fbpx

Contact

Norme Metodologice din 31 ianuarie 2011 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

icon

CAPITOLUL I: Dispoziții generale

Art. 1
(1) Beneficiază de drepturile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, denumită în continuare ordonanță de urgență, următoarele persoane, denumite în continuare persoane îndreptățite:
a) oricare dintre părinții firești ai copilului/copiilor;
b) oricare dintre soții cărora li s-a/s-au încredințat copilul/copiii în vederea adopției sau au adoptat copilul/copiii;
c) persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență;
d) asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
e) persoana care a fost numită tutore.
(2) Persoanele îndreptățite prevăzute la alin. (1) beneficiază de drepturile prevăzute de ordonanța de urgență dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) sau, după caz, în prevederile art. 2 alin. (5) și (6) ori în prevederile art. 31 alin. (1) și ale art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) din ordonanța de urgență;
b) sunt cetățeni români sau, după caz, străini ori apatrizi;
c) au domiciliul sau reședința în România, conform legii;
d) locuiesc în România împreună cu copilul/copiii pentru care solicită drepturile și se ocupă de creșterea și îngrijirea acestuia/acestora;
e) [textul Art. 1, alin. (2), litera E. din capitolul I a fost abrogat la 01-iul-2016 de Art. I, punctul 1. din Hotărârea 449/2016] (2 ^ 1) În situația prevăzută la art. 12 alin. (5) din ordonanța de urgență, condițiile prevăzute la alin. (2) lit. c) și d) se consideră îndeplinite.
(3) În situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2) se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.

Art. 2
(1) Drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 7 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (4) și art. 9 alin. (4) și (5) din ordonanța de urgență se cuvin pentru fiecare naștere sau, după caz, pentru fiecare situație prevăzută la art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență.
(2) Drepturile prevăzute la art. 31 alin. (2) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) din ordonanța de urgență se acordă persoanelor îndreptățite pentru fiecare copil aflat în această situație și se cumulează cu indemnizația prevăzută la art. 2 din ordonanța de urgență.

Art. 3
[textul Art. 3 din capitolul I a fost abrogat la 28-dec-2012 de Art. III, punctul 4. din Hotărârea 1291/2012

CAPITOLUL II: Concediul și indemnizațiile lunare pentru creșterea copilului, precum și sprijinul lunar

Art. 4
(1) Concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, prevăzută de art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, se acordă persoanelor îndreptățite, dacă acestea au realizat venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, ori s-au aflat în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanța de urgență timp de 12 luni în ultimii 2 ani anterior datei nașterii copilului sau, după caz, anterior datei la care s-a realizat încredințarea în vederea adopției, s-a încuviințat adopția ori s-a instituit plasamentul sau tutela.
(2) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază și persoanele care au realizat în perioada de referință avută în vedere venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestora.
(3) Se iau în considerare perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. o)-s) din ordonanța de urgență și în situația în care persoana admisă la cursurile unei alte forme de învățământ preuniversitar sau, după caz, universitar, postuniversitar de masterat sau de doctorat, organizat potrivit legii, nu poate începe cursurile din motive medicale, inclusiv starea de graviditate ori maternitate.
(4) Constituirea perioadei prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență se stabilește, după cum urmează:
a) din 12 luni consecutive, în cazul în care în această perioadă se realizează fără întrerupere venituri supuse impozitului și/sau se înregistrează una sau mai multe dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanța de urgență;
b) din 12 luni succesive, în care sunt îndeplinite condițiile de acordare, în cazul în care în perioada de 2 ani realizarea veniturilor supuse impozitului și/sau înregistrarea uneia sau mai multora dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanța de urgență s-au produs cu întreruperi.
(5) Luna calendaristică în care s-a născut copilul sau în care s-a înregistrat una dintre situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență, indiferent de ziua din această lună în care s-a produs nașterea ori s-a înregistrat situația, face parte integrantă din perioada prevăzută la alin. (4).
(6) În cazul în care în luna nașterii copilului persoana îndreptățită nu a realizat venituri supuse impozitului și nici nu sa aflat în una sau mai multe din situațiile prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanța de urgență, perioada de calcul al celor 12 luni începe cu ultima lună din cei 2 ani în care aceasta a înregistrat venituri sau s-a aflat în una dintre situațiile prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanța de urgență.

Art. 4 ^  1
(1) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență, celălalt părinte sau cealaltă persoană prevăzută la art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență care nu a solicitat dreptul la indemnizație poate solicita acest drept, dacă îndeplinește condițiile de acordare, oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Dacă dreptul propriu la concediu și indemnizație nu se solicită de către celălalt părinte, concediul și indemnizația pentru creșterea copilului acordat primului părinte se reduc cu o lună.
(2) În situația prevăzută la alin. (1), persoana îndreptățită care se află în concediu pentru creșterea copilului poate opta pentru concediu fără plată acordat de angajator sau, după caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.
(3) În cazul persoanei singure sau în cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului, prevederile art. 11 din ordonanța de urgență nu se aplică.
(4) Pe perioada în care cealaltă persoană beneficiază de dreptul la concediul propriu de creștere a copilului de cel puțin o lună, dreptul celuilalt părinte la indemnizația pentru creșterea copilului se suspendă în condițiile art. 16 alin. (2) din ordonanța de urgență.
(5) În situația în care persoana îndreptățită optează pentru concediu fără plată potrivit alin. (2), cererea pentru acordarea acestuia se depune și se înregistrează la angajator, pe această perioadă aplicându-se corespunzător prevederile art. 21 alin. (3) și (4) și art. 22 din ordonanța de urgență.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplică în situația în care persoana îndreptățită solicită numai acordarea stimulentului de inserție sau acesta este solicitat cu cel puțin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.
(7) Solicitarea concediului și a indemnizației pentru creșterea copilului prevăzute la alin. (1) se face pe bază de cerere și documente doveditoare, în condițiile prezentelor norme metodologice, până cel târziu în ziua anterioară împlinirii de către copil a vârstei de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.
(8) În cazul în care celălalt părinte nu respectă prevederile alin. (7), concediul și indemnizația pentru creșterea copilului sau, după caz, acordarea stimulentului de inserție se reduc cu o lună.
(9) În situația în care persoana îndreptățită prevăzută la alin. (1) nu solicită dreptul la concediul propriu de cel puțin o lună, aceasta are obligația de a anunța în scris agenția pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București, denumită în continuare agenție teritorială, potrivit alin. (7), dacă nu se înregistrează situația prevăzută la alin. (6). În situația în care persoana îndreptățită nu anunță, concediul și indemnizația sau, după caz, acordarea stimulentului de inserție se reduc, din oficiu, cu o lună.
(10) În situația suprapunerii drepturilor de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în condițiile art. 8, drepturile prevăzute în prezentul articol pot fi solicitate de celălalt părinte care îndeplinește condițiile de acordare la finalizarea concediului și a indemnizației pentru creșterea celui din urmă copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioadă de luni cel puțin egală cu numărul de suprapuneri înregistrate în perioada totală a concediilor suprapuse și cumulate.

