinari si expertize pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, precum si verificarea, prin organisme abilitate, a incadrarii nivelului noxelor profesionale in limite admisibile la locurile de munca, cheltuielile fiind suportate de catre angajator;

i) controleaza respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piata a produselor pentru care desfasoara actiuni de supraveghere a pietei, conform competentelor;

j) restrictioneaza, prin masurile legale stabilite de legislatia in vigoare, comercializarea produselor neconforme si dispune masuri de eliminare a neconformitatilor constatate;

k) preleveaza probe si efectueaza testari in vederea identificarii produselor care prezinta suspiciuni de neconformitate;

l) colaboreaza cu autoritatile vamale si alte organisme responsabile cu controalele la frontiere in vederea schimbului de informatii cu privire la produsele ce prezinta riscuri in utilizare;

m) colaboreaza cu autoritatile competente nationale si din cadrul Uniunii Europene in toate problemele de supraveghere a pietei, inclusiv in ceea ce priveste notificarea clauzei de salvgardare in cazul produselor neconforme.

(3) Inspectia Muncii indeplineste si alte atributii stabilite in responsabilitatea sa potrivit legislatiei in vigoare.

(4) Autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora au obligatia de a pune la dispozitia Inspectiei Muncii si a inspectoratelor teritoriale de munca, la solicitarea acestora, informatiile si documentele necesare, in mod operativ si gratuit, pentru indeplinirea atributiilor stabilite prin lege.

Art. 7

(1) Inspectia Muncii poate sa presteze servicii si sa furnizeze date/informatii, contra cost, in conditiile legii.

(2) Contravaloarea serviciilor prestate se suporta de catre beneficiarii acestora si constituie venituri la bugetul de stat.

(3) Serviciile pentru care se percep tarife, precum si cuantumul acestora se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. 8

In realizarea atributiilor sale, Inspectia Muncii coopereaza, pe plan national si international, pe baza de protocoale, acorduri si memorandumuri, cu institutii similare, cu inspectii din alte domenii, institutii publice sau private, cu organizatii ale partenerilor sociali si cu orice alte organizatii care sunt constituite si functioneaza potrivit legii.

Art. 9

[textul Art. 9 din capitolul II a fost abrogat la 17-dec-2014 de Art. 23, litera D. din capitolul II din Ordonanta urgenta 86/2014]

CAPITOLUL III: Organizarea Inspectiei Muncii

Art. 10

(1) Inspectia Muncii este condusa de un inspector general de stat.

(2) In exercitarea atributiilor de conducere, inspectorul general de stat are in subordine 2 inspectori generali de stat adjuncti.

(3) Inspectorul general de stat si inspectorii generali de stat adjuncti sunt numiti prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, in conditiile legii.

(4) Functiile de inspector general de stat si inspector general de stat adjunct sunt functii publice de conducere specifice, asimilate din punctul de vedere al drepturilor salariale cu directorul general, respectiv directorul general adjunct din minister.

(5) Inspectorul general de stat si inspectorii generali de stat adjuncti au calitatea de inspector de munca si pot exercita activitati de control pe intreg teritoriul tarii.

(6) Inspectorul general de stat este ordonator secundar de credite.

(7) In exercitarea atributiilor sale, inspectorul general de stat emite decizii si aproba metodologii, proceduri si instructiuni in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii.

(8) Atributiile inspectorului general de stat si ale inspectorilor generali de stat adjuncti sunt stabilite prin Regulament.

(9) La nivelul Inspectiei Muncii se constituie Consiliul Consultativ Tripartit, cu rol de dialog social, format din reprezentantii desemnati ai institutiei, ai confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national.

(10) Modul de organizare si atributiile Consiliului Consultativ Tripartit se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al aparatului propriu al Inspectiei Muncii, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, la propunerea Inspectiei Muncii.

Art. 11

(1) Inspectoratele teritoriale de munca sunt conduse de cate un inspector-sef, numit prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, in conditiile legii.

(2) Inspectorul-sef este ordonator tertiar de credite.

(3) In exercitarea atributiilor de conducere, inspectorul-sef are in subordine 2 inspectori-sefi adjuncti, numiti prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, in conditiile legii.

(4) Inspectorul-sef si inspectorii-sefi adjuncti au calitatea de inspector de munca si pot exercita activitati de control.

(5) Functiile de inspector-sef si inspector-sef adjunct sunt functii publice de conducere specifice, asimilate din punctul de vedere al drepturilor salariale cu directorul executiv si directorul executiv adjunct din cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor.

(6) La nivelul inspectoratelor teritoriale de munca se constituie cate un consiliu consultativ tripartit, cu rol de dialog social, format din reprezentantii desemnati ai institutiei si ai organizatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national.

(7) Modul de organizare si atributiile Consiliului Consultativ Tripartit se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al inspectoratului teritorial de munca, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, la propunerea Inspectiei Muncii.

Art. 12

(1) Personalul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca este alcatuit din functionari publici si personal contractual.

(2) In exercitarea atributiilor de serviciu, inspectorii de munca exercita atributii de autoritate de stat.

(3) Inspectia Muncii asigura participarea personalului propriu si al inspectoratelor teritoriale de munca la programe de perfectionare profesionala, specifice domeniului de activitate, aprobate anual prin decizie a inspectorului general de stat.

(4) Functiile publice de conducere ale directiilor/ serviciilor/birourilor cu atributii de control si de evidenta a relatiilor de munca sunt functii publice de conducere specifice.

