fbpx

Contact

Normele metodologice din 31 ianuarie 2011 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

icon

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1

(1) Beneficiaza de drepturile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, denumita in continuare ordonanta de urgenta, urmatoarele persoane, denumite in continuare persoane indreptatite:

a) oricare dintre parintii firesti ai copilului/copiilor;

b) oricare dintre sotii carora li s-a/s-au incredintat copilul/copiii in vederea adoptiei sau au adoptat copilul/copiii;

c) persoana care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta;

d) asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii sai naturali ori adoptati;

e) persoana care a fost numita tutore.

(2) Persoanele indreptatite prevazute la alin. (1) beneficiaza de drepturile prevazute de ordonanta de urgenta daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) se incadreaza in prevederile art. 2 alin. (1) sau, dupa caz, in prevederile art. 2 alin. (5) si (6) ori in prevederile art. 31 alin. (1) si ale art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta;

b) sunt cetateni romani sau, dupa caz, straini ori apatrizi;

c) au domiciliul sau resedinta in Romania, conform legii;

d) locuiesc in Romania impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora;

(21) In situatia prevazuta la art. 12 alin. (5) din ordonanta de urgenta, conditiile prevazute la alin. (2) lit. c) si d) se considera indeplinite.

(3) In situatia in care parintii copilului nu sunt casatoriti, dar copilul a fost recunoscut, indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2) se demonstreaza pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelara.

Art. 2

(1) Drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 7 alin. (1) si (2), art. 8 alin. (4) si art. 9 alin. (4) si (5) din ordonanta de urgenta se cuvin pentru fiecare nastere sau, dupa caz, pentru fiecare situatie prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

(2) Drepturile prevazute la art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda persoanelor indreptatite pentru fiecare copil aflat in aceasta situatie si se cumuleaza cu indemnizatia prevazuta la art. 2 din ordonanta de urgenta.

Art. 3 Abrogat

CAPITOLUL II: Concediul si indemnizatiile lunare pentru cresterea copilului, precum si sprijinul lunar

 Art. 4

(1) Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, prevazuta de art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, se acorda persoanelor indreptatite, daca acestea au realizat venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, ori s-au aflat in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta timp de 12 luni in ultimii 2 ani anterior datei nasterii copilului sau, dupa caz, anterior datei la care s-a realizat incredintarea in vederea adoptiei, s-a incuviintat adoptia ori s-a instituit plasamentul sau tutela.

(2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si persoanele care au realizat in perioada de referinta avuta in vedere venituri supuse impozitului pe venit, dar care, potrivit legii, sunt scutite de plata acestora.

(3) Se iau in considerare perioadele prevazute la art. 2 alin. (5) lit. o)-s) din ordonanta de urgenta si in situatia in care persoana admisa la cursurile unei alte forme de invatamant preuniversitar sau, dupa caz, universitar, postuniversitar de masterat sau de doctorat, organizat potrivit legii, nu poate incepe cursurile din motive medicale, inclusiv starea de graviditate ori maternitate.

(4) Constituirea perioadei prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta se stabileste, dupa cum urmeaza:

a) din 12 luni consecutive, in cazul in care in aceasta perioada se realizeaza fara intrerupere venituri supuse impozitului si/sau se inregistreaza una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta;

b) din 12 luni succesive, in care sunt indeplinite conditiile de acordare, in cazul in care in perioada de 2 ani realizarea veniturilor supuse impozitului si/sau inregistrarea uneia sau mai multora dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta s-au produs cu intreruperi.

(5) Luna calendaristica in care s-a nascut copilul sau in care s-a inregistrat una dintre situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta, indiferent de ziua din aceasta luna in care s-a produs nasterea ori s-a inregistrat situatia, face parte integranta din perioada prevazuta la alin. (4).

(6) In cazul in care in luna nasterii copilului persoana indreptatita nu a realizat venituri supuse impozitului si nici nu sa aflat in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta, perioada de calcul al celor 12 luni incepe cu ultima luna din cei 2 ani in care aceasta a inregistrat venituri sau s-a aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta.

Art. 41

(1) In aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta, celalalt parinte sau cealalta persoana prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta care nu a solicitat dreptul la indemnizatie poate solicita acest drept, daca indeplineste conditiile de acordare, oricand pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap. Daca dreptul propriu la concediu si indemnizatie nu se solicita de catre celalalt parinte, concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului acordat primului parinte se reduc cu o luna.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), persoana indreptatita care se afla in concediu pentru cresterea copilului poate opta pentru concediu fara plata acordat de angajator sau, dupa caz, pentru realizarea de venituri supuse impozitului.

(3) In cazul persoanei singure sau in cazul in care nu sunt indeplinite conditiile de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, prevederile art. 11 din ordonanta de urgenta nu se aplica.

(4) Pe perioada in care cealalta persoana beneficiaza de dreptul la concediul propriu de crestere a copilului de cel putin o luna, dreptul celuilalt parinte la indemnizatia pentru cresterea copilului se suspenda in conditiile art. 16 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

(5) In situatia in care persoana indreptatita opteaza pentru concediu fara plata potrivit alin. (2), cererea pentru acordarea acestuia se depune si se inregistreaza la angajator, pe aceasta perioada aplicandu-se corespunzator prevederile art. 21 alin. (3) si (4) si art. 22 din ordonanta de urgenta.