Art. 5
(1) În aplicarea art. 2 alin. (5) lit. m), o)-s) din ordonanța de urgență, cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare la nivelul studiilor universitare de masterat pot fi frecventate atât la unități de învățământ de stat, cât și particulare, autorizate sau acreditate, în condițiile legii, în țară sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, într-un domeniu recunoscut de Ministerul Educației și Cercetării Științifice.
(2) În vederea includerii în calculul celor 12 luni a situațiilor prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. m), o)-s) din ordonanța de urgență, persoana îndreptățită face dovada că a frecventat fără întrerupere cursurile de zi ale învățământului preuniversitar, universitar sau postuniversitar, organizate potrivit legii, doar pentru perioadele care sunt asimilate în vederea aprobării dreptului la indemnizație pentru creșterea copilului sau, după caz, la stimulentul lunar.

Art. 6
(1) Drepturile reprezentând indemnizațiile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 11, art. 31 alin. (1) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și alin. (5) din ordonanța de urgență se acordă pe bază de cerere, însoțită în mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului/ certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor pentru care se solicită dreptul ori livretul de familie și, după caz, de actele doveditoare prevăzute la alin. (4)-(7), care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de ordonanța de urgență. Actele se depun în copie ce va fi confruntată cu originalul la depunerea acestora.
(2) În cazul în care nu a fost întocmit actul/actele de naștere al copilului/copiilor pentru care se solicită dreptul, cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită de copia/copiile actului/actelor constatator/constatatoare al/ale nașterii. Pentru copiii cetățeni străini sau români născuți în străinătate, cererea va fi însoțită de certificatul/certificatele sau extrasul/extrasele de naștere tradus/traduse în limba română de un traducător autorizat.
(3) Pentru situația prevăzută la alin. (2), beneficiarii dreptului au obligația să depună la agenția pentru prestații sociale județeană, respectiv a municipiului București, denumită în continuare agenția teritorială, copia certificatului de naștere al copilului, în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 6 luni de la nașterea copilului sau 12 luni de la înregistrarea nașterii la autoritățile române competente, în condițiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările ulterioare, în cazul copiilor cetățeni români născuți în străinătate.
(4) Actele doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul se depun în copie ce va fi confruntată cu originalul la depunerea acestora și sunt, după caz, următoarele:
a) [textul Art. 6, alin. (4), litera A. din capitolul II a fost abrogat la 01-iul-2016 de Art. I, punctul 9. din Hotărârea 449/2016] b) hotărârea judecătorească de încredințare în vederea adopției, potrivit legii;
c) hotărârea judecătorească de încuviințare a adopției, potrivit legii;
d) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecția copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
e) decizia directorului general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgență, potrivit legii;
f) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziția autorității tutelare, potrivit legii;
g) actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile, îndreptățită să beneficieze de indemnizație pentru creșterea copilului, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcției generale de asistență socială și protecția copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească.
(5) Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum și nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente, sunt, după caz, următoarele:
a) dovada eliberată de angajator sau de entitățile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri supuse impozitului, ori, după caz de autoritățile fiscale din care să rezulte că persoana îndreptățită a realizat timp de 12 luni în ultimii 2 ani anterior nașterii copilului venituri din salarii și asimilate salariilor sau de autoritatea competentă, în caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciară a angajatorului;
b) dovada privind veniturile realizate în anii fiscali anteriori celui în care s-a născut copilul, corespunzători perioadei prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență sau, după caz, dovada privind venitul calculat în vederea plății anticipate a impozitului, eliberată de autoritățile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
c) dovada eliberată de organele competente, în cazul persoanelor care realizează venituri profesionale neimpozabile;
d) dovada eliberată de organele competente, în cazul asociaților unici, privind veniturile realizate de aceștia;
e) adeverința eliberată de plătitorul indemnizației de maternitate, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, de angajator sau, după caz, de casa de asigurări de sănătate ori de agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă. Pentru persoanele care beneficiază de indemnizație de maternitate în baza unor statute speciale se solicită adeverința eliberată de casele autonome de asigurări;