(5) Functionarii publici de conducere ai directiilor/ serviciilor/birourilor cu atributii de control si de evidenta a relatiilor de munca au calitatea de inspector de munca.

(6) Inspectorii de munca, celelalte categorii de functionari publici, precum si personalul contractual din cadrul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca beneficiaza de masuri speciale de protectie impotriva amenintarilor, violentelor sau a oricaror fapte care ii pun in pericol pe ei, familiile si/sau bunurile lor, precum si de rambursarea tuturor cheltuielilor pentru daunele suferite in exercitarea atributiilor.

(7) Masurile speciale de protectie, precum si conditiile si modul de realizare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale. Pentru reglementarile aplicabile functionarilor publici se va obtine avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

(8) Personalul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca beneficiaza de sprijin financiar din partea institutiei, prin suportarea sumelor necesare asigurarii asistentei juridice, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, in cazurile in care actele si faptele indeplinite in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, in limitele si cu respectarea prevederilor legale, fac obiectul unor proceduri judiciare.

Art. 13

(1) Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca se stabileste prin Regulament.

(2) Structura organizatorica si statul de functii ale aparatului propriu al Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca, precum si repartizarea numarului de posturi la inspectoratele teritoriale de munca se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. 14

Drepturile salariale ale personalului incadrat la Inspectia Muncii si la inspectoratele teritoriale de munca se acorda astfel:

a) pentru Inspectia Muncii, potrivit prevederilor legale aplicabile aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

b) pentru inspectoratele teritoriale de munca, potrivit prevederilor legale aplicabile serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor.

Art. 15

(1) Inspectia Muncii intocmeste si publica anual un raport asupra activitatii sale, cu respectarea prevederilor Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 81/1947 privind inspectia muncii in industrie si comert, ratificata prin Decretul Consiliului de Stat nr. 284/1973.

(2) Raportul prevazut la alin. (1)  se inainteaza ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si Organizatiei Internationale a Muncii.

CAPITOLUL IV: Inspectorul de munca

Art. 16

(1) Inspectorii de munca sunt functionari publici, in cadrul functiilor publice specifice cu statut special.

(2) Statutul inspectorului de munca va fi reglementat prin lege.

(3) Inspectorii de munca beneficiaza de stabilitate in functie si independenta fata de orice schimbare guvernamentala si influenta neprevazuta din afara.

(4) Functia de inspector de munca poate fi ocupata de persoane cu studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, stiinte juridice, stiinte economice sau in specializarile: sociologie, psihologie, medicina, administratie publica si stiinte politice.

Art. 17

Recrutarea si numirea in functie a inspectorilor de munca se fac potrivit legislatiei din domeniul functiei publice.

Art. 18

Inspectorii de munca sunt obligati:

a) sa nu aiba vreun interes, direct sau indirect, de orice natura ar fi acesta, in entitatile care se afla sub incidenta controlului lor;

b) sa nu dezvaluie secretele de fabricatie si, in general, procedurile de exploatare, de care ar putea lua cunostinta in exercitarea functiilor lor, atat pe durata existentei raporturilor de serviciu, cat si timp de 2 ani dupa data incetarii acestora;

c) sa pastreze confidentialitatea asupra identitatii persoanei care semnaleaza nerespectarea prevederilor legale in domeniul reglementat de prezenta lege si sa nu dezvaluie angajatorului, prepusilor sai sau altor persoane faptul ca efectueaza controlul ca urmare a unei sesizari.

Art. 19

Inspectorii de munca, purtand asupra lor legitimatia si insigna care atesta functia pe care o indeplinesc in exercitarea atributiilor stabilite prin lege, au urmatoarele drepturi:

a) sa aiba acces liber, permanent si fara instiintare prealabila in sediul oricarui angajator si in orice alt loc de munca organizat de persoane fizice sau juridice;

b) sa identifice, pe baza actelor care dovedesc identitatea sau pe baza altor documente, persoanele aflate in locurile de munca sau in alte locuri supuse controlului sau cercetarii evenimentelor si sa impuna completarea fisei de identificare;

c) sa solicite angajatorului sau reprezentantului legal al acestuia, precum si salariatilor, singuri ori in prezenta martorilor, documentele si informatiile necesare pentru realizarea controlului sau pentru efectuarea cercetarii evenimentelor;

d) sa li se puna la dispozitie de catre entitatea controlata copii de pe documentele care au legatura cu controlul efectuat sau cu cercetarea evenimentului;

e) sa ia declaratii scrise, singuri sau in prezenta martorilor, salariatilor, angajatorilor si/sau, dupa caz, reprezentantilor legali ai acestora, precum si altor persoane care pot da informatii cu privire la obiectul controlului efectuat sau al evenimentului cercetat;

f) sa preleveze, in vederea efectuarii de analize in laboratoare specializate sau in vederea administrarii de probe, mostre de produse, materiale ori substante fabricate, utilizate, depozitate, manipulate si sa instiinteze detinatorul sau angajatorul despre aceasta;

g) sa dispuna angajatorului efectuarea de masuratori, determinari si expertize pentru prevenirea unor evenimente sau pentru stabilirea cauzelor evenimentelor produse, precum si verificarea, prin organisme abilitate, a incadrarii nivelului noxelor profesionale in limite admisibile la locurile de munca;