(6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplica in situatia in care persoana indreptatita solicita numai acordarea stimulentului de insertie sau acesta este solicitat cu cel putin 3 luni inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap.

(7) Solicitarea concediului si a indemnizatiei pentru cresterea copilului prevazute la alin. (1) se face pe baza de cerere si documente doveditoare, in conditiile prezentelor norme metodologice, pana cel tarziu in ziua anterioara implinirii de catre copil a varstei de 2 ani sau 3 ani in cazul copilului cu handicap.

(8) In cazul in care celalalt parinte nu respecta prevederile alin. (7), concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului sau, dupa caz, acordarea stimulentului de insertie se reduc cu o luna.

(9) In situatia in care persoana indreptatita prevazuta la alin. (1) nu solicita dreptul la concediul propriu de cel putin o luna, aceasta are obligatia de a anunta in scris agentia pentru plati si inspectie sociala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentie teritoriala, potrivit alin. (7), daca nu se inregistreaza situatia prevazuta la alin. (6). In situatia in care persoana indreptatita nu anunta, concediul si indemnizatia sau, dupa caz, acordarea stimulentului de insertie se reduc, din oficiu, cu o luna.

(10) In situatia suprapunerii drepturilor de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in conditiile art. 8, drepturile prevazute in prezentul articol pot fi solicitate de celalalt parinte care indeplineste conditiile de acordare la finalizarea concediului si a indemnizatiei pentru cresterea celui din urma copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioada de luni cel putin egala cu numarul de suprapuneri inregistrate in perioada totala a concediilor suprapuse si cumulate.

Art. 5

(1) In aplicarea art. 2 alin. (5) lit. m), o)-s) din ordonanta de urgenta, cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare la nivelul studiilor universitare de masterat pot fi frecventate atat la unitati de invatamant de stat, cat si particulare, autorizate sau acreditate, in conditiile legii, in tara sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, intr-un domeniu recunoscut de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice.

(2) In vederea includerii in calculul celor 12 luni a situatiilor prevazute la art. 2 alin. (5) lit. m), o)-s) din ordonanta de urgenta, persoana indreptatita face dovada ca a frecventat fara intrerupere cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar, universitar sau postuniversitar, organizate potrivit legii, doar pentru perioadele care sunt asimilate in vederea aprobarii dreptului la indemnizatie pentru cresterea copilului sau, dupa caz, la stimulentul lunar.

Art. 6

(1) Drepturile reprezentand indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 11, art. 31 alin. (1) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2) si alin. (5) din ordonanta de urgenta se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului/ certificatelor de nastere al/ale copilului/copiilor pentru care se solicita dreptul ori livretul de familie si, dupa caz, de actele doveditoare prevazute la alin. (4)-(7), care sa ateste indeplinirea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta. Actele se depun in copie ce va fi confruntata cu originalul la depunerea acestora.

(2) In cazul in care nu a fost intocmit actul/actele de nastere al copilului/copiilor pentru care se solicita dreptul, cererea prevazuta la alin. (1) va fi insotita de copia/copiile actului/actelor constatator/constatatoare al/ale nasterii. Pentru copiii cetateni straini sau romani nascuti in strainatate, cererea va fi insotita de certificatul/certificatele sau extrasul/extrasele de nastere tradus/traduse in limba romana de un traducator autorizat.

(3) Pentru situatia prevazuta la alin. (2), beneficiarii dreptului au obligatia sa depuna la agentia pentru prestatii sociale judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentia teritoriala, copia certificatului de nastere al copilului, in termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai tarziu de 6 luni de la nasterea copilului sau 12 luni de la inregistrarea nasterii la autoritatile romane competente, in conditiile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile ulterioare, in cazul copiilor cetateni romani nascuti in strainatate.

(4) Actele doveditoare privind calitatea solicitantului si relatia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicita dreptul se depun in copie ce va fi confruntata cu originalul la depunerea acestora si sunt, dupa caz, urmatoarele:

b) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;

c) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;

d) hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii;

e) decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii;

f) hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii;

g) actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, indreptatita sa beneficieze de indemnizatie pentru cresterea copilului, respectiv parinte, tutore, curator, alta persoana desemnata reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca.

(5) Actele doveditoare privind realizarea de venituri, precum si nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente, sunt, dupa caz, urmatoarele:

a) dovada eliberata de angajator sau de entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri supuse impozitului, ori, dupa caz de autoritatile fiscale din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat timp de 12 luni in ultimii 2 ani anterior nasterii copilului venituri din salarii si asimilate salariilor sau de autoritatea competenta, in caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciara a angajatorului;

b) dovada privind veniturile realizate in anii fiscali anteriori celui in care s-a nascut copilul, corespunzatori perioadei prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta sau, dupa caz, dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura;

c) dovada eliberata de organele competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri profesionale neimpozabile;

d) dovada eliberata de organele competente, in cazul asociatilor unici, privind veniturile realizate de acestia;

e) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, de angajator sau, dupa caz, de casa de asigurari de sanatate ori de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca. Pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de maternitate in baza unor statute speciale se solicita adeverinta eliberata de casele autonome de asigurari;

 f) dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului;

g) copia contractului de munca sau, dupa caz, dovada eliberata de angajatori ori de autoritatile competente straine sau romane, tradusa si legalizata, care sa ateste perioadele in care au fost realizate activitati profesionale si care sunt totalizate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, denumit in continuare Regulamentul nr. 883/2004si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si veniturile aferente acestor activitati, inclusiv cele provenite din perioadele de somaj si concedii medicale. Aceste prevederi se aplica si persoanelor care au realizat activitati salariale ori independente in statele care aplica prevederile Regulamentului (CEE) nr. 408/1971 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala in raport cu lucratorii salariati si cu familiile acestora, care se deplaseaza in cadrul Comunitatii, pentru situatiile prevazute la art. 90 alin. (1) din Regulamentul nr. 883/2004.

