fbpx

Contact

Legea nr. 142 / 1998 privind acordarea tichetelor de masa

Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege:

Art. 1
(1)Salariatii din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, denumite in continuare angajator, pot primi o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa. Tichetele de masa sunt emise fie pe suport hartie, fie pe suport electronic, sunt destinate exclusiv alocatiei individuale de hrana reglementate de prezenta lege si sunt suportate integral pe costuri de angajator.
(2)Tichetele de masa se acorda in limita prevederilor bugetului de stat sau, dupa caz, ale bugetelor locale, pentru unitatile din sectorul bugetar, si in limita bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.
(3)In intelesul prezentei legi, cu exceptia cazurilor in care se prevede in mod expres altfel, termenul «tichet de masa» va fi interpretat ca facand referire atat la tichetele de masa pe suport hartie, cat si la tichetele de masa pe suport electronic.
(4)Tichetele de masa in format electronic sunt bonuri de valoare pe suport electronic reglementate exclusiv de prevederile prezentei legi si destinate exclusiv acordarii alocatiei individuale de hrana a salariatilor in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(5)Tichetele de masa pe suport hartie si pe suport electronic sunt emise in mod exclusiv pentru a fi folosite in limitele prezentei legi.
(6)Angajatorul are libertatea de a decide daca acorda tichete de masa si sub ce forma, in urma consultarii cu salariatii, prin organizatiile sindicale legal constituite sau prin reprezentantii salariatilor, dupa caz.

Art. 2
(1)Tichetele de masa, pe suport hartie sau pe suport electronic, se emit numai de catre unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice, denumite in continuare unitati emitente, sau de catre angajatorii care au organizate cantine-restaurant ori bufete.
(2)Unitatile emitente de tichete masa pe suport hartie si/sau pe suport electronic desfasoara aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor Publice. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de catre Ministerul Finantelor Publice, astfel incat sa se asigure dezvoltarea concurentiala a serviciilor prevazute de prezenta lege.
(3)Unitatile care emit tichete de masa sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea circulatiei acestora in conditii de siguranta.
(4)Fiecare tichet de masa pe suport hartie este valabil numai daca are inscris numarul sub care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si daca cuprinde, cel putin, urmatoarele mentiuni:
a)numele si adresa emitentului;
b)valoarea nominala a tichetului de masa;
c)date referitoare la perioada de valabilitate;
d)interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigari sau de produse alcoolice;
e)spatiu pentru inscrierea numelui si a prenumelui salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul de masa;
f)spatiu destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii la care tichetul de masa a fost utilizat.
(5)Fiecare tichet de masa pe suport electronic este valabil numai daca mentiunile prevazute la alin. (4) lit. a), c) si d), precum si numele si prenumele salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul de masa sunt inscrise pe tichetul de masa pe suport electronic sau stocate intr-un alt mod in acesta.
(6)Tichetele de masa emise pe suport electronic pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominala a tichetelor de masa acordate de catre angajator si pot fi utilizate doar pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare in unitatile mentionate la art. 6 alin. (4).
(7)Tichetele de masa emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operatiuni de retragere de numerar.
(8)Unitatile emitente de tichete de masa pe suport hartie si/sau pe suport electronic sunt obligate sa deschida conturi sau subconturi de plati distincte, prin care se vor derula sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominale a tichetelor de masa, astfel incat sa permita o evidenta clara a sumelor utilizate in temeiul contractelor incheiate cu angajatorii si unitatile de alimentatie publica, magazinele alimentare, cantinele-restaurant si bufetele.
(9)Unitatile emitente de tichete de masa pe suport electronic pot organiza platforme pentru emiterea tichetelor de masa sau pot incheia contracte cu organizatii care administreaza scheme/aranjamente de plata ori alte organizatii specializate, dupa caz.

Art. 3
(1)Valoarea nominala a unui tichet de masa nu poate depasi suma de 15.000 lei la data aplicarii prederilor prevederilor prezentei legi.
(2)Valoarea nominala a unui tichet de masa, prevazuta la alin. (1), poate fi indexata semestrial cu indicele preturilor de consum, inregistrat la marfurile alimentare, comunicat de Institutul National de Statistica.
(3)In cazul in care din aplicarea prevederilor alin. (2) rezulta o valoare nominala indexata a unui tichet de masa mai mica decat ultima valoare nominala indexata, pentru perioadele urmatoare valoarea nominala a tichetului de masa ramane nemodificata.

Art. 4
(1)Angajatorul care achizitioneaza direct de la o unitate emitenta de tichete de masa pe suport hartie necesarul de tichete de masa pe suport hartie achita atat contravaloarea nominala a tichetelor de masa, cat si costul imprimatului reprezentand tichetul de masa.
(2)Angajatorul care contracteaza cu o unitate emitenta de tichete de masa serviciul de emitere a tichetelor de masa pe suport electronic achita contravaloarea nominala a tichetelor de masa distribuite angajatilor, precum si costul emiterii tichetelor de masa pe suport electronic.
(3)Valoarea nominala a tichetelor de masa acordata angajatilor, fie pe suport hartie, fie pe suport electronic, nu poate sa fie diminuata in niciun mod.

