fbpx

Contact

Legea nr. 118 / 2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare

LEGE nr. 118 / 2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1

(1) În scopul prevenirii şi combaterii faptelor de natură sexuală, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, prevăzute şi pedepsite de legea penală, precum şi pentru a evita riscul recidivei, se organizează Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, denumit în continuare Registrul.
(2) Registrul reprezintă un mijloc de cunoaştere, supraveghere şi identificare operativă a persoanelor care au comis următoarele infracţiuni prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a) infracţiunea de trafic de persoane prevăzută la art. 210;
b) infracţiunea de trafic de minori prevăzută la art. 211;
c) infracţiunea de proxenetism prevăzută la art. 213;
d) infracţiunea de exploatare a cerşetoriei prevăzută la art. 214;
e) infracţiunea de folosire a unui minor în scop de cerşetorie prevăzută la art. 215;
f) infracţiunea de folosire a serviciilor unei persoane exploatate prevăzută la art. 216;
g) infracţiunea de folosire a prostituţiei infantile prevăzută la art. 2161;
h) infracţiunea de viol prevăzută la art. 218;
i) infracţiunea de agresiune sexuală prevăzută la art. 219;
j) infracţiunea de act sexual cu un minor prevăzută la art. 220;
k) infracţiunea de corupere sexuală a minorilor prevăzută la art. 221;
l) infracţiunea de racolare a minorilor în scopuri sexuale prevăzuta la art. 222;
m) infracţiunea de hărţuire sexuală prevăzută la art. 223;
n) infracţiunea de folosire abuzivă a funcţiei în scop sexual prevăzută la art. 299;
o) infracţiunea de pornografie infantilă prevăzută la art. 374;
p) infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri prevăzută la art. 375;
q) infracţiunea de incest prevăzută la art. 377;
r) infracţiunile prevăzute la lit. a)-q), astfel cum erau prevăzute în Legea nr. 15/1968 privind Codul penal al României sau în legi speciale, având aceleaşi elemente constitutive.

Art. 2
(1) În Registru se ţine evidenţa:

a) persoanelor fizice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celor faţă de care au fost dispuse măsuri procesual-penale în legătură cu infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) de către organele române competente;
b) persoanelor de cetăţenie română despre care s-au primit comunicări de luare în evidenţă din partea autorităţilor centrale din celelalte state membre şi a autorităţilor competente din statele terţe cu privire la săvârşirea unei infracţiuni din cele enumerate la art. 1 alin. (2);
c) persoanelor născute în străinătate despre care s-au primit comunicări din partea autorităţilor competente ale altor state cu privire la săvârşirea unei infracţiuni din cele enumerate la art. 1 alin. (2) şi cu privire la care sunt date că se deplasează sau că se pot deplasa pe teritoriul României.

(2) Nu se înscriu în Registru persoanele fizice care la data comiterii faptelor erau minore, cu excepţia cazurilor în care instanţa de judecată a dispus aceasta în mod expres în cadrul unui proces penal.

Art. 3
În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) certificat de integritate comportamentală – documentul eliberat persoanelor fizice, care atestă lipsa înscrierilor în Registru sau, după caz, datele înscrise în Registru cu privire la acestea;
b) copia de pe Registru – documentul eliberat autorităţilor române competente, care atestă lipsa înscrierilor în Registru sau, după caz, datele înscrise în Registru cu privire la acestea;
c) extras din Registru – documentul emis cu ocazia schimbului de informaţii cu registrele similare din state membre sau state terţe;
d) stat membru – statul membru al Uniunii Europene;
e) stat terţ – statul care nu este membru al Uniunii Europene;
f) categorii vulnerabile – copii, persoane vârstnice, persoane cu dizabilităţi, femei, victime ale violenţei domestice şi ale traficului de persoane, precum şi orice altă persoană care aparţine grupului vulnerabil definit potrivit Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4
Comunicarea datelor din Registru se face în condiţiile prezentei legi, cu respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prevederilor legale în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal.