(6) Actele doveditoare privind atestarea situatiilor prevazute la art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta si, dupa caz, nivelul venitului lunar aferent acestor perioade, certificate pentru conformitate de autoritatile competente, sunt urmatoarele:

a) dovada eliberata de institutia care a trimis persoana in misiune permanenta in strainatate, pentru situatia prevazuta la lit. k);

b) dovada eliberata de agentia teritoriala pentru ocuparea fortei de munca, pentru situatiile prevazute la lit. a), b), c), t);

c) dovada eliberata de casele teritoriale de pensii, pentru situatia prevazuta la lit. d) si e);

d) dovada eliberata de angajator pentru situatiile prevazute la lit. c), d), f), i), j), u);                                                        

e) dovada eliberata de casa de asigurari de sanatate, pentru situatia prevazuta la lit. c);

f) adeverinta eliberata de institutia de invatamant, care sa ateste frecventarea cursurilor fara intrerupere, pana la data solicitarii acesteia, pentru situatiile prevazute la lit. m)- s);

g) diploma de absolvire, foaia matricola sau adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior, pentru situatiile prevazute la lit. t) si v);

h) livretul militar, certificatul sau orice alta dovada eliberata, dupa caz, de centrul militar in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana indreptatita sau de structurile militare ale institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, in care sunt precizate cu exactitate perioadele si natura situatiei respective, pentru situatia prevazuta la lit. l).

i) dovada privind calitatea de elev, student sau masterand la o unitate de invatamant, recunoscuta pe teritoriul statului respectiv, eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii, prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor, ori de catre institutiile de invatamant abilitate pentru recunoasterea studiilor ori a perioadelor de studii efectuate in strainatate, in baza procedurilor legale in vigoare, pentru situatia prevazuta la lit. m).

(7) In cazul prevazut la art. 2 alin. (5) lit. j) din ordonanta de urgenta, persoana indreptatita prezinta dovada eliberata de angajator, din care sa reiasa ca aceasta s-a aflat in perioada de maximum 3 luni de la incetarea unui contract de munca pe perioada determinata si inceperea unui alt contract de munca pe durata determinata la acelasi angajator, considerate contracte succesive, conform art. 82 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) In cazurile prevazute la art. 2 alin. (5) lit. g) si h) din ordonanta de urgenta, nu este necesar ca persoana indreptatita sa prezinte acte doveditoare privind atestarea acestor situatii, drepturile respective fiind acordate de agentiile teritoriale.

(9) Alte acte doveditoare privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2) si (5) din ordonanta de urgenta sunt, dupa caz, urmatoarele:

a) declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca celalalt parinte firesc sau, dupa caz, o alta persoana dintre cele prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta nu beneficiaza de indemnizatie sau de stimulent;

b) declaratia pe propria raspundere a persoanei indreptatite din care sa reiasa ca se ocupa de cresterea si ingrijirea copilului si ca acesta nu este incredintat sau dat in plasament unei alte persoane ori unui organism privat autorizat sau serviciu public;

c) certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap;

c1) certificatul de incadrare in grad de handicap a persoanei indreptatite;

d) adeverinta eliberata de medicul specialist privind certificarea nasterii inainte de termen;

d1) adeverinta eliberata de angajator privind reducerea programului de lucru.

e) alte documente, dupa caz, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor de acordare a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, la solicitarea agentiilor teritoriale.

(10) Pentru cetatenii straini sau apatrizi, componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica se dovedesc cu documentele eliberate de autoritatile din tara de origine si confirmate de autoritatile romane sau, dupa caz, cu documentele eliberate de autoritatile romane, precum si cu alte documente prevazute la alin. (4).

Art. 7

(1) Concediul prevazut la art. 2 alin. (1), art. 11 alin. (1) si (2) si art. 31 din ordonanta de urgenta se acorda pe baza de cerere aprobata de catre angajatorul la care isi desfasoara activitatea persoana indreptatita.

(2) Pe perioada concediilor prevazute la alin. (1) raporturile de munca sau de serviciu ale persoanei indreptatite se suspenda.

(3) In situatia persoanelor indreptatite care realizeaza venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura si care nu lucreaza in baza unui contract individual de munca, concediul reprezinta intreruperea/suspendarea activitatii pe perioada de pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, in situatia solicitarii drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 11, respectiv art. 31 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

(4) In situatia persoanelor care realizeaza concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel putin uneia dintre activitati, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta.

(5) Persoanele care frecventeaza cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare de masterat si de doctorat beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului sau de drepturile prevazute la art. 31 alin. (1) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta indiferent daca intrerup sau nu frecventarea cursurilor pe perioada de pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 sau 7 ani, in cazul copilului cu handicap.