f) dovada eliberată de autoritățile competente, de angajatori sau, după caz, declarația pe propria răspundere, din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creșterea copilului;
g) copia contractului de muncă sau, după caz, dovada eliberată de angajatori ori de autoritățile competente străine sau române, tradusă și legalizată, care să ateste perioadele în care au fost realizate activități profesionale și care sunt totalizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, denumit în continuare Regulamentul nr. 883/2004 și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, precum și veniturile aferente acestor activități, inclusiv cele provenite din perioadele de șomaj și concedii medicale. Aceste prevederi se aplică și persoanelor care au realizat activități salariale ori independente în statele care aplică prevederile Regulamentului (CEE) nr. 1.408/1971 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora, care se deplasează în cadrul Comunității, pentru situațiile prevăzute la art. 90 alin. (1) din Regulamentul nr. 883/2004.
(6) Actele doveditoare privind atestarea situațiilor prevăzute la art. 2 alin. (5) din ordonanța de urgență și, după caz, nivelul venitului lunar aferent acestor perioade, certificate pentru conformitate de autoritățile competente, sunt următoarele:
a) dovada eliberată de instituția care a trimis persoana în misiune permanentă în străinătate, pentru situația prevăzută la lit. k);
b) dovada eliberată de agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, pentru situațiile prevăzute la lit. a), b), c), t);
c) dovada eliberată de casele teritoriale de pensii, pentru situația prevăzută la lit. d) și e);
d) dovada eliberată de angajator pentru situațiile prevăzute la lit. c), d), f), i), j), u);
e) dovada eliberată de casa de asigurări de sănătate, pentru situația prevăzută la lit. c);
f) adeverința eliberată de instituția de învățământ, care să ateste frecventarea cursurilor fără întrerupere, până la data solicitării acesteia, pentru situațiile prevăzute la lit. m)- s);
g) diploma de absolvire, foaia matricolă sau adeverința eliberată de instituția de învățământ superior, pentru situațiile prevăzute la lit. t) și v);
h) livretul militar, certificatul sau orice altă dovadă eliberată, după caz, de centrul militar în a cărui rază teritorială domiciliază persoana îndreptățită sau de structurile militare ale instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, în care sunt precizate cu exactitate perioadele și natura situației respective, pentru situația prevăzută la lit. l).
i) dovada privind calitatea de elev, student sau masterand la o unitate de învățământ, recunoscută pe teritoriul statului respectiv, eliberată de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, prin Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor, ori de către instituțiile de învățământ abilitate pentru recunoașterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate în străinătate, în baza procedurilor legale în vigoare, pentru situația prevăzută la lit. m).
(7) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (5) lit. j) din ordonanța de urgență, persoana îndreptățită prezintă dovada eliberată de angajator, din care să reiasă că aceasta s-a aflat în perioada de maximum 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe perioadă determinată și începerea unui alt contract de muncă pe durată determinată la același angajator, considerate contracte succesive, conform art. 82 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(8) În cazurile prevăzute la art. 2 alin. (5) lit. g) și h) din ordonanța de urgență, nu este necesar ca persoana îndreptățită să prezinte acte doveditoare privind atestarea acestor situații, drepturile respective fiind acordate de agențiile teritoriale.
(9) Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 31 alin. (2) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și (5) din ordonanța de urgență sunt, după caz, următoarele:
a) declarația pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte firesc sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență nu beneficiază de indemnizație sau de stimulent;
b) declarația pe propria răspundere a persoanei îndreptățite din care să reiasă că se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului și că acesta nu este încredințat sau dat în plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;
c) certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap;
c1)certificatul de încadrare în grad de handicap a persoanei îndreptățite;
d) adeverința eliberată de medicul specialist privind certificarea nașterii înainte de termen;
d ind. 1)adeverință eliberată de angajator privind reducerea programului de lucru.
e) alte documente, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de acordare a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului, la solicitarea agențiilor teritoriale.
(10) Pentru cetățenii străini sau apatrizi, componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică se dovedesc cu documentele eliberate de autoritățile din țara de origine și confirmate de autoritățile române sau, după caz, cu documentele eliberate de autoritățile române, precum și cu alte documente prevăzute la alin. (4).