h) sa preleveze mostrele necesare din produse pentru care desfasoara actiuni de supraveghere a pietei, iar in cazul in care considera necesar, sa dispuna distrugerea sau scoaterea din uz a produselor care prezinta un risc grav;

i) sa dispuna angajatorului masuri, in vederea remedierii intr-un timp determinat a neconformitatilor constatate;

j) sa dispuna interzicerea, restrictionarea, retragerea unui produs de pe piata sau rechemarea acestuia, cu precizarea motivelor care stau la baza acestei decizii;

k) sa dispuna sistarea activitatii sau oprirea din functiune a echipamentelor de munca, in cazul in care constata o stare de pericol grav si iminent de accidentare ori de imbolnavire profesionala, si sa sesizeze, dupa caz, organele de urmarire penala;

l) sa dispuna suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare;

m) sa aplice semne distinctive cu valoare de sigiliu, in conditiile prevazute de lege, in virtutea autoritatii de stat cu care este investit, pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu;

n) sa sesizeze organele de urmarire penala cu privire la cazurile sau la situatiile de incalcare a dispozitiilor legale in domeniu, cand exista indicii de savarsire a unei infractiuni;

o) sa constate contraventii si sa aplice sanctiuni prevazute de legislatia in vigoare;

p) sa solicite si sa primeasca neconditionat sprijin de la autoritati si institutii de ordine publica si protectie, dupa caz, in desfasurarea controlului.

Art. 20

(1) Constatarile rezultate in urma controalelor si a cercetarii evenimentelor, masurile, precum si sanctiunile dispuse de inspectorii de munca sunt consemnate de acestia in procese verbale, al caror model se aproba prin decizie a inspectorului general de stat.

(2) Contestatiile formulate impotriva actelor cu caracter administrativ incheiate de inspectorii de munca sunt solutionate potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Contestatiile formulate impotriva proceselor-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor incheiate de inspectorii de munca sunt solutionate potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 21

Persoanele fizice sau juridice controlate au obligatia de a pune la dispozitia inspectorilor de munca documentele si informatiile solicitate de catre acestia, necesare controlului ori cercetarii evenimentului.

Art. 22

Inspectorii de munca isi pot desfasura activitatea de control pe tot teritoriul tarii, indiferent de locul de munca in care isi desfasoara activitatea in mod curent, in baza deciziei emise de inspectorul general de stat.

CAPITOLUL V: Sanctiuni

Art. 23

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei:

a) impiedicarea in orice mod a inspectorilor de munca sa exercite, total sau partial, controlul ori sa efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale prin orice actiune sau inactiune a conducatorului unitatii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate in locatiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei gasite la locul de munca de a completa fisa de identificare sau de a da informatii despre evenimentul cercetat;

b) neindeplinirea sau indeplinirea partiala de catre entitatea controlata a masurilor dispuse de inspectorul de munca, la termenele stabilite de acesta;

c) nerespectarea de catre conducatorul unitatii, reprezentantul legal al acestuia, angajati, prepusi sau alte persoane aflate in locatiile supuse controlului a obligatiei de a pune la dispozitia inspectorilor de munca, in termenul stabilit de acestia, documentele si informatiile solicitate, necesare controlului ori cercetarii evenimentelor.

(2) Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la alin. (1)  se fac de catre inspectorii de munca.

Art. 24

(1) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la art. 23 alin. (1) , inspectorul de munca facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul verbal.

(2) Contraventiilor prevazute la art. 23 alin. (1)  le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 25

Inspectorii de munca sunt competenti sa constate si sa sanctioneze toate faptele care, potrivit legii, constituie contraventii si pentru care se prevede ca agentul constatator face parte din personalul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, al directiilor de munca si protectie sociala*) si al inspectoratelor teritoriale de munca.

Art. 26

In cazul savarsirii repetate de catre angajatori a unor abateri grave de la prevederile legislatiei muncii sau de la normele de securitate si sanatate in munca, Inspectia Muncii poate cere radierea persoanei juridice din registrul comertului.

CAPITOLUL VI: Dispozitii finale

Art. 27

(1) Inspectia Muncii preia in administrare de la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pe baza de protocol, cladirile si terenurile aferente, precum si toate celelalte bunuri necesare activitatilor specifice.

(2) Pentru dezvoltarea activitatilor proprii autoritatile publice centrale sau locale vor atribui Inspectiei Muncii, cu prioritate, in conditiile prevazute de lege, terenuri, cladiri si spatii.

Art. 28

Personalul preluat de catre Inspectia Muncii de la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale se considera transferat in interesul serviciului.

Art. 29

Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.**)

REGULAMENTUL din 18 noiembrie 2009 de organizare si functionare a Inspectiei Muncii

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

(1) Inspectia Muncii este organul de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu sediul in municipiul Bucuresti, prin care se exercita atributii de autoritate de stat in domeniile relatiilor de munca si securitatii si sanatatii in munca.

(11) Pe langa Inspectia Muncii functioneaza activitatea “Revista Obiectiv”, finantata integral din venituri proprii.

(2) Inspectia Muncii este institutie publica, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat.

(3) Toate veniturile aferente activitatilor desfasurate de Inspectia Muncii se fac venit la bugetul de stat, cu exceptia veniturilor activitatii “Revista Obiectiv”.

(4) In subordinea Inspectiei Muncii se organizeaza si functioneaza, in fiecare judet si in municipiul Bucuresti, inspectorate teritoriale de munca, unitati cu personalitate juridica.