Art. 8

(1) In cazul in care persoana indreptatita, beneficiara a concediului si a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului sau, dupa caz, a stimulentului de insertie, pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, naste in aceasta perioada unul sau mai multi copii ori se produce o noua situatie dintre cele prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta, se procedeaza dupa cum urmeaza:

a) daca cele 12 luni prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta sunt acoperite in totalitate de perioada de concediu si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului, acordarea acestora se prelungeste corespunzator pana la incheierea duratei de acordare pentru cel din urma copil, conform legii, a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului. Pe aceasta perioada se acorda o singura indemnizatie, la aceeasi valoare cu indemnizatia primita anterior nasterii celui din urma copil, precum si majorarea prevazuta la art. 9 alin. (4) din ordonanta de urgenta;

b) daca cele 12 luni prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta sunt constituite si din perioade in care persoana a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit prevazute la art. 3 alin. (1) din ordonanta de urgenta, atunci indemnizatia lunara pentru cresterea copilului se va calcula pe baza veniturilor realizate pe aceasta perioada, inclusiv pe baza celor realizate in perioadele prevazute la art. 2 alin. (5) si (6) si a celor realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta. Daca din calcul rezulta un cuantum al indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului mai mic decat cuantumul indemnizatiei primit anterior nasterii celui din urma copil, atunci se acorda indemnizatia lunara pentru cresterea copilului primita pentru copilul anterior.

(2) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), pentru continuitatea acordarii drepturilor, cererea se poate depune cu 60 de zile inaintea implinirii de catre copilul anterior a varstei de 2 ani sau 3 ani, in cazul copilului cu handicap, dar nu mai tarziu de termenul prevazut la art. 15 alin. (1) lit. b) si c) din ordonanta de urgenta, pentru acestea nefiind obligatorie efectuarea concediului de maternitate. In cazul in care se depaseste acest termen, drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii conform art. 15 alin. (1) lit. d) din ordonanta de urgenta, fara aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din ordonanta de urgenta daca la data depunerii cererii copilul anterior a implinit deja varsta de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.

(3) In situatia prevazuta la alin. (1) lit. b), cererea se poate depune cu 60 de zile inaintea implinirii de catre copilul anterior a varstei de 2 ani sau 3 ani, in cazul copilului cu handicap, dar nu mai tarziu de termenul prevazut la art. 15 alin. (1) lit. a)-c) din ordonanta de urgenta. In cazul in care se depaseste acest termen, drepturile vor fi acordate de la data depunerii cererii conform art. 15 alin. (1) lit. d) din ordonanta de urgenta.

(4) In cazul prevazut la alin. (1), daca persoana indreptatita nu a indeplinit pentru copilul nascut anterior conditiile de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru cresterea copilului/stimulentului de insertie, insa le indeplineste pentru acest din urma copil, parintele/persoana indreptatita care a beneficiat de concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copilului sau, dupa caz, de stimulentul de insertie poate opta pentru incetarea drepturilor mentionate acordate pentru copilul anterior, celalalt parinte/cealalta persoana indreptatita avand posibilitatea de a solicita drepturile pentru acest din urma copil, fara a beneficia de majorarea prevazuta la art. 9 alin. (4) din ordonanta de urgenta.

(5) In situatia in care mama se afla in concediul de maternitate prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, concediul pentru cresterea copilului si indemnizatia lunara prevazuta la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta se pot acorda doar dupa terminarea concediului de maternitate si nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului.

Art. 9

(1) In situatia in care unul sau mai multi dintre copiii rezultati din sarcini multiple este incadrat intr-un grad de handicap, pentru acesta/acestia, concediul si indemnizatia se acorda pana la implinirea de catre copil/copii a varstei de 3 ani, astfel:

a) in cazul in care exista deja stabilit un drept de concediu si indemnizatie lunara pentru cresterea copilului, prin prelungirea perioadei de acordare daca cererea de prelungire este depusa inainte de incetarea dreptului anterior;

b) in cazul in care incadrarea in handicap se realizeaza dupa implinirea de catre copil/copii a varstei de 2 ani si pentru acesta/acestia a fost acordat anterior concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului, prin acordarea unui nou drept de la data incadrarii in grad de handicap, daca cererea este depusa in termen de 60 zile de la aceasta data;

c) prin acordarea unui nou drept de la data depunerii cererii in cazul in care au fost depasite termenele prevazute la lit. a) si b).

(2) In situatia prevazuta la alin. (1), indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda in cuantumul platit anterior. In cazul in care sunt incadrati in grad de handicap mai multi copii rezultati in urma unei sarcini multiple, pe langa indemnizatia pentru cresterea copilului in cuantumul prevazut la art. 2 alin. (2) din ordonanta de urgenta se va acorda si suma prevazuta la art. 5 din ordonanta de urgenta, in raport cu numarul copiilor.

Art. 91

(1) In perioada concediului prevazut la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, persoana indreptatita poate realiza venituri supuse impozitului pana la nivelul prevazut la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta, prin desfasurarea efectiva a unei activitati, cu conditia mentinerii intreruperii/suspendarii uneia dintre activitatile care au stat la baza stabilirii dreptului la indemnizatie.

(2) Persoanele care beneficiaza de indemnizatia pentru cresterea copilului in baza prevederilor art. 2 alin. (5) din ordonanta de urgenta si care nu pot prezenta dovada suspendarii activitatii pot realiza venituri supuse impozitului cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta.

(3) In situatia in care persoanele indreptatite solicita succesiv dreptul la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, limita de venituri prevazuta la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta se aplica fiecaruia dintre acestia.