Art. 7
(1) Concediul prevăzut la art. 2 alin. (1), art. 11 alin. (1) și (2) și art. 31 din ordonanța de urgență se acordă pe bază de cerere aprobată de către angajatorul la care își desfășoară activitatea persoana îndreptățită.
(2) Pe perioada concediilor prevăzute la alin. (1) raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanei îndreptățite se suspendă.
(3) În situația persoanelor îndreptățite care realizează venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură și care nu lucrează în baza unui contract individual de muncă, concediul reprezintă întreruperea/suspendarea activității pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, în situația solicitării drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonanța de urgență.
(4) În situația persoanelor care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul și indemnizația pentru creșterea copilului se acordă pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel puțin uneia dintre activități, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență.
(5) Persoanele care frecventează cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare de masterat și de doctorat beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului sau de drepturile prevăzute la art. 31 alin. (1) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) din ordonanța de urgență indiferent dacă întrerup sau nu frecventarea cursurilor pe perioada de până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 sau 7 ani, în cazul copilului cu handicap.

Art. 8
(1) În cazul în care persoana îndreptățită, beneficiară a concediului și a indemnizației lunare pentru creșterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserție, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, naște în această perioadă unul sau mai mulți copii ori se produce o nouă situație dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență, se procedează după cum urmează:
a)dacă cele 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență sunt acoperite în totalitate de perioada de concediu și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, acordarea acestora se prelungește corespunzător până la încheierea duratei de acordare pentru cel din urmă copil, conform legii, a concediului și indemnizației pentru creșterea copilului. Pe această perioadă se acordă o singură indemnizație, la aceeași valoare cu indemnizația primită anterior nașterii celui din urmă copil, precum și majorarea prevăzută la art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență;
b)dacă cele 12 luni prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență sunt constituite și din perioade în care persoana a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit prevăzute la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență, atunci indemnizația lunară pentru creșterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate pe această perioadă, inclusiv pe baza celor realizate în perioadele prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6) și a celor realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență. Dacă din calcul rezultă un cuantum al indemnizației lunare pentru creșterea copilului mai mic decât cuantumul indemnizației primit anterior nașterii celui din urmă copil, atunci se acordă indemnizația lunară pentru creșterea copilului primită pentru copilul anterior.
(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. a), pentru continuitatea acordării drepturilor, cererea se poate depune cu 60 de zile înaintea împlinirii de către copilul anterior a vârstei de 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. b) și c) din ordonanța de urgență, pentru acestea nefiind obligatorie efectuarea concediului de maternitate. În cazul în care se depășește acest termen, drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii conform art. 15 alin. (1) lit. d) din ordonanța de urgență, fără aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență dacă la data depunerii cererii copilul anterior a împlinit deja vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.
(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. b), cererea se poate depune cu 60 de zile înaintea împlinirii de către copilul anterior a vârstei de 2 ani sau 3 ani, în cazul copilului cu handicap, dar nu mai târziu de termenul prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. a)-c) din ordonanța de urgență. În cazul în care se depășește acest termen, drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii conform art. 15 alin. (1) lit. d) din ordonanța de urgență.
(4) În cazul prevăzut la alin. (1), dacă persoana îndreptățită nu a îndeplinit pentru copilul născut anterior condițiile de acordare a concediului și a indemnizației pentru creșterea copilului/stimulentului de inserție, însă le îndeplinește pentru acest din urmă copil, părintele/persoana îndreptățită care a beneficiat de concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului sau, după caz, de stimulentul de inserție poate opta pentru încetarea drepturilor menționate acordate pentru copilul anterior, celălalt părinte/cealaltă persoană îndreptățită având posibilitatea de a solicita drepturile pentru acest din urmă copil, fără a beneficia de majorarea prevăzută la art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență.
(5) În situația în care mama se află în concediul de maternitate prevăzut de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, concediul pentru creșterea copilului și indemnizația lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență se pot acorda doar după terminarea concediului de maternitate și nu mai devreme de a 43-a zi de la data nașterii copilului.

Art. 9
(1) În situația în care unul sau mai mulți dintre copiii rezultați din sarcini multiple este încadrat într-un grad de handicap, pentru acesta/aceștia, concediul și indemnizația se acordă până la împlinirea de către copil/copii a vârstei de 3 ani, astfel:
a)în cazul în care există deja stabilit un drept de concediu și indemnizație lunară pentru creșterea copilului, prin prelungirea perioadei de acordare dacă cererea de prelungire este depusă înainte de încetarea dreptului anterior;
b)în cazul în care încadrarea în handicap se realizează după împlinirea de către copil/copii a vârstei de 2 ani și pentru acesta/aceștia a fost acordat anterior concediul și indemnizația pentru creșterea copilului, prin acordarea unui nou drept de la data încadrării în grad de handicap, dacă cererea este depusă în termen de 60 zile de la această dată;
c)prin acordarea unui nou drept de la data depunerii cererii în cazul în care au fost depășite termenele prevăzute la lit. a) și b).
(2) În situația prevăzută la alin. (1), indemnizația pentru creșterea copilului se acordă în cuantumul plătit anterior. În cazul în care sunt încadrați în grad de handicap mai mulți copii rezultați în urma unei sarcini multiple, pe lângă indemnizația pentru creșterea copilului în cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (2) din ordonanța de urgență se va acorda și suma prevăzută la art. 5 din ordonanța de urgență, în raport cu numărul copiilor.

Art. 9 ^ 1
(1) În perioada concediului prevăzut la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, persoana îndreptățită poate realiza venituri supuse impozitului până la nivelul prevăzut la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență, prin desfășurarea efectivă a unei activități, cu condiția menținerii întreruperii/suspendării uneia dintre activitățile care au stat la baza stabilirii dreptului la indemnizație.
(2) Persoanele care beneficiază de indemnizația pentru creșterea copilului în baza prevederilor art. 2 alin. (5) din ordonanța de urgență și care nu pot prezenta dovada suspendării activității pot realiza venituri supuse impozitului cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență.
(3) În situația în care persoanele îndreptățite solicita succesiv dreptul la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului, limita de venituri prevăzută la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență se aplică fiecăruia dintre aceștia.

Art. 9 ^ 2
(1) Pe perioada concediului și indemnizației pentru creșterea copilului prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, fiecare dintre persoanele îndreptățite poate realiza venituri supuse impozitului în baza art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență.
(2) În aplicarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență, veniturile pot fi realizate, după cum urmează:
a)în perioada cuprinsă între data stabilirii dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului și 31 decembrie a aceluiași an calendaristic;
b)în perioada cuprinsă între 1 ianuarie a anului calendaristic și data încetării dreptului la concediu și indemnizație pentru creșterea copilului;
c)în perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie a aceluiași an calendaristic;
d)în perioada cuprinsă între data stabilirii dreptului și data suspendării acestuia în vederea acordării stimulentului de inserție, cu respectarea perioadelor prevăzute la lit. a)-c).
(3) Agențiile teritoriale au obligația de a verifica respectarea de către persoana îndreptățită a limitei de venituri prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență, în termen de 6 luni de la încheierea fiecărui an calendaristic din perioada concediului pentru creșterea copilului, precum și de la încetarea dreptului la concediu și indemnizația pentru creșterea copilului, conform legii.