(5) Inspectia Muncii functioneaza cu un numar de 2.587 de posturi, functionari publici si personal contractual.

(6) Repartizarea numarului maxim de posturi, structura organizatorica si statele de functii pentru aparatul propriu al Inspectiei Muncii si pentru inspectoratele teritoriale de munca se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. 2

(1) Inspectia Muncii exercita controlul aplicarii unitare a dispozitiilor legale in domeniile sale de competenta in unitatile din sectorul public, mixt, privat, precum si la alte categorii de angajatori.

(2) Inspectia Muncii are ca principal scop urmarirea indeplinirii obligatiilor legale de catre angajatorii prevazuti la alin. (1) , in domeniul relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca, precum si a celor referitoare la conditiile de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatilor si a altor participanti la procesul de munca, in desfasurarea activitatii.

(3) La nivelul Inspectiei Muncii functioneaza o structura specializata de interventie in sensul prevazut la art. 3 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2008.

CAPITOLUL II: Atributiile Inspectiei Muncii

Art. 3

(1) Inspectia Muncii are urmatoarele atributii:

A.Atributii generale:

a) controleaza aplicarea corecta si unitara a legilor si a altor acte normative care reglementeaza relatiile de munca, securitatea si sanatatea in munca, supravegherea pietei produselor din domeniul de competenta, conform legii;

b) coordoneaza, indruma metodologic si controleaza activitatea inspectoratelor teritoriale de munca si a celorlalte unitati aflate in subordine;

c) reprezinta Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, ca organ de specialitate, in relatiile de cooperare internationala cu institutii similare;

d) elaboreaza programele anuale de actiuni pentru implementarea politicii Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale in domeniu;

e) elaboreaza metode si instructiuni unitare de control;

f) controleaza respectarea criteriilor de incadrare a locurilor de munca cu conditii deosebite, evidenta acestora si modul de realizare de catre operatorul economic a masurilor tehnico-economice pentru normalizare;

i) face propuneri de proiecte de acte normative in domeniu;

j) organizeaza si controleaza activitatea de pregatire si perfectionare a pregatirii personalului propriu;

k) coopereaza cu ministerele, cu alte inspectii de specialitate, cu institutii publice sau private si cu reprezentantii partenerilor sociali;

l) realizeaza venituri din prestari de servicii, calculate pe baza de tarife, taxe, comision, si alte venituri obtinute conform prevederilor legale, care se fac venit la bugetul de stat;

m) solutioneaza, in limita competentelor legale, reclamatiile si sesizarile persoanelor fizice sau juridice;

n) administreaza fondurile bugetare pe care le are la dispozitie, precum si bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate in administrare si/sau in folosinta;

o) elaboreaza proiectul anual de buget, pe care il supune aprobarii ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, si asigura exercitiul financiar-contabil al institutiei, in conditiile legii;

p) achizitioneaza centralizat, prin aparatul propriu, autoturisme si servicii de comunicatii, in conformitate cu prevederile art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

q) administreaza fondurile alocate prin bugetul aprobat si finanteaza sau cofinanteaza proiecte, programe si investitii din domeniul sau de activitate, in conditiile legii;

r) organizeaza sistemul informatic necesar activitatii proprii si gestioneaza registrele electronice din domeniul de competenta.

B.Atributii specifice in domeniul stabilirii si controlului relatiilor de munca:

a) controleaza aplicarea reglementarilor legale, generale si speciale, cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca;

b) controleaza respectarea clauzelor cuprinse in contractele colective de munca aplicabile si in contractele individuale de munca;

c) controleaza stabilirea si acordarea drepturilor cuvenite salariatilor ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;

d) controleaza respectarea principiului egalitatii de tratament;

e) asigura evidenta nationala a muncii prestate in temeiul contractelor individuale de munca;

f) controleaza utilizarea de catre angajatori a muncii nedeclarate;

g) controleaza modul de completare a carnetelor de munca si conditiile de pastrare a acestora la unitatile din sectorul public, privat si la alte categorii de angajatori;

h) asigura intocmirea si completarea, in termenul prevazut de lege, a carnetelor de munca pe care le are in pastrare, precum si evidenta acestora;

i) verifica legalitatea clauzelor inscrise in contractele individuale de munca, controleaza respectarea lor de catre angajatori, asigura si urmareste inregistrarea acestora in carnetele de munca;

j) controleaza daca persoanele fizice si juridice respecta prevederile legale privind inregistrarea contractelor de munca;

k) certifica si contrasemneaza legalitatea inscrierilor efectuate in carnetele de munca de catre angajatorii carora li s-a aprobat pastrarea si completarea acestora la sediu;

l) tine evidenta persoanelor fizice si juridice care datoreaza comisionul prevazut de lege pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, verificarea si certificarea legalitatii acestora;

m) verifica si urmareste modul in care sunt calculate sumele virate cu titlu de comision pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, precum si pentru verificarea si certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate de catre angajatori in conditiile legii;

n) participa la activitatea de reconstituire a vechimii in munca, potrivit prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, cu modificarile ulterioare;

o) gestioneaza baza de date organizata la nivel national cu registrele generale de evidenta a salariatilor in format electronic.

p) sprijina negocierea contractelor colective de munca; inregistreaza si organizeaza evidenta acestora;

q) exercita, in conditiile prevazute de lege, concilierea si arbitrajul in cazul conflictelor de interese.