Art. 92

 (1) Pe perioada concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, fiecare dintre persoanele indreptatite poate realiza venituri supuse impozitului in baza art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta.

 (2) In aplicarea prevederilor art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta, veniturile pot fi realizate, dupa cum urmeaza:

a) in perioada cuprinsa intre data stabilirii dreptului la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului si 31 decembrie a aceluiasi an calendaristic;

b) in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie a anului calendaristic si data incetarii dreptului la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului;

c) in perioada cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie a aceluiasi an calendaristic;

d) in perioada cuprinsa intre data stabilirii dreptului si data suspendarii acestuia in vederea acordarii stimulentului de insertie, cu respectarea perioadelor prevazute la lit. a)-c).

(3) Agentiile teritoriale au obligatia de a verifica respectarea de catre persoana indreptatita a limitei de venituri prevazute la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta, in termen de 6 luni de la incheierea fiecarui an calendaristic din perioada concediului pentru cresterea copilului, precum si de la incetarea dreptului la concediu si indemnizatia pentru cresterea copilului, conform legii.

CAPITOLUL III Abrogat

CAPITOLUL IV: Stimulentul de insertie

Art. 12

(1) Stimulentul de insertie prevazut la art. 7 alin. (1) din ordonanta de urgenta se acorda lunar pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap persoanelor indreptatite daca acestea realizeaza venituri supuse impozitului.

(2) In situatia in care persoana indreptatita realizeaza venituri supuse impozitului cu cel putin 60 de zile inainte de implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, incluzand si perioada prevazuta la art. 11 alin. (2) din ordonanta de urgenta, stimulentul de insertie se acorda pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani, in cazul copilului cu handicap.

(3) Acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului sau, dupa caz, a stimulentului de insertie se face la cererea scrisa a persoanei indreptatite, ori de cate ori aceasta solicita, cu respectarea conditiilor prevazute de ordonanta de urgenta.

(4) In cazul in care persoana indreptatita beneficiara a stimulentului de insertie dupa implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, naste in aceasta perioada unul sau mai multi copii sau se afla in situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) poate opta fie pentru continuarea acordarii stimulentului pana la implinirea de catre primul copil a varstei de 3 ani, respectiv 4 ani, in cazul copilului cu handicap, fie pentru acordarea concediului si a indemnizatiei lunare pentru cel din urma copil. Pentru aceasta perioada, cele doua drepturi nu se pot cumula si nu se aplica prevederile art. 9 alin. (4) din ordonanta de urgenta.

(5) In situatia in care unul dintre parinti se afla in plata stimulentului de insertie acordat in conditiile alin. (1) si celalalt parinte se afla intr-o situatie de natura a genera un nou concediu pentru cresterea copilului, se poate opta fie pentru continuarea acordarii stimulentului de insertie, pana la implinirea de catre primul copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, cu respectarea prevederilor alin. (4), fie pentru suspendarea platii stimulentului de insertie si acordarea concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului, cu respectarea prevederilor art. 8, precum si ale art. 9 alin. (4) si art. 17 alin. (3) din ordonanta de urgenta.

(6) In situatia realizarii de venituri nete in conditiile art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta, persoana indreptatita nu poate solicita stimulentul de insertie

(7) In situatia prevazuta la alin. (1) indiferent daca celalalt parinte alege sau nu sa beneficieze de concediul de cel putin o luna potrivit prevederilor art. 11 alin. (2) din ordonanta de urgenta, pe aceasta perioada stimulentul de insertie nu se acorda.

Art. 13

Dreptul la stimulentul de insertie se stabileste dupa cum urmeaza:

a) pentru persoana care beneficiaza de concediul pentru cresterea copilului si indemnizatia lunara prevazuta la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, cererea de acordare va fi insotita numai de dovada eliberata de angajator sau, dupa caz, de alte documente eliberate de autoritatile competente ori de declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca aceasta realizeaza sau urmeaza sa realizeze venituri supuse impozitului;

b) pentru persoana care desi are dreptul nu solicita acordarea concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei lunare prevazute la art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgenta, cererea este insotita de actele doveditoare necesare stabilirii acestui drept, dintre cele prevazute la art. 6.

CAPITOLUL V Abrogat

CAPITOLUL VI: Stabilirea si plata indemnizatiilor lunare pentru cresterea copilului, a stimulentului de insertie si a sprijinului lunar

 Art. 17

Drepturile prevazute de ordonanta de urgenta pot fi solicitate de catre persoana indreptatita sau, dupa caz, de reprezentantul legal ori de mandatarul acestora, imputernicit prin procura.

Art. 18

(1) Cererea privind acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1) si (2) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2) si (5) din ordonanta de urgenta se completeaza de catre persoanele indreptatite, reprezentantii legali sau mandatarii acestora, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1. Modelul de cerere se publica si este disponibil pe site-urile autoritatilor administratiei publice locale, ale agentiilor teritoriale, pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, precum si pe punctul de contact unic electronic in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea si functionarea Punctului de contact unic electronic.

(2) Majorarea prevazuta la art. 9 alin. (4) din ordonanta de urgenta se acorda potrivit prevederilor art. 8 alin. (1)-(3), pe baza de cerere insotita de copia certificatului de nastere al copilului, depusa la primarie sau la agentia teritoriala in a carei raza domiciliaza.

(3) Pentru situatia prevazuta la art. 6 alin. (5) lit. a), adeverinta se completeaza potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.