CAPITOLUL III:

[textul capitolul III a fost abrogat la 01-iul-2016 de Art. I, punctul 19. din Hotărârea 449/2016]

CAPITOLUL IV: Stimulentul de inserție

Art. 12
(1) Stimulentul de inserție prevăzut la art. 7 alin. (1) din ordonanța de urgență se acordă lunar până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap persoanelor îndreptățite dacă acestea realizează venituri supuse impozitului.
(2) În situația în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, incluzând și perioada prevăzută la art. 11 alin. (2) din ordonanța de urgență, stimulentul de inserție se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.
(3) Acordarea indemnizației pentru creșterea copilului sau, după caz, a stimulentului de inserție se face la cererea scrisă a persoanei îndreptățite, ori de câte ori aceasta solicită, cu respectarea condițiilor prevăzute de ordonanța de urgență.
(4) În cazul în care persoana îndreptățită beneficiară a stimulentului de inserție după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, naște în această perioadă unul sau mai mulți copii sau se află în situațiile prevăzute la art. 8 alin. (2) poate opta fie pentru continuarea acordării stimulentului până la împlinirea de către primul copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, fie pentru acordarea concediului și a indemnizației lunare pentru cel din urmă copil. Pentru această perioadă, cele două drepturi nu se pot cumula și nu se aplică prevederile art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență.
(5) În situația în care unul dintre părinți se află în plata stimulentului de inserție acordat în condițiile alin. (1) și celălalt părinte se află într-o situație de natură a genera un nou concediu pentru creșterea copilului, se poate opta fie pentru continuarea acordării stimulentului de inserție, până la împlinirea de către primul copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, cu respectarea prevederilor alin. (4), fie pentru suspendarea plății stimulentului de inserție și acordarea concediului și indemnizației pentru creșterea copilului, cu respectarea prevederilor art. 8, precum și ale art. 9 alin. (4) și art. 17 alin. (3) din ordonanța de urgență.
(6) În situația realizării de venituri nete în condițiile art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență, persoana îndreptățită nu poate solicita stimulentul de inserție.
(7) În situația prevăzută la alin. (1) indiferent dacă celălalt părinte alege sau nu să beneficieze de concediul de cel puțin o lună potrivit prevederilor art. 11 alin. (2) din ordonanța de urgență, pe această perioadă stimulentul de inserție nu se acordă.

Art. 13
Dreptul la stimulentul de inserție se stabilește după cum urmează:
a)pentru persoana care beneficiază de concediul pentru creșterea copilului și indemnizația lunară prevăzută la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, cererea de acordare va fi însoțită numai de dovada eliberată de angajator sau, după caz, de alte documente eliberate de autoritățile competente ori de declarația pe propria răspundere din care să rezulte că aceasta realizează sau urmează să realizeze venituri supuse impozitului;
b)pentru persoana care deși are dreptul nu solicită acordarea concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației lunare prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanța de urgență, cererea este însoțită de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre cele prevăzute la art. 6.

CAPITOLUL V:

[textul capitolul V a fost abrogat la 01-feb-2012 de Art. II, punctul 14. din Hotărârea 57/2012]

CAPITOLUL VI: Stabilirea și plata indemnizațiilor lunare pentru creșterea copilului,

a stimulentului de inserție și a sprijinului lunar

Art. 17
Drepturile prevăzute de ordonanța de urgență pot fi solicitate de către persoana îndreptățită sau, după caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, împuternicit prin procură.

Art. 18
(1) Cererea privind acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) și (2), art. 11, art. 31 alin. (1) și (2) și la art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și (5) din ordonanța de urgență se completează de către persoanele îndreptățite, reprezentanții legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1. Modelul de cerere se publică și este disponibil pe site-urile autorităților administrației publice locale, ale agențiilor teritoriale, pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pe punctul de contact unic electronic în condițiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic.
(2) Majorarea prevăzută la art. 9 alin. (4) din ordonanța de urgență se acordă potrivit prevederilor art. 8 alin. (1)-(3), pe bază de cerere însoțită de copia certificatului de naștere al copilului, depusă la primărie sau la agenția teritorială în a cărei rază domiciliază.
(3) Pentru situația prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. a), adeverința se completează potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.
(4) În aplicarea prevederilor art. 8 alin. (4) din ordonanța de urgență, părintele supraviețuitor trebuie să depună cererea în termen de 60 de zile de la data decesului înregistrat în certificatul constatator de deces, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din ordonanța de urgență.
(5) În situația prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. a) solicitarea dreptului se face în baza cererii și a copiei după actele prevăzute la art. 6 alin. (2), respectiv art. 6 alin. (4), după caz.
(6) În situația prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. b) solicitarea dreptului se face în baza cererii și a copiei după actele prevăzute la art. 6 alin. (2), precum și, după caz, a documentelor doveditoare prevăzute la art. 6 alin. (4)-(10).

Art. 19
(1) Cererile prevăzute la art. 18 alin. (1) și (2), însoțite de documentele justificative depuse de persoanele îndreptățite la primăria unității/subdiviziunii administrativ – teritoriale pe raza căreia solicitantul își are domiciliul sau reședința, se transmit de către primar agenției teritoriale pe bază de borderou, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2) din ordonanța de urgență. Modelul de borderou este prevăzut în anexa nr. 3.
(2) Primăriile au obligația să verifice documentația depusă de solicitanți și să transmită agențiilor teritoriale dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzătoare dreptului solicitat, inclusiv în format electronic acolo unde aceasta este posibil.
(3) Cererile prevăzute la art. 18 alin. (1) și (2) sunt certificate, prin semnătură și ștampilă, de către primar sau, după caz, de către persoana împuternicită de acesta. Acolo unde este posibil certificarea se va efectua prin semnătură electronică.

Art. 20
(1) Solicitarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) și (2), art. 11, art. 31 alin. (1) și (2) și la art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și (5) din ordonanța de urgență se soluționează prin decizie scrisă emisă de directorul executiv al agenției teritoriale, în termenul prevăzut la art. 14 alin. (3) din ordonanța de urgență.
(2) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, direct sau prin poștă.
(3) Datele cuprinse în cererea privind acordarea drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență, însoțită de actele doveditoare, sunt supuse confidențialității. Acestea vor putea fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului la concediu și indemnizație lunară, stimulent de inserție sau alocație de stat pentru copii și al întocmirii unor situații statistice.
(4) Deciziile prevăzute la alin. (1) se emit potrivit modelului ce va fi aprobat prin decizie a directorului general al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, denumită în continuare Agenție.