Art. 5
(1) Registrul se organizează de Ministerul Afacerilor Interne şi se ţine de unităţile Poliţiei Române, prin structuri specializate în acest domeniu.
(2) Registrul se constituie ca o evidenţă distinctă de cea a cazierului judiciar, în cadrul Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar, constituit potrivit Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Registrul poate fi interconectat cu alte baze de date ale Poliţiei Române.

Art. 6
Evidenţa informatizată a Registrului şi evidenţa informatizată dactiloscopică şi a datelor genetice judiciare se organizează şi funcţionează în cadrul Poliţiei Române, care asigură şi coordonarea activităţilor desfăşurate în aceste domenii.

Art. 7
(1) În cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se organizează şi funcţionează Registrul central, în care se ţine evidenţa:

a) persoanelor fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) născute în afara României care fac obiectul Registrului;
b) persoanelor fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c).

(2) Orice modificare sau ştergere a datelor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c), comunicate de autorităţile competente din statele membre sau terţe, atrag modificări sau ştergeri identice în Registru, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente.
(3) La nivel central, activităţile specifice Registrului se desfăşoară de către Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Art. 8
(1) În cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene şi la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti este organizat şi funcţionează Registrul local, în care se ţine evidenţa persoanelor fizice născute în raza administrativ-teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, care fac obiectul Registrului.
(2) La nivel local, activităţile specifice Registrului se desfăşoară de către structurile specializate prevăzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9
(1) Înregistrarea în Registru se face:

a) automat, prin preluarea în acest sistem de evidenţă a informaţiilor introduse în evidenţele cazierului judiciar privind persoanele fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b);
b) nominal, prin înscrierea datelor cu caracter personal şi a datelor judiciare ale persoanelor fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c).

(2) În Registru se preiau, în integralitate, pentru fiecare persoană în cauză, datele cu caracter personal şi datele judiciare prevăzute la art. 8 alin. (11) şi (13), art. 9 şi 11 din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Înscrierea nominală în Registru a persoanelor fizice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) se realizează de către Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative pe baza comunicărilor primite, prin orice canale de comunicare oficiale, de la autorităţile străine competente. Prevederile art. 8 alin. (11) şi (13), art. 9 şi 11 din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 10
(1) Scoaterea din evidenţa cazierului judiciar a persoanelor fizice, în condiţiile art. 15 din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu produce efecte asupra datelor din Registru.
(2) Persoanele fizice înscrise în Registru în temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) se scot din evidenţă în una dintre următoarele situaţii:

a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracţiuni;
b) s-a dispus renunţarea la urmărirea penală sau clasarea faţă de ele ori s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal;
c) au trecut 10 ani de la data când s-a pronunţat o hotărâre definitivă de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei şi nu s-a dispus amânarea sau revocarea acesteia;
d) au trecut 20 de ani de la data introducerii în Registru, dacă pedeapsa aplicată este de cel mult 5 ani;
e) la împlinirea vârstei de 85 de ani, dacă pedeapsa aplicată este mai mare de 5 ani;
f) au decedat.

(3) Persoanele fizice înscrise în Registru în temeiul art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) se scot din evidenţă după expirarea termenelor stipulate în comunicările statului de condamnare, în măsura în care aceste hotărâri nu au fost recunoscute de organele române competente.
(4) În cazul când în Registru există şi alte menţiuni, se şterg numai menţiunile care impun scoaterea din evidenţă.
(5) Graţierea, prescripţia executării pedepsei, amnistia sau reabilitarea intervenită cu privire la persoanele fizice înscrise în Registru nu conduc la scoaterea acestora din evidenţa Registrului.