(4) In aplicarea prevederilor art. 8 alin. (4) din ordonanta de urgenta, parintele supravietuitor trebuie sa depuna cererea in termen de 60 de zile de la data decesului inregistrat in certificatul constatator de deces, cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

(5) In situatia prevazuta la art. 8 alin. (1) lit. a) solicitarea dreptului se face in baza cererii si a copiei dupa actele prevazute la art. 6 alin. (2), respectiv art. 6 alin. (4), dupa caz.

(6) In situatia prevazuta la art. 8 alin. (1) lit. b) solicitarea dreptului se face in baza cererii si a copiei dupa actele prevazute la art. 6 alin. (2), precum si, dupa caz, a documentelor doveditoare prevazute la art. 6 alin. (4)-(10).

Art. 19

(1) Cererile prevazute la art. 18 alin. (1) si (2), insotite de documentele justificative depuse de persoanele indreptatite la primaria unitatii/subdiviziunii administrativ – teritoriale pe raza careia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta, se transmit de catre primar agentiei teritoriale pe baza de borderou, in termenul prevazut la art. 14 alin. (2) din ordonanta de urgenta. Modelul de borderou este prevazut in anexa nr. 3.

(2) Primariile au obligatia sa verifice documentatia depusa de solicitanti si sa transmita agentiilor teritoriale dosarele complete, cu toate documentele justificative corespunzatoare dreptului solicitat, inclusiv in format electronic acolo unde aceasta este posibil.

(3) Cererile prevazute la art. 18 alin. (1) si (2) sunt certificate, prin semnatura si stampila, de catre primar sau, dupa caz, de catre persoana imputernicita de acesta. Acolo unde este posibil certificarea se va efectua prin semnatura electronica.

Art. 20

(1) Solicitarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7 alin. (1) si (2), art. 11, art. 31 alin. (1) si (2) si la art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2) si (5) din ordonanta de urgenta se solutioneaza prin decizie scrisa emisa de directorul executiv al agentiei teritoriale, in termenul prevazut la art. 14 alin. (3) din ordonanta de urgenta.

(2) Decizia prevazuta la alin. (1) se comunica solicitantului in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, direct sau prin posta.

(3) Datele cuprinse in cererea privind acordarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, insotita de actele doveditoare, sunt supuse confidentialitatii. Acestea vor putea fi folosite numai in scopul stabilirii dreptului la concediu si indemnizatie lunara, stimulent de insertie sau alocatie de stat pentru copii si al intocmirii unor situatii statistice.

(4) Deciziile prevazute la alin. (1) se emit potrivit modelului ce va fi aprobat prin decizie a directorului general al Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala, denumita in continuare Agentie.

Art. 21

(1) La stabilirea bazei de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in considerare toate veniturile realizate de persoana indreptatita, obtinute in conditiile art. 3 din ordonanta de urgenta, precum si veniturile aferente perioadelor asimilate prevazute la art. 2 alin. (5) si (6) din ordonanta de urgenta.

(11) In cazul in care apare o noua situatie de natura a genera un nou drept, la stabilirea bazei de calcul al indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in considerare veniturile conform alin. (1), precum si cele realizate potrivit art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta.

(2) Cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului se calculeaza prin aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (1) si nu poate fi mai mic decat cel prevazut de art. 2 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

(3) Pentru luna in care s-a nascut copilul se ia in calcul venitul cuvenit in luna respectiva, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (6) din ordonanta de urgenta.

(4) Veniturile care se iau in calcul la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului sunt cele aferente perioadei stabilite potrivit art. 4 alin. (4)-(6), precum si cele prevazute la art. 3 alin. (6) din ordonanta de urgenta.

(5) Salariul minim brut pe tara garantat in plata prevazut la art. 2 alin. (2) din ordonanta de urgenta reprezinta salariul minim brut pe tara garantat in plata care este in vigoare in luna pentru care se face plata dreptului.

Art. 22

(1) In situatia persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente, agricole, silvicultura si piscicultura, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului se recalculeaza in baza dovezilor eliberate de organele competente privind veniturile efectiv realizate in perioada pentru care s-a luat in calcul venitul estimat in vederea platii anticipate a impozitului sau, dupa caz, pentru care s-a completat declaratia pe propria raspundere.

(2) Dovada prevazuta la alin. (1) se transmite de catre persoana beneficiara la agentia teritoriala, in termen de 30 de zile de la comunicare.

(3) Daca din recalculare rezulta un cuantum mai mare al indemnizatiei pentru cresterea copilului fata de cel stabilit initial, diferenta de cuantum se acorda pentru toata perioada de la data stabilirii dreptului.

(4) Daca din recalculare rezulta un cuantum mai mic al indemnizatiei pentru cresterea copilului fata de cel stabilit initial, diferenta de cuantum, stabilita de la data acordarii, se recupereaza de la beneficiar.

(5) In vederea verificarii veniturilor din activitati independente, agricole, silvicultura si piscicultura, agentia teritoriala poate solicita organului fiscal central competent cu administrarea situatia privind veniturile realizate efectiv de persoanele beneficiare ale indemnizatiei prevazute la art. 2 din ordonanta de urgenta.

(6) In situatia in care persoana beneficiara nu transmite in termenul prevazut la alin. (2) dovada prevazuta la alin. (1), pe baza situatiei transmise de directia generala a finantelor publice, agentia teritoriala este indreptatita sa modifice cuantumul indemnizatiei.