Art. 21
(1) La stabilirea bazei de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului se iau în considerare toate veniturile realizate de persoana îndreptățită, obținute în condițiile art. 3 din ordonanța de urgență, precum și veniturile aferente perioadelor asimilate prevăzute la art. 2 alin. (5) și (6) din ordonanța de urgență.
(1 ^ 1) În cazul în care apare o nouă situație de natură a genera un nou drept, la stabilirea bazei de calcul al indemnizației pentru creșterea copilului se iau în considerare veniturile conform alin. (1), precum și cele realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență.
(2) Cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului se calculează prin aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (1) și nu poate fi mai mic decât cel prevăzut de art. 2 alin. (2) din ordonanța de urgență.
(3) Pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul cuvenit în luna respectivă, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonanța de urgență.
(4) Veniturile care se iau în calcul la stabilirea cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului sunt cele aferente perioadei stabilite potrivit art. 4 alin. (4)-(6), precum și cele prevăzute la art. 3 alin. (6) din ordonanța de urgență.
(5) Salariul minim brut pe țară garantat în plată prevăzut la art. 2 alin. (2) din ordonanța de urgență reprezintă salariul minim brut pe țară garantat în plată care este în vigoare în luna pentru care se face plata dreptului.

Art. 22
(1) În situația persoanelor care realizează venituri din activități independente, agricole, silvicultură și piscicultură, cuantumul indemnizației pentru creșterea copilului se recalculează în baza dovezilor eliberate de organele competente privind veniturile efectiv realizate în perioada pentru care s-a luat în calcul venitul estimat în vederea plății anticipate a impozitului sau, după caz, pentru care s-a completat declarația pe propria răspundere.
(2) Dovada prevăzută la alin. (1) se transmite de către persoana beneficiară la agenția teritorială, în termen de 30 de zile de la comunicare.
(3) Dacă din recalculare rezultă un cuantum mai mare al indemnizației pentru creșterea copilului față de cel stabilit inițial, diferența de cuantum se acordă pentru toată perioada de la data stabilirii dreptului.
(4) Dacă din recalculare rezultă un cuantum mai mic al indemnizației pentru creșterea copilului față de cel stabilit inițial, diferența de cuantum, stabilită de la data acordării, se recuperează de la beneficiar.
(5) În vederea verificării veniturilor din activități independente, agricole, silvicultură și piscicultură, agenția teritorială poate solicita organului fiscal central competent cu administrarea situația privind veniturile realizate efectiv de persoanele beneficiare ale indemnizației prevăzute la art. 2 din ordonanța de urgență.
(6) În situația în care persoana beneficiară nu transmite în termenul prevăzut la alin. (2) dovada prevăzută la alin. (1), pe baza situației transmise de direcția generală a finanțelor publice, agenția teritorială este îndreptățită să modifice cuantumul indemnizației.
(7) În situația veniturilor din salarii și asimilate acestora, recalcularea cuantumului indemnizației lunare pentru creșterea copilului se aplică doar în situația în care se constată că, pe baza documentelor depuse inițial de persoana îndreptățită, a fost calculat un cuantum eronat. Recalcularea se face fie din oficiu în cazul în care agenția teritorială se autosesizează, fie la solicitarea persoanei îndreptățite, alin. (3) și (4) aplicându-se corespunzător.

Art. 23
(1) Dreptul reprezentând indemnizația pentru creșterea copilului se cuvine după cum urmează:
a) începând cu ziua următoare celei în care încetează, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nașterii copilului, indiferent de persoana îndreptățită care solicită dreptul, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
b) începând cu data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente;
c) începând cu data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredințării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului;
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) și c);
e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul stimulentului de inserție nu mai realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, și solicită revenirea în concediul pentru creșterea copilului, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.
(2) Indemnizația pentru creșterea copilului se acordă de la datele prevăzute la alin. (1) lit. a)- d), dar nu mai devreme de data la care s-a aprobat concediul pentru creșterea copilului ori a încetat realizarea de venituri supuse impozitului.
(3) Drepturile prevăzute la art. 31 și art. 32 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) din ordonanța de urgență se acordă cu respectarea termenelor prevăzute la art. 35 din ordonanța de urgență.
(4) Drepturile prevăzute la art. 32 alin. (5) din ordonanța de urgență se acordă după cum urmează:
a) de la data la care s-a aprobat programul redus de lucru dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată;
b) de la data depunerii cererii dacă aceasta este depusă după termenul prevăzut la lit. a).

Art. 24
Dreptul reprezentând stimulentul de inserție se cuvine după cum urmează:
a) începând cu ziua următoare celei în care persoana îndreptățită își reia activitatea profesională și realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată;
b) de la data nașterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente, cu excepția persoanelor prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. b) din ordonanța de urgență;
c) de la data adopției, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredințării, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului;
d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situații, inclusiv pentru cazul în care cererea a fost depusă peste termenele prevăzute la lit. a), b) și c);
e) începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul indemnizației pentru creșterea copilului realizează venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, și plata acesteia se suspendă, dacă cererea este depusă în termen de 30 de zile de la această dată.

Art. 25
Pe perioada acordării indemnizației pentru creșterea copilului, plata pensiei de invaliditate și a venitului de completare, acordate potrivit legii, nu se suspendă.

Art. 26
(1) Plata indemnizației lunare pentru creșterea copilului, a stimulentului de inserție și a drepturilor prevăzute la art. 31 alin. (2) și art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și alin. (5) din ordonanța de urgență se efectuează începând cu luna următoare aprobării cererii prin decizie a directorului executiv al agenției teritoriale.
(2) Cuantumul indemnizației lunare pentru creșterea copilului și al stimulentului aferent fracțiunilor de lună se stabilește proporțional, în funcție de numărul zilelor calendaristice din luna respectivă pentru care acestea se cuvin și se acordă.

Art. 27
Plata drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență se efectuează lunar, prin mandat poștal, la domiciliul persoanei îndreptățite, al reprezentantului legal sau al mandatarului acestora ori, la cererea acestora, în cont deschis la o unitate bancară.