C.Atributii specifice in domeniul securitatii si al sanatatii in munca:

a) controleaza aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sanatatea in munca si a altor acte normative din domeniul de competenta;

b) cerceteaza evenimentele conform competentelor, avizeaza cercetarea, stabileste sau confirma caracterul accidentelor, colaboreaza cu institutiile implicate in ceea ce priveste evidenta si raportarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

c) controleaza activitatea de instruire si informare a lucratorilor si furnizeaza informatii in vederea imbunatatirii acesteia;

d) autorizeaza functionarea din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca a persoanelor juridice si fizice, prin eliberarea certificatului constatator, in conditiile legii aplicabile;

e) abiliteaza si retrage abilitarea persoanelor fizice si juridice pentru a presta servicii de protectie si prevenire in domeniul securitatii si sanatatii in munca in calitate de serviciu extern de prevenire si protectie;

f) avizeaza documentatiile cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca, elaborate de persoane fizice sau juridice;

g) controleaza conform competentelor stabilite, respectarea prevederilor legale referitoare la introducerea pe piata a produselor din domeniul reglementat;

h) restrictioneaza comercializarea produselor neconforme;

i) colaboreaza cu autoritatile competente in toate problemele legate de supravegherea pietei, inclusiv in ceea ce priveste notificarea clauzei de salvgardare in cazul produselor neconforme;

j) colaboreaza cu organismele de supraveghere din Uniunea Europeana si cu Comisia Europeana in desfasurarea programelor comunitare de supraveghere a pietei;

k) preleveaza probe si efectueaza testari in vederea stabilirii produselor neconforme;

l) colaboreaza cu autoritatile responsabile cu controalele la frontiere in vederea schimbului de informatii cu privire la produsele ce prezinta riscuri grave;

m) verifica modul de organizare si functionare a comitetelor de securitate si sanatate in munca;

n) controleaza modul de aplicare a masurilor tehnice si organizatorice luate de angajatori in vederea prevenirii prezentei peste limitele maxime admise a agentilor chimici, fizici sau biologici pentru asigurarea starii de sanatate a salariatilor expusi la noxe;

o) controleaza respectarea legislatiei privind supravegherea sanatatii lucratorilor, examenul medical la angajare, adaptabilitatea in munca si controlul medical periodic;

q) controleaza respectarea principiilor de ergonomie a muncii si impune luarea de masuri tehnice si organizatorice de imbunatatire progresiva a conditiilor de munca si de reducere a efortului fizic si psihic;

r) controleaza modul in care angajatorii au organizat activitatea de acordare a primului ajutor in caz de accidentare, precum si organizarea si dotarea echipelor de salvatori, pentru situatiile impuse de specificul activitatii sau prevazute de lege.

s) Inspectia Muncii preia centralizat apelurile comunicate de Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta si organizeaza sistemul de directionare a acestora catre inspectoratele teritoriale de munca.

(2) Atributiile prevazute la alin. (1) pot fi detaliate prin regulamentul propriu de organizare al Inspectiei Muncii, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

(3) Activitatea “Revista Obiectiv” consta in:

a) editarea si vanzarea “Revistei Obiectiv”;

b) editarea si vanzarea de imprimate, autorizatii si materiale avand ca scop instruirea si perfectionarea profesionala in domeniile de competenta ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;

c) editarea si vanzarea de materiale in domeniul tehnicii economice, afise, pliante;

d) editarea si vanzarea altor publicatii, materiale si tiparituri tematice cu impact in domeniile de competenta ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

e) realizarea si vanzarea de filme tematice de scurt metraj pentru instruirea de specialitate a angajatilor operatorilor economici, precum si a specialistilor din domeniul sanatatii si securitatii in munca.

Art. 4

(1) Inspectia Muncii, prin personalul propriu, poate presta la cererea celor interesati urmatoarele servicii:

a) eliberarea de certificate/adeverinte in baza documentelor existente in arhivele inspectoratelor teritoriale de munca, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricaror entitati care au dreptul legal de a solicita si a obtine aceste informatii, conform prevederilor Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) eliberarea de certificate cu informatii extrase din registrele generale de evidenta a salariatilor depuse de angajatori;

c) participarea inspectorilor de munca la efectuarea determinarilor de noxe, respectiv participarea la activitatile pentru acordarea unor drepturi prevazute de legislatia in vigoare, potrivit prevederilor art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia de reinnoire a avizelor de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) analiza documentatiei si expertizarea unitatilor in vederea eliberarii autorizatiei de detinere a materialelor explozive;

e) expertiza si analiza in vederea eliberarii autorizatiei de depozitare a materiilor explozive;

f) expertiza si analiza documentatiei in vederea acordarii vizei anuale a autorizatiei de detinere de materii explozive;

g) analiza documentatiei si efectuarea expertizarii in vederea acordarii vizei anuale a autorizatiei de functionare a depozitelor de materii explozive;

h) examinarea artificierilor si pirotehnistilor in vederea autorizarii acestora si asistenta tehnica la pregatirea activitatilor pentru autorizarea si reautorizarea artificierilor;

i) eliberarea de certificate/adeverinte in baza documentelor existente in arhivele inspectoratelor teritoriale de munca, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricaror entitati care au dreptul legal de a solicita si a obtine aceste informatii;

j) eliberarea de copii in baza documentelor existente in arhivele inspectoratelor teritoriale de munca, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricaror entitati care au dreptul legal de a solicita si a obtine aceste informatii;

k) eliberarea de certificate cu informatii extrase din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii cu registrele generale de evidenta a salariatilor depuse de angajatori;

l) furnizarea datelor din Registrul general de evidenta a salariatilor pentru refacerea continutului sau la angajator, prin preluarea informatiilor din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii.

