fbpx

Contact

Model informare stare de graviditate

Model informare stare de graviditate

Către: …………………. (se va insera numele angajatorului)

În atenția …………………. (se va insera numele persoanei căreia i se adresează documentul)

Domnule director,

Subsemnata …………………., domiciliată în …………………., str. …………………., nr. …………………., bloc …………………., sc. ……., et. ….., ap. ……., sector/județ …………………., CNP …………………., în calitate de salariat al …………………., ocupând funcția de …………………., prin prezenta vă aduc la cunoștință starea de graviditate a subsemnatei, situație ce rezultă din documentele medicale anexate.

Față de această situație vă rog să luați toate măsurile legale ce se impun în vederea protecției maternității la locul de muncă.

Anexez prezentei copie de pe: – documentul medical seria …….. nr. …………………. ce atestă starea subsemnatei de graviditate.

Prezentul document a fost redactat în două exemplare originale, din care unul pentru a fi comunicat angajatorului.

Data ………………….

Nume și prenume ………………….

Semnătura ………………….

DOMNULUI DIRECTOR AL ………………….

Comments

comments

Apelează