Art. 11
(1) În scopul prezentei legi, persoana înscrisă în Registru este supusă fotografierii, înregistrării dactiloscopice, precum şi prelevării probelor biologice în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare, fără consimţământul acesteia.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) aflate pe teritoriul României.
(3) Fotografierea, prelevarea datelor dactiloscopice, precum şi prelevarea probelor biologice se realizează de către personalul Poliţiei Române instruit în acest sens, utilizând procedeele specifice de lucru şi infrastructura existente la nivelul acestei instituţii.
(4) În vederea efectuării operaţiunilor prevăzute la alin. (1), persoana în cauză este înştiinţată cu privire la obligativitatea de a se prezenta în termen de 5 zile lucrătoare de la înştiinţare la sediul organului de poliţie competent pe raza căruia îşi are domiciliul sau reşedinţa. Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c) au obligaţia de a se prezenta la cel mai apropiat organ de poliţie competent.
(5) Înştiinţarea se transmite la domiciliul sau reşedinţa persoanei înscrise în Registru şi va cuprinde informaţii referitoare la: data înscrierii în Registru, temeiul legal al înscrierii, precum şi obligativitatea de a se prezenta la sediul organului de poliţie în vederea preluării datelor prevăzute la alin. (1). În situaţia persoanelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) şi c), înştiinţarea se face personal de către organele de poliţie.
(6) În cazul în care preluarea datelor prevăzute la alin. (1) se face în cadrul altor proceduri legale, înştiinţarea prevăzută la alin. (5) nu mai este necesară. În această situaţie, persoana în cauză va fi informată doar cu privire la introducerea sa în Registru, precum şi cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal şi în acest scop.
(7) Dacă persoana înscrisă în Registru nu se prezintă la sediul organului de poliţie sau dacă refuză să se supună fotografierii, înregistrării dactiloscopice sau prelevării probelor biologice, va fi constrânsă la aceasta.

Art. 12
(1) Persoanele înscrise în Registru au obligaţia de a se prezenta periodic la organele de poliţie pe raza cărora domiciliază sau îşi au reşedinţa, dar nu mai târziu de o dată la 3 luni, pentru a comunica acestora informaţii relevante referitoare la:

a) profesia, meseria sau activitatea pe care o desfăşoară;
b) mijloacele de existenţă;
c) persoanele minore, în vârstă, cu dizabilităţi sau vulnerabile cu care locuiesc sau cu care au intrat în contact în mod direct şi sistematic;
d) unităţile de învăţământ şcolar sau preşcolar, taberele de copii, spitalele de copii sau orice loc frecventat în mod preponderent de copii în care au avut acces în această perioadă;
e) adresa unde locuiesc;
f) modalitatea de comunicare cu organele de poliţie.

(2) Persoanele înscrise în Registru au obligaţia:

a) de a anunţa, în prealabil, organul de poliţie pe raza căruia locuiesc, în cazul intenţiei efectuării oricăror deplasări din localitatea de domiciliu mai lungi de 15 zile, inclusiv cu privire la localitatea de destinaţie, scopul deplasării, perioada de deplasare şi mijlocul de transport folosit;
b) de a se prezenta la organul de poliţie pe raza căruia îşi stabilesc locuinţa pentru a comunica despre aceasta şi a fi luate în evidenţă, în termen de cel mult 3 zile.

(3) Organele de poliţie au obligaţia de a desfăşura periodic, dar nu mai târziu de o dată la 3 luni, verificări la domiciliu, reşedinţa sau imobilul în care persoanele înscrise în Registru locuiesc efectiv, în scopul obţinerii de date şi informaţii privind comportamentul acestor persoane şi modul de obţinere a mijloacelor de existenţă, precum şi actualizării, după caz, a datelor din Registru sau din celelalte baze de date ale Poliţiei Române.
(4) Verificările prevăzute la alin. (3) se desfăşoară în condiţii de confidenţialitate.
(5) Datele şi informaţiile obţinute potrivit alin. (1)-(3), precum şi orice date de interes poliţienesc colectate privind persoanele în cauză se prelucrează în bazele de date ale Poliţiei Române, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal.
(6) La scoaterea din Registru, datele şi informaţiile prevăzute la alin. (5) se şterg, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare.