Art. 5
(1)Tichetele de masa pe suport hartie se distribuie lunar, in ultima decada a fiecarei luni pentru luna urmatoare, de catre angajator.
(2)In conditiile prevazute la alin. (1) angajatorul distribuie, pe salariat, un numar de tichete de masa corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face distribuirea.
(3)Valoarea tichetelor de masa pe suport electronic este transferata lunar salariatilor, in ultima decada a fiecarei luni pentru luna urmatoare, de catre unitatea emitenta de tichete de masa pe suport electronic, corespunzator numarului de zile lucratoare din luna pentru care se face transferul, conform contractului incheiat de unitatea emitenta cu angajatorul.
(4)Tichetele de masa pe suport hartie nu pot fi distribuite de angajatori daca acestia, la data stabilita pentru distribuire, nu au achitat unitatii emitente, integral, contravaloarea nominala a tichetelor de masa achizitionate, inclusiv costul imprimatelor reprezentand tichetele de masa.
(5)Valoarea tichetelor de masa pe suport electronic nu poate fi transferata salariatilor pe suportul electronic daca, la data stabilita pentru transfer, angajatorii nu au achitat unitatii emitente, integral, contravaloarea nominala a tichetelor de masa in format electronic achizitionate, inclusiv costurile aferente emiterii tichetelor de masa pe suport electronic achizitionate.

Art. 6
(1)Salariatul poate utiliza, lunar, un numar de tichete de masa cel mult egal cu numarul de zile in care este prezent la lucru in unitate.
(2)Tichetele de masa pe suport hartie si pe suport electronic pot fi utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare.
(3)Tichetele de masa pe suport hartie pot fi utilizate in unitati de alimentatie publica, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, cu care unitatile emitente de tichete de masa pe suport hartie au contractat prestarea serviciilor respective.
(4)Tichetele de masa pe suport electronic pot fi utilizate doar in unitati de alimentatie publica, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, care au incheiat contracte de prestare a serviciilor reglementate de prezenta lege cu unitatile emitente de tichete de masa pe suport electronic, si trebuie sa permita utilizarea, in mod exclusiv, in scopul folosirii alocatiei individuale de hrana.
(5)In cazul in care suma corespunzatoare produselor alimentare solicitate de salariat este mai mica decat valoarea nominala a tichetelor de masa pe suport hartie, utilizarea acestora este considerata integrala. Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul de masa pe suport hartie.
(6)Debitarea sumelor corespunzatoare produselor alimentare solicitate de salariat, in cazul tichetelor de masa pe suport electronic, se realizeaza la valoarea respectivelor produse alimentare.

Art. 7
(1)Angajatorul, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau, acolo unde nu este constituit un sindicat, cu reprezentantul salariatilor, stabilesc de comun acord unitatea emitenta a tichetelor de masa cu care vor contracta prestarea serviciilor corespunzatoare.
(2)Unitatile emitente au obligatia de a transmite angajatorilor lista unitatilor de alimentatie publica, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete, corespunzatoare retelei utilizate, la care salariatii pot folosi tichete de masa. La stabilirea acestor unitati vor fi avute in vedere calitatea serviciilor si un nivel cat mai redus al preturilor prin practicarea unor adaosuri comerciale minime.
(3)Decontarea tichetelor de masa intre unitatile de alimentatie publica si unitatile emitente ale tichetelor de masa se face numai prin intermediul unitatilor bancare. Acelasi regim de decontare se va aplica si in cazul relatiei dintre angajator si unitatea emitenta.
(4)Sumele derulate prin operatiunile cu tichetele de masa pe suport hartie si/sau pe suport electronic de catre unitatile emitente de tichete de masa pe suport hartie si/sau pe suport electronic nu pot fi utilizate pentru reinvestirea in alte scopuri.

Art. 8
(1)Sumele corespunzatoare tichetelor de masa acordate de angajator, in limitele nominale prevazute la art. 3, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, iar pentru salariat sunt scutite de plata impozitului pe venitul sub forma de salariu.
(2)Sumele prevazute la alin. (1) nu se iau in calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturile si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.

Art. 9
Salariatul are obligatia sa restituie angajatorului, la finele fiecarei luni, precum si la incetarea contractului individual de munca, tichetele de masa neutilizate, in cazul tichetelor de masa pe suport hartie, sau valoarea corespunzatoare tichetelor de masa neutilizate, in cazul tichetelor de masa pe suport electronic.

Art. 10
(1)Constituie contraventie urmatoarele fapte daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a)comercializarea de catre salariati si de catre unitati le de alimentatie publica a tichetelor de masa contra unei fractiuni de pret sau a altor produse decat cele alimentare;
b)utilizarea de catre salariati a unui numar de tichete de masa mai mare decat numarul de zile in care sunt prezenti la lucru in unitate.
(2)Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, iar cele prevazute la alin. (1) lit. b), cu amenda de la 200.000 lei la 500.000 lei.

Art. 11
Constatarea contraventiilor prevazute la art. 10 precum si aplicarea amenzilor contraventionale se fac de catre personalul imputernicit al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al directiei generale de munca si protectie sociala judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 12
Prevederile art. 10 si 11 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 13
In termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale va elabora norme de aplicare, aprobate prin hotarare a Guvernului.
-****-
Aceasta hotarare a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 5 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
PAULA MARIA IVANESCU
PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU QUINTUS

Comments

comments

Apelează