(2) Contravaloarea prestatiilor prevazute la alin. (1) se suporta de beneficiari si se face venit la bugetul de stat.

(3) Pentru prestarile de servicii se percep tarife aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, la propunerea Inspectiei Muncii.

(4) Veniturile realizate de activitatea “Revista Obiectiv”, provenite din incasarile obtinute ca urmare a activitatii desfasurate de revista, donatii, sponsorizari, constituie venituri proprii ale acesteia.

(5) Cheltuielile curente si de capital necesare pentru realizarea activitatii “Revista Obiectiv” se finanteaza din veniturile proprii.

(6) Bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii “Revista Obiectiv” si statul de functii al acesteia se aproba odata cu cele ale Inspectiei Muncii, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) Excedentul anual realizat din executia bugetului de venituri si cheltuieli se reporteaza in anul urmator.

(8) In relatiile contractuale activitatea “Revista Obiectiv” este reprezentata de persoanele autorizate ale Inspectiei Muncii.

Art. 5

(1) Inspectia Muncii poate infiinta, in conditiile prevazute la art. 3 din Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata, unitati cu personalitate juridica care efectueaza prestatii in domeniul sau de competenta, pentru:

a) pregatirea si perfectionarea pregatirii profesionale a personalului propriu al Inspectiei Muncii;

b) pregatirea si perfectionarea personalului care isi desfasoara activitatea in domeniile relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca si supravegherii pietei produselor.

c) alte tipuri de prestatii legate de specificul activitatii.

(2) Contravaloarea prestatiilor prevazute la alin. (1) se suporta de beneficiarii serviciilor.

CAPITOLUL III: Organizarea si functionarea Inspectiei Muncii

Art. 6

(1) Inspectia Muncii este condusa de un inspector general de stat.

(2) In exercitarea atributiilor de conducere, inspectorul general de stat are in subordine 2 inspectori generali de stat adjuncti.

(3) Functiile de inspector general de stat si inspector general de stat adjunct sunt functii publice de conducere specifice, asimilate din punct de vedere al drepturilor salariale cu directorul general si directorul general adjunct din minister.

(4) Inspectorul general de stat si inspectorii generali de stat adjuncti sunt numiti prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, in conditiile legii.

(5) Inspectorul general de stat este ordonator secundar de credite.

(6) Inspectorii sefi ai inspectoratelor teritoriale de munca sunt ordonatori tertiari de credite.

(7) Atributiile inspectorului general de stat si ale inspectorilor generali de stat adjuncti sunt stabilite prin regulamentul propriu de organizare si functionare al Inspectiei Muncii, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

(8) Inspectorul general de stat si inspectorii generali de stat adjuncti pot exercita activitati de inspectie pe intreg teritoriul tarii.

(9) In vederea cercetarii faptelor care constituie obiect al sesizarilor privind incalcarea prevederilor legale, precum si a regulamentelor, metodologiilor ori a altor norme interne de lucru de catre inspectorii de munca, in cadrul Inspectiei Muncii se organizeaza Corpul de control al calitatii inspectiei, ale carui atributii se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare si functionare al Inspectiei Muncii, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. 7

Inspectorul general de stat poate delega competente si atributii inspectorilor generali de stat adjuncti.

Art. 8

(1) In cadrul Inspectiei Muncii se organizeaza si functioneaza Colegiul Inspectiei Muncii, organ consultativ in domeniul de activitate.

(2) Componenta si competentele Colegiului Inspectiei Muncii se stabilesc de catre inspectorul general de stat.

(3) Colegiul Inspectiei Muncii se intruneste periodic sub conducerea inspectorului general de stat pentru stabilirea strategiei si dezbaterea problemelor deosebite.

Art. 9

(1) Atributiile compartimentelor functionale ale Inspectiei Muncii se stabilesc prin regulament propriu de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

(2) Atributiile personalului Inspectiei Muncii se stabilesc prin fisa postului.

Art. 10

(1) Inspectoratele teritoriale de munca sunt conduse de un inspector sef, functie publica de conducere.

(2) In exercitarea atributiilor de conducere, inspectorul sef are in subordine 2 inspectori sefi adjuncti, functii publice de conducere.

(3) Inspectorii sefi si inspectorii sefi adjuncti sunt numiti, in conditiile legii, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si indeplinesc atributiile prevazute de prezenta hotarare si de alte reglementari legale aplicabile in domeniu.

(4) Inspectorii sefi si inspectorii sefi adjuncti sunt inspectori de munca.

Art. 11

(1) Personalul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca este alcatuit din inspectori de munca, functionari publici si alte categorii de personal.

(2) Functia de inspector de munca este functie publica in cadrul categoriei functiilor publice specifice, cu statut special. Inspectorul general de stat si inspectorii generali de stat adjuncti sunt inspectori de munca.

(3) Functionarii publici prevazuti la alin. (1) beneficiaza de stabilitate in functie si independenta fata de orice schimbare guvernamentala si influenta neprevazuta din afara.

(4) Selectarea, recrutarea, pregatirea si numirea in functii a inspectorilor de munca se fac potrivit legislatiei din domeniul functiei publice.