Art. 13
(1) Fotografierea persoanei înscrise în Registru se face anual sau cu ocazia constatării schimbării înfăţişării persoanei.
(2) Fotografiile preluate potrivit alin. (1) se stochează în bazele de date ale Poliţiei Române, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.

Art. 14
(1) Înregistrarea dactiloscopică se face după introducerea persoanei în Registru, cu excepţia cazurilor în care persoana în cauză are aceste date introduse în evidenţele informatizate dactiloscopice organizate în cadrul Poliţiei Române.
(2) Stocarea datelor dactiloscopice se face în evidenţele informatizate dactiloscopice organizate în cadrul Poliţiei Române.
(3) După introducerea datelor dactiloscopice în evidenţele prevăzute la alin. (2), în Registru se efectuează menţiunile corespunzătoare referitoare la acestea.
(4) La scoaterea din Registru, datele dactiloscopice obţinute de la aceste persoane se şterg, cu excepţia cazurilor în care menţinerea acestora este necesară pentru unul dintre scopurile prevăzute de Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Prevederile Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la înregistrarea dactiloscopică se aplică în mod corespunzător.

Art. 15
(1) Prelevarea probelor biologice în vederea introducerii profilelor genetice în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare se face imediat după introducerea persoanei în Registru, cu excepţia cazurilor în care persoana în cauză are profilele genetice introduse în acest sistem.
(2) După introducerea profilelor genetice ale persoanei în cauză în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare, în Registru se efectuează menţiunile corespunzătoare referitoare la acestea.
(3) La scoaterea din Registru, profilele genetice obţinute de la aceste persoane se şterg, cu excepţia cazurilor în care menţinerea acestora este necesară pentru unul dintre scopurile prevăzute de Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare
(4) Prevederile Legii nr. 76/2008, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se aplică în mod corespunzător

Art. 16
(1) Persoana fizică poate obţine propriul certificat de integritate comportamentală în aceleaşi condiţii în care poate Obţine, potrivit Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propriul certificat de cazier judiciar.
(2) În certificatul de integritate comportamentală se înscriu toate datele existente în Registru cu privire la persoana în cauză.
(3) Certificatul de integritate comportamentală este valabil 6 luni de la data eliberării.
(4) Modelele certificatului de integritate comportamentală, copiei de pe Registru, extrasului din Registru, respectiv cererilor pentru eliberarea acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 17
(1) Organele de urmărire penală sau instanţele de judecată, precum şi instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţionala şi justiţie pot obţine o copie de pe Registru în aceleaşi condiţii în care pot obţine, potrivit Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, o copie de pe cazierul judiciar al persoanei în cauză.
(2) Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice, centrale şi locale, pot obţine o copie de pe Registru în aceleaşi condiţii în care pot obţine, potrivit Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, extrasul de pe cazierul judiciar.
(3) În copia de pe Registru se înscriu toate datele existente în Registru cu privire la persoana în cauză.
(4) La solicitare, entităţile prevăzute la alin. (1) pot obţine fotografiile, datele dactiloscopice sau profilul genetic al persoanei înscrise în Registru în aceleaşi condiţii în care pot obţine şi copia de pe Registru.
(5) La solicitare, entităţile prevăzute la alin. (2) pot obţine fotografiile persoanei înscrise în Registru în aceleaşi condiţii în care pot obţine şi copia de pe Registru.