Art. 28
(1) Agențiile teritoriale solicită Agenției creditele bugetare corespunzătoare drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență, până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni.
(2) Agenția solicită Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale creditele bugetare prevăzute la alin. (1), centralizate la nivelul întregii țări, până cel târziu la data de 20 a fiecărei luni.

Art. 29
(1) În aplicarea prevederilor art. 16 și 17 din ordonanța de urgență, autoritățile competente au obligația de a transmite agențiilor teritoriale lunar, până la data de 5 a fiecărei luni, tabelul nominal cu persoanele aflate în situații de natură a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență, precum și data la care acestea s-au produs, inclusiv pentru cele prevăzute la art. 36 și 37 din ordonanța de urgență.
(2) Autoritățile prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
a) primăria, pentru situațiile prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b) și alin. (2) lit. g), precum și la art. 17 alin. (1) lit. c)din ordonanța de urgență, precum și pentru orice modificări cunoscute de aceasta cu privire la realizarea de venituri supuse impozitului pe venit de către beneficiari, de natură a genera încetarea sau suspendarea drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență;
b) direcția generală de asistență socială și protecția copilului, pentru situațiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)- d) și f) din ordonanța de urgență;
c) inspectoratul județean de poliție, pentru situațiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. e) din ordonanța de urgență.

Art. 30
(1) În cazul în care 3 luni consecutiv se înregistrează mandate poștale returnate, plata drepturilor prevăzute în ordonanța de urgență se suspendă, urmând ca agenția teritorială să verifice cauzele care au condus la această situație.
(2) După verificarea prevăzută la alin. (1), plata drepturilor se reia, inclusiv cu plata drepturilor restante, din oficiu, în situația în care se constată că nu este culpa persoanei îndreptățite sau, după caz, la cererea persoanei îndreptățite, dacă sunt menținute condițiile de acordare.

Art. 31
În cazul în care persoana beneficiară de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7, art. 31 și art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și (5) din ordonanța de urgență își schimbă domiciliul ori, după caz, reședința în altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială decât cea de domiciliu sau de reședință, agenția teritorială plătitoare a acestor drepturi, la solicitarea acesteia, are obligația de a transfera cererea și actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, însoțite de situația privind data până la care s-a efectuat plata drepturilor și sumele restante, agenției teritoriale în a cărei rază beneficiarul și-a stabilit noul domiciliu ori, după caz, reședința.

Art. 32
(1) Suspendarea plății/încetarea drepturilor/Reluarea plății drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 și art. 32 alin. (1) lit. c) și d), alin. (2) și (5) din ordonanța de urgență se face prin decizie scrisă a directorului executiv al agenției teritoriale, care se comunică beneficiarului în termen de 15 zile lucrătoare. Modelele deciziilor se aprobă prin decizie a directorului general al Agenției.
(2) În situația în care persoana îndreptățită realizează venituri supuse impozitului pe venit, are obligația de a comunica aceasta în condițiile art. 19 din ordonanța de urgență. Pentru respectarea prevederilor art. 19 din ordonanța de urgență, angajatorul are obligația de a comunica agenției teritoriale faptul că persoana îndreptățită și-a reluat activitatea în termen de 5 zile de la această dată.
(3) În situația în care persoana îndreptățită nu respectă obligația prevăzută la art. 19 din ordonanța de urgență și după verificarea prevăzută la art. 92 alin. (3), agenția teritorială stabilește că au fost realizate venituri peste limita prevăzută la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanța de urgență, indemnizația pentru creșterea copilului se consideră a fi acordată necuvenit și se recuperează în condițiile art. 24 din ordonanța de urgență.

CAPITOLUL VII: Dispoziții finale

Art. 33
(1) În vederea asigurării în sistemul asigurărilor sociale de sănătate a persoanelor beneficiare de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) și art. 31 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență, agențiile teritoriale au obligația de a vira lunar caselor de asigurări de sănătate contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate și de a transmite tabelul nominal privind persoanele beneficiare.
(2) Agențiile teritoriale transmit Agenției, până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară, fundamentarea creditelor necesare pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele beneficiare.
(3) Agenția solicită Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale creditele bugetare prevăzute la alin. (2) centralizate la nivelul întregii țări până cel târziu la data de 20 a fiecărei luni.

Art. 34
(1) Persoanele care se află în concediu fără plată prevăzut la art. 11 alin. (2) din ordonanța de urgență au obligația să comunice în scris agenției teritoriale această opțiune, odată cu solicitarea celuilalt părinte sau celeilalte persoane îndreptățite prevăzute la art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență a dreptului la indemnizație.
(2) Comunicarea va fi însoțită, în mod obligatoriu, de adeverința eliberată de angajator că persoana se află în concediu fără plată sau, după caz, de declarația pe propria răspundere că nu realizează venituri supuse impozitului, în perioada în care celălalt părinte sau cealaltă persoană prevăzută la art. 8 alin. (2) din ordonanța de urgență beneficiază de dreptul propriu la indemnizație.

Art. 35
Pentru persoanele prevăzute la art. 33, agențiile teritoriale au obligația lunar să vireze contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate și să depună până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează contribuțiile Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

Art. 36
(1) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 9 alin. (4) și (5) și art. 31 din ordonanța de urgență constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public de pensii.
(2) Pentru perioadele asimilate prevăzute la alin. (1), în care persoana beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 9 alin. (4) și (5) din ordonanța de urgență, punctajul lunar al asiguratului se determină conform art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Perioada în care o persoană beneficiază de drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 9 alin. (4) și (5) și art. 31 din ordonanța de urgență constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj și se are în vedere la stabilirea perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și a cotelor procentuale diferențiate în funcție de stagiul de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru șomaj conform art. 39 alin. (1) și (3) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea stagiului minim de cotizare în sistemul asigurărilor pentru șomaj prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare.
(4) În vederea înregistrării în sistemul public de pensii și în sistemul asigurărilor pentru șomaj a perioadelor asimilate prevăzute la alin. (1) și (3), agențiile teritoriale au obligația de a depune conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.
(5) În situația prevăzută la art. 17, reprezentantul legal al persoanei îndreptățite lipsite de capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile este doar primitorul drepturilor, acestuia nefiindu-i aplicabile prevederile alin. (1)-(4), respectiv ale art. 21 și 22 din ordonanța de urgență.