(5) In exercitarea atributiilor legale, inspectorii de munca sunt investiti cu exercitiul autoritatii publice, beneficiind de protectie in conditiile legii.

(6) Pot fi inspectori de munca persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii: au studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, stiinte juridice, stiinte economice sau in specializarile: sociologie, psihologie, administratie publica si medicina.

(7) Perioada in care persoanele care ocupa functia de inspector de munca isi desfasoara activitatea in Inspectia Muncii sau in inspectoratele teritoriale de munca este considerata vechime in specialitatea studiilor absolvite, cu conditia ca in fisa postului sa existe ca atributii desfasurarea unor activitati din domeniul in care au absolvit.

(8) Personalul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de munca beneficiaza de masuri speciale de protectie impotriva amenintarilor, violentelor sau a oricaror fapte care ii pun in pericol pe ei, familiile si/sau bunurile lor, precum si de sprijin financiar din partea institutiei, prin suportarea integrala a sumelor necesare asigurarii asistentei juridice, in cazurile in care actele si faptele indeplinite in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, in limitele si cu respectarea prevederilor legale, fac obiectul unor proceduri judiciare.

(9) Masurile speciale de protectie, conditiile si modul de realizare a acestora, precum si modalitatea de acordare a sprijinului financiar, prevazute la alin. (8) , se stabilesc prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. 12

Drepturile salariale ale personalului incadrat la Inspectia Muncii se acorda dupa cum urmeaza:

a) pentru Inspectia Muncii, potrivit prevederilor legale aplicabile aparatului propriu al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;

b) pentru inspectoratele teritoriale de munca, potrivit prevederilor legale aplicabile serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor.

Art. 13

In realizarea functiilor si atributiilor sale, Inspectia Muncii coopereaza, pe plan national si international, pe baza de protocoale, acorduri si memorandumuri, cu ministere, alte institutii ale administratiei publice centrale si locale, organisme private, reprezentanti ai partenerilor sociali si, dupa caz, poate contracta, in conditiile legii, serviciile unor experti sau ale unor organisme specializate.

CAPITOLUL IV: Inspectorul de munca

Art. 14

Inspectorii de munca au, in principal, urmatoarele obligatii:

a) sa nu aiba niciun interes, direct sau indirect, de orice natura ar fi acesta, in unitatile care se afla sub incidenta controlului lor;

b) sa nu detina calitatea de asociat sau de membru in organele de conducere, administrare sau control la persoanele fizice sau juridice, publice ori private, supuse controlului;

c) sa nu dezvaluie secretele de fabricatie sau de comert si, in general, procedeele de exploatare de care iau cunostinta in exercitarea functiilor lor, atat pe durata existentei raporturilor de serviciu, cat si timp de 2 ani dupa data incetarii acestora;

d) sa pastreze confidentialitatea asupra identitatii persoanei care semnaleaza nerespectarea prevederilor legale in domeniul reglementat de prezenta hotarare si sa nu dezvaluie angajatorului ori prepusilor sai faptul ca activitatea de control este efectuata ca urmare a unei sesizari;

e) sa respecte regulile deontologice ale functiei publice.

Art. 15

(1) Inspectorii de munca care poarta asupra lor legitimatia care atesta functia pe care o indeplinesc in exercitarea atributiilor stabilite prin lege au urmatoarele drepturi:

a) sa aiba acces liber, permanent si fara instiintare prealabila, la orice ora din zi si din noapte, in sediul oricarui angajator, persoana fizica sau juridica, si in orice loc unde au motive temeinice sa efectueze controlul sau cercetarea de evenimente;

b) sa identifice, pe baza actelor care dovedesc identitatea, persoanele aflate in locurile de munca sau in alte locuri supuse controlului sau cercetarii evenimentelor si sa impuna completarea fisei de identificare prevazute in anexa.

c) sa solicite angajatorului sau reprezentantului legal, precum si lucratorilor, singuri sau in prezenta martorilor, documentele, registrele, evidentele si informatiile necesare pentru realizarea controlului sau pentru efectuarea cercetarii evenimentelor;

d) sa ridice de la entitatea controlata orice document care are legatura cu controlul efectuat sau cu cercetarea evenimentului, eliberand o dovada in acest sens;

f) sa faca fotografii, sa inregistreze audiovideo, sa ia declaratii scrise, singuri sau in prezenta martorilor, lucratorilor, angajatorilor si/sau, dupa caz, a reprezentantilor legali ai acestora, precum si a altor persoane care pot da informatii cu privire la obiectul controlului efectuat sau al evenimentului cercetat;

g) sa preleveze si sa ridice, in vederea efectuarii de analize in laboratoare specializate sau administrarii de probe, mostre de produse, materiale ori substante fabricate, utilizate, depozitate, manipulate si sa instiinteze detinatorul sau angajatorul despre aceasta;

h) sa dispuna angajatorului masuri in vederea remedierii intr-un timp determinat a neconformitatilor constatate;

i) sa dispuna sistarea imediata a proceselor de productie si/sau oprirea echipamentelor de munca, atunci cand constata ca prin nerespectarea cerintelor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca sunt puse in pericol viata, sanatatea si securitatea lucratorului;

j) sa dispuna angajatorului efectuarea de studii si expertize tehnice pentru clarificarea unor evenimente sau situatii de pericol, precum si verificarea, prin organisme abilitate, a incadrarii nivelului noxelor profesionale in limite admisibile la locurile de munca;

k) sa beneficieze, la solicitare, de sprijinul organelor de politie si/sau al jandarmeriei.