Art. 18
(1) Instituţiile din sistemul de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane au obligaţia de a solicita persoanelor cu care încheie raporturi de muncă, contracte de voluntariat sau alte asemenea raporturi prezentarea certificatului de integritate comportamentală.
(2) În situaţia în care persoana în cauză este cetăţean străin sau fără cetăţenie, se va solicita acesteia prezentarea cazierului judiciar sau a unui alt document oficial, emis de autorităţile competente din statul al cărui resortisant este, care să ateste dacă a săvârşit sau nu una dintre infracţiunile prevăzute la art. 2 alin. (1).
(3) Cu acordul persoanei verificate, entităţile prevăzute la alin. (1) pot solicita o copie de pe Registru în aceleaşi condiţii în care se poate obţine, potrivit Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, extrasul de pe cazierul judiciar.

Art. 19
(1) În scopul prezentei legi, autorităţile române competente pot solicita autorităţilor competente din statele membre sau statele terţe date şi informaţii prin:

a) Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative, dacă solicitările vizează cazierul judiciar;
b) canalele de cooperare poliţienească internaţională sau de cooperare judiciară în materie penală.

(2) Datele din Registru pot fi puse la dispoziţia autorităţilor competente din statele membre sau statele terţe în cadrul activităţilor specifice de cooperare şi asistenţă poliţienească internaţională sau în cadrul activităţilor specifice de cooperare judiciară în materie penală, potrivit legislaţiei naţionale, acordurilor, convenţiilor sau tratatelor internaţionale la care România este parte şi instrumentelor juridice ale Uniunii Europene relevante.
(3) În situaţia în care datele din Registru se regăsesc şi în cazierul judiciar, prevederile Legii nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 20
(1) Prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi în situaţia cererilor de rectificare a datelor din Registru.
(2) Rectificările aduse datelor din cazierul judiciar produc efecte şi asupra datelor din Registru, în măsura în care acestea nu contravin prevederilor art. 9.

Art. 21
Nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 22
(1) Inspectoratul General al Poliţiei Române operaţionalizează Registrul pe infrastructura tehnică a Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar până la data de 31 decembrie 2020.
(2) Se abilitează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificări în volumul şi structura bugetului Ministerului Afacerilor Interne în scopul finanţării procesului de operaţionalizare a Registrului potrivit alin. (1).

Art. 23
Până la operaţionalizarea Registrului potrivit art. 22, structurile de cazier judiciar pot elibera, la cererea persoanelor fizice interesate sau a entităţilor prevăzute la art. 17 şi 18, adeverinţe din care să rezulte dacă persoana verificată a săvârşit vreuna dintre infracţiunile prevăzute la art. 2 alin. (1).

Art. 24
Poliţia Română aduce la cunoştinţa publică prevederile prezentei legi, precum şi scopul instituirii Registrului, prin intermediul mai multor instrumente şi/sau acţiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă şi informare prin mass-media, postarea informaţiilor pe propria pagina de internet, organizarea unor acţiuni specifice prin poliţişti specia[izaţi.

Art. 25
În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerele de resort, organele administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia de a evalua cadrul legal din domeniul de competenţă şi, după caz, de a demara demersurile necesare de natură legislativă şi/sau administrativă pentru a se asigura că unei persoane înscrise în Registru i se interzice, temporar sau permanent, să desfăşoare activităţi profesionale, activităţi de voluntariat sau orice alt tip de activităţi care presupun:

a) contactul direct cu copiii;
b) contactul direct cu persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile;
c) examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane.

Art. 26
După operaţionalizarea Registrului, toate persoanele aflate în evidenţele cazierului judiciar privind săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi care îndeplinesc cerinţele prevăzute de prezenta lege se înscriu şi în Registru, urmând a le fi aplicate prevederile prezentei legi.

Art. 27
Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (3), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
“e) prevenirii şi combaterii faptelor de natură sexuală, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.”
2. La articolul 4 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:
“b1) persoane înscrise potrivit legii în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor;”

Art. 28
Prezenta lege intră în vigoare la 3 zile de la data publicării, cu excepţia prevederilor art. 22-24, care intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 522 din data de 26 iunie 2019

Comments

comments

Apelează