(7) In situatia veniturilor din salarii si asimilate acestora, recalcularea cuantumului indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului se aplica doar in situatia in care se constata ca, pe baza documentelor depuse initial de persoana indreptatita, a fost calculat un cuantum eronat. Recalcularea se face fie din oficiu in cazul in care agentia teritoriala se autosesizeaza, fie la solicitarea persoanei indreptatite, alin. (3) si (4) aplicandu-se corespunzator.

Art. 23

(1) Dreptul reprezentand indemnizatia pentru cresterea copilului se cuvine dupa cum urmeaza:

a) incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului, indiferent de persoana indreptatita care solicita dreptul, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;

b) incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;

c) incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) si c);

e) incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul stimulentului de insertie nu mai realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si solicita revenirea in concediul pentru cresterea copilului, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.

(2) Indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda de la datele prevazute la alin. (1) lit. a)- d), dar nu mai devreme de data la care s-a aprobat concediul pentru cresterea copilului ori a incetat realizarea de venituri supuse impozitului.

(3) Drepturile prevazute la art. 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d) si alin. (2) din ordonanta de urgenta se acorda cu respectarea termenelor prevazute la art. 35 din ordonanta de urgenta.

(4) Drepturile prevazute la art. 32 alin. (5) din ordonanta de urgenta se acorda dupa cum urmeaza:

a) de la data la care s-a aprobat programul redus de lucru daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data;

b) de la data depunerii cererii daca aceasta este depusa dupa termenul prevazut la lit. a)

Art. 23

Dreptul reprezentand stimulentul de insertie se cuvine dupa cum urmeaza:

a) incepand cu ziua urmatoare celei in care persoana indreptatita isi reia activitatea profesionala si realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;

b) de la data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 7 alin. (2) lit. b) din ordonanta de urgenta;

c) de la data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;

d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) si c);

e) incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul indemnizatiei pentru cresterea copilului realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si plata acesteia se suspenda, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.

Art. 25

Pe perioada acordarii indemnizatiei pentru cresterea copilului, plata pensiei de invaliditate si a venitului de completare, acordate potrivit legii, nu se suspenda.

Art. 26

(1) Plata indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului, a stimulentului de insertie si a drepturilor prevazute la art. 31 alin. (2) si art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2) si alin. (5) din ordonanta de urgenta se efectueaza incepand cu luna urmatoare aprobarii cererii prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale.

(2) Cuantumul indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si al stimulentului aferent fractiunilor de luna se stabileste proportional, in functie de numarul zilelor calendaristice din luna respectiva pentru care acestea se cuvin si se acorda.

Art. 27

Plata drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta se efectueaza lunar, prin mandat postal, la domiciliul persoanei indreptatite, al reprezentantului legal sau al mandatarului acestora ori, la cererea acestora, in cont deschis la o unitate bancara.

Art. 28

(1) Agentiile teritoriale solicita Agentiei creditele bugetare corespunzatoare drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, pana cel tarziu la data de 15 a fiecarei luni.

(2) Agentia solicita Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale creditele bugetare prevazute la alin. (1), centralizate la nivelul intregii tari, pana cel tarziu la data de 20 a fiecarei luni.

Art. 29

(1) In aplicarea prevederilor art. 16 si 17 din ordonanta de urgenta, autoritatile competente au obligatia de a transmite agentiilor teritoriale lunar, pana la data de 5 a fiecarei luni, tabelul nominal cu persoanele aflate in situatii de natura a genera incetarea sau suspendarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta, precum si data la care acestea s-au produs, inclusiv pentru cele prevazute la art. 36 si 37 din ordonanta de urgenta.

(2) Autoritatile prevazute la alin. (1) sunt urmatoarele:

a) primaria, pentru situatiile prevazute la art. 16 alin. (1) lit. b) si alin. (2) lit. g), precum si la art. 17 alin. (1) lit. c) din ordonanta de urgenta, precum si pentru orice modificari cunoscute de aceasta cu privire la realizarea de venituri supuse impozitului pe venit de catre beneficiari, de natura a genera incetarea sau suspendarea drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta;

b) directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, pentru situatiile prevazute la art. 16 alin. (2) lit. a)- d) si f) din ordonanta de urgenta;

c) inspectoratul judetean de politie, pentru situatiile prevazute la art. 16 alin. (2) lit. e) din ordonanta de urgenta.

Art. 30

(1) In cazul in care 3 luni consecutiv se inregistreaza mandate postale returnate, plata drepturilor prevazute in ordonanta de urgenta se suspenda, urmand ca agentia teritoriala sa verifice cauzele care au condus la aceasta situatie.

(2) Dupa verificarea prevazuta la alin. (1), plata drepturilor se reia, inclusiv cu plata drepturilor restante, din oficiu, in situatia in care se constata ca nu este culpa persoanei indreptatite sau, dupa caz, la cererea persoanei indreptatite, daca sunt mentinute conditiile de acordare.

Art. 31

In cazul in care persoana beneficiara de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7, art. 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2) si (5) din ordonanta de urgenta isi schimba domiciliul ori, dupa caz, resedinta in alta unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala decat cea de domiciliu sau de resedinta, agentia teritoriala platitoare a acestor drepturi, la solicitarea acesteia, are obligatia de a transfera cererea si actele doveditoare care au stat la baza deschiderii dreptului, insotite de situatia privind data pana la care s-a efectuat plata drepturilor si sumele restante, agentiei teritoriale in a carei raza beneficiarul si-a stabilit noul domiciliu ori, dupa caz, resedinta.