Art. 37
Persoanele care doresc să schimbe modalitatea de plată pentru care au optat inițial au obligația să comunice în scris această nouă opțiune de plată agenției teritoriale. Agenția teritorială va solicita beneficiarului documentele justificative necesare pentru noua opțiune.

Art. 38
(1) Persoanele care își desfășoară activitatea în ministerele și instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională beneficiază de concediu și de indemnizație pentru creșterea copilului acordate prin aceste instituții.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile tuturor categoriilor de personal.
(3) În situația în care în perioada concediului pentru creșterea copilului și a indemnizației aferente raportul de muncă sau de serviciu al persoanelor prevăzute la alin. (1) încetează, plata indemnizației se asigură prin agențiile teritoriale, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.
(4) În situația prevăzută la alin. (3), instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională au obligația să transmită agențiilor teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază persoana beneficiară cererea și documentele doveditoare ale acesteia care au stat la baza stabilirii dreptului.
(5) Instituțiile din sectorul de apărare, ordine publică și siguranță națională au obligația să transmită trimestrial Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale situația privind numărul de beneficiari și sumele plătite cu acest titlu.
(6) Situația prevăzută la alin. (5) se va trimite până la data de 15 a lunii următoare celei în care s-a încheiat trimestrul.

Art. 38 ^ 1
Pe măsură ce se dezvoltă protocoale de transfer de date și capacitatea tehnică de comunicare a datelor între instituții în format electronic, va fi publicată pe website-ul Agenției lista documentelor, dintre cele prevăzute la art. 6, care pot fi preluate direct de la autoritatea sau instituția publică competentă, responsabilă de colectarea și gestionarea lor, dacă acestea poartă o semnătură electronică extinsă, la solicitarea expresă a beneficiarului drepturilor prevăzute de ordonanța de urgență.

Art. 38 ^ 2
[textul Art. 38^2 din capitolul VII a fost abrogat la 01-iul-2016 de Art. I, punctul 38. din Hotărârea 449/2016]

Art. 38 ^ 3
[textul Art. 38^3 din capitolul VII a fost abrogat la 01-iul-2016 de Art. I, punctul 38. din Hotărârea 449/2016]

Art. 38 ^ 4
În situația în care drepturile de alocație de stat pentru copii se solicită în același timp cu dreptul de indemnizație pentru creșterea copilului, respectiv de stimulent de inserție, se va utiliza formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 39
În aplicarea prezentelor norme metodologice, precum și pentru reglementarea unor situații care pot să apară pe parcursul aplicării în același timp a prevederilor ordonanței de urgență, precum și a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale poate emite instrucțiuni sau precizări, în limitele legii, care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale.

Art. 40
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA nr. 2:

ANEXA nr. 2:

[POZĂ]

*) – A se vedea actul modificator.

II.Referitor la veniturile realizate în ultimele 24 luni anterior datei nașterii copilului:

Nr. crt. Luna Anul Nr. zile lucrate Nr. zile concediu medical Nr. zile concediu de odihnă Nr. zile concediu fără plată/absențe nemotivate Venit realizat
1. luna nașterii copilului
2. luna anterioară lunii nașterii copilului
3. luna. a 2-a anterioară lunii nașterii copilului
4. tuna a 3-a anterioară lunii nașterii copilului
5. luna a 4-a anterioară lunii nașterii copilului
6. luna a 5-a anterioară lunii nașterii copilului
7. luna a 6-a anterioară lunii nașterii copilului
8. luna a 7-a anterioară lunii nașterii copilului
9. luna a 8-a anterioară lunii nașterii copilului
10. luna a 9-a anterioară lunii nașterii copilului
11. luna a 10-a anterioară lunii nașterii copilului
12. luna a 11-a anterioară lunii nașterii copilului
13. luna a 12-a anterioară lunii nașterii copilului
14. luna a 13-a anterioară lunii nașterii copilului
15. luna a 14-a anterioară lunii nașterii copilului
16. luna a 15-a anterioară lunii nașterii copilului
17. luna a 16-a anterioară lunii nașterii copilului
18. luna a 17-a anterioară lunii nașterii copilului
19. luna a 18-a anterioară lunii nașterii copilului
20. luna a 19-a anterioară lunii nașterii copilului
21. luna a 20-a anterioară lunii nașterii copilului
22. luna a 21-a anterioară lunii nașterii copilului
23. luna a 22-a anterioară lunii nașteri i copilului
24. luna a 23-a anterioară lunii nașterii copilului
25. luna a 24-a anterioară lunii nașterii copilului

Cunoscând prevederile din Codul penal cu privire la falsul în declarații, respectiv declararea necorespunzătoare a adevărului făcută unui organ sau instituții de stat declar pe proprie răspundere că datele și informațiile prezentate corespund realității.

…………………..

(Nomele/prenumele, Semnătura și ștampila reprezentantului legal)

ANEXA Nr. 3:

Primăria …………………………………

Județul …………………………………..

BORDEROU privind solicitările de acordare a indemnizației de creștere a copilului/stimulentului de inserție și alocației de stat pentru copii

Nr. crt. Numele și prenumele CNP Adresa Nr. de înregistrare la primărie

………………………………………

(Numele/prenumele, semnătura și ștampila reprezentantului legal)

 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 78 din data de 31 ianuarie 2011

Apelează