(2) Cheltuielile necesare aplicarii prevederilor alin. (1) lit. g) si j) sunt suportate de angajator.

Art. 16

(1) Constatarile rezultate in urma controalelor si a cercetarii evenimentelor, precum si masurile dispuse de catre inspectorii de munca sunt consemnate de catre acestia in procese-verbale, al caror model se aproba prin decizie a inspectorului general de stat.

(2) Constatarile privind nerespectarea prevederilor legale din domeniile relatiilor de munca, securitatii si sanatatii in munca, care conform actelor normative in vigoare constituie contraventie, sunt consemnate de inspectorii de munca in procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, al caror model se aproba prin decizie a inspectorului general de stat.

(3) Contestatiile formulate impotriva proceselor-verbale incheiate de inspectorii de munca sunt solutionate de instanta competenta, potrivit legii.

Art. 20

Unitatile din sectorul public, mixt, privat, precum si alte categorii de angajatori controlati au obligatia de a pune la dispozitia inspectorilor de munca documentele, registrele, evidentele si informatiile solicitate de acestia, necesare controlului sau cercetarii evenimentului.

Art. 21

Inspectorii de munca din cadrul unui inspectorat teritorial de munca isi pot desfasura activitatea de control pe raza teritoriala a altor inspectorate, altele decat cel in care isi desfasoara activitatea in mod curent, pe baza deciziei emise de inspectorul general de stat.

CAPITOLUL V: Conducerea pe niveluri ierarhice a Inspectiei Muncii

Art. 22

In exercitarea atributiilor sale, inspectorul general de stat emite decizii si aproba metodologii si instructiuni.

Art. 23

Inspectorul general de stat are, in principal, urmatoarele atributii:

a) conduce activitatea Inspectiei Muncii;

b) raspunde de administrarea intregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;

c) exercita atributiile delegate de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale;

d) urmareste realizarea obiectivelor principale ale Inspectiei Muncii la nivel national si teritorial;

e) analizeaza periodic si ori de cate ori este nevoie, impreuna cu inspectorii sefi, activitatea inspectoratelor teritoriale de munca;

f) stabileste masurile necesare pentru realizarea obiectivelor institutiei si pentru aplicarea ordinelor ministrului muncii, familiei si protectiei sociale;

g) organizeaza actiuni de importanta nationala in domeniul de competenta;

h) elaboreaza anual proiectul de buget de venituri si cheltuieli al Inspectiei Muncii;

i) aproba bugetele de venituri si cheltuieli pentru inspectoratele teritoriale de munca si pentru celelalte unitati subordonate;

j) organizeaza si coordoneaza elaborarea metodologiilor de aplicare unitara a legislatiei specifice domeniilor de activitate;

k) indeplineste atributiile ce ii revin din actele normative in vigoare si orice alte atributii stabilite de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Art. 24

– Anexa face parte integranta din prezentul regulament de organizare si functionare.

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 802 din data de 25 noiembrie 2009

-****-

ANEXA:

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECTIEI SOCIALE

INSPECTIA MUNCII

Inspectoratul Teritorial de Munca ……….

Adresa …………

Tel./fax: e-mail: ………..

Operator de date cu caracter personal nr. …….

FIŞA DE IDENTIFICARE

Inspector de munca ……………………………

Legitimatie nr. ……………………………………

Semnatura ………………………………………..

Completata in ziua de ora la locul de munca al S.C. ……………………………………………………..,situat in str. nr. sectorul judetul Subsemnatul(a) , fiul/fiica lui si al ………………………….,nascut(a) in anul luna ziua domiciliat(a) in localitatea str. nr. bl. sc. ap. sectorul/judetul legitimat cu BI (CI) /pasaport seria nr. ……………..,eliberat(a) de la data de cod numeric personal ………………………………..,declar pe propria raspundere urmatoarele:

Prestez activitate in functia/meseria de la data de la S.C. cu sediul in str. …………………………nr. ………..,sectorul/judetul ………………………………

I.Forma in baza careia prestez activitatea*)…………………………………………………………………………..

II.Timpul de munca si timpul de odihna

1. Norma de munca:

– norma intreaga ore/zi

– fractiune de norma de ore/zi, de la ora pana la ora ……….

2. Repartizarea programului de lucru:

– in ture: tura I de la ora pana la ora tura II de la ora pana la ora ……………….;

– prestez munca suplimentara ore/zi;

– prestez munca de noapte ore/ noapte;

– prestez munca in repaus saptamanal:

— numar de ore lucrate sambata; numar de zile de sambata lucrate/luna ………………;

— numar de ore lucrate duminica; numar de zile de duminica lucrate/luna ………………;

– prestez munca in zilele de sarbatori legale numar de ore lucrate …………/zi.

III.Drepturi salariale

Primesc un salariu lunar de lei net (in mana) si lei brut pe statul de plata, pentru care am semnat/nu am semnat stat de plata.

Mentionez ca lucrez impreuna cu urmatoarele persoane: …………………………………………………………………….

Aceasta imi este declaratia pe care o dau, o sustin si o semnez, cele de mai sus fiind adevarate, nefiind silit(a) sau intimidat(a) .

Data …………………….

Semnatura ………………..

___

*) Dupa caz, se va inscrie: contract de munca incheiat in forma scrisa, durata nedeterminata/perioada de proba; fara contract de munca/perioada de proba”.

Apelează