Art. 32

(1) Suspendarea platii/incetarea drepturilor/Reluarea platii drepturilor/Modificarea cuantumului drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1), art. 7, 31 si art. 32 alin. (1) lit. c) si d), alin. (2) si (5) din ordonanta de urgenta se face prin decizie scrisa a directorului executiv al agentiei teritoriale, care se comunica beneficiarului in termen de 15 zile lucratoare. Modelele deciziilor se aproba prin decizie a directorului general al Agentiei.

(2) In situatia in care persoana indreptatita realizeaza venituri supuse impozitului pe venit, are obligatia de a comunica aceasta in conditiile art. 19 din ordonanta de urgenta. Pentru respectarea prevederilor art. 19 din ordonanta de urgenta, angajatorul are obligatia de a comunica agentiei teritoriale faptul ca persoana indreptatita si-a reluat activitatea in termen de 5 zile de la aceasta data.

(3) In situatia in care persoana indreptatita nu respecta obligatia prevazuta la art. 19 din ordonanta de urgenta si dupa verificarea prevazuta la art. 92 alin. (3), agentia teritoriala stabileste ca au fost realizate venituri peste limita prevazuta la art. 16 alin. (3) lit. c) din ordonanta de urgenta, indemnizatia pentru cresterea copilului se considera a fi acordata necuvenit si se recupereaza in conditiile art. 24 din ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL VII: Dispozitii finale

 Art. 33

(1) In vederea asigurarii in sistemul asigurarilor sociale de sanatate a persoanelor beneficiare de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1) si art. 31 alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta, agentiile teritoriale au obligatia de a vira lunar caselor de asigurari de sanatate contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si de a transmite tabelul nominal privind persoanele beneficiare.

(2) Agentiile teritoriale transmit Agentiei, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna anterioara, fundamentarea creditelor necesare pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele beneficiare.

(3) Agentia solicita Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale creditele bugetare prevazute la alin. (2) centralizate la nivelul intregii tari pana cel tarziu la data de 20 a fiecarei luni.

Art. 34

 (1) Persoanele care se afla in concediu fara plata prevazut la art. 11 alin. (2) din ordonanta de urgenta au obligatia sa comunice in scris agentiei teritoriale aceasta optiune, odata cu solicitarea celuilalt parinte sau celeilalte persoane indreptatite prevazute la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta a dreptului la indemnizatie.

(2) Comunicarea va fi insotita, in mod obligatoriu, de adeverinta eliberata de angajator ca persoana se afla in concediu fara plata sau, dupa caz, de declaratia pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri supuse impozitului, in perioada in care celalalt parinte sau cealalta persoana prevazuta la art. 8 alin. (2) din ordonanta de urgenta beneficiaza de dreptul propriu la indemnizatie.

Art. 35

Pentru persoanele prevazute la art. 33, agentiile teritoriale au obligatia lunar sa vireze contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si sa depuna pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

 Art. 36

(1) Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 9 alin. (4) si (5) si art. 31 din ordonanta de urgenta constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in vederea stabilirii drepturilor de pensie in sistemul public de pensii.

(2) Pentru perioadele asimilate prevazute la alin. (1), in care persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 9 alin. (4) si (5) din ordonanta de urgenta, punctajul lunar al asiguratului se determina conform art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Perioada in care o persoana beneficiaza de drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), art. 5, art. 9 alin. (4) si (5) si art. 31 din ordonanta de urgenta constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj si se are in vedere la stabilirea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj si a cotelor procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare realizat in sistemul asigurarilor pentru somaj conform art. 39 alin. (1) si (3) din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea stagiului minim de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj prevazut la art. 34 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) In vederea inregistrarii in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor pentru somaj a perioadelor asimilate prevazute la alin. (1) si (3), agentiile teritoriale au obligatia de a depune conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate.

(5) In situatia prevazuta la art. 17, reprezentantul legal al persoanei indreptatite lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile este doar primitorul drepturilor, acestuia nefiindu-i aplicabile prevederile alin. (1)-(4), respectiv ale art. 21 si 22 din ordonanta de urgenta.

Art. 37

Persoanele care doresc sa schimbe modalitatea de plata pentru care au optat initial au obligatia sa comunice in scris aceasta noua optiune de plata agentiei teritoriale. Agentia teritoriala va solicita beneficiarului documentele justificative necesare pentru noua optiune.

Art. 38

(1) Persoanele care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala beneficiaza de concediu si de indemnizatie pentru cresterea copilului acordate prin aceste institutii.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile tuturor categoriilor de personal.

(3) In situatia in care in perioada concediului pentru cresterea copilului si a indemnizatiei aferente raportul de munca sau de serviciu al persoanelor prevazute la alin. (1) inceteaza, plata indemnizatiei se asigura prin agentiile teritoriale, pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap.

(4) In situatia prevazuta la alin. (3), institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala au obligatia sa transmita agentiilor teritoriale in a caror raza teritoriala domiciliaza persoana beneficiara cererea si documentele doveditoare ale acesteia care au stat la baza stabilirii dreptului.

(5) Institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala au obligatia sa transmita trimestrial Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale situatia privind numarul de beneficiari si sumele platite cu acest titlu.

(6) Situatia prevazuta la alin. (5) se va trimite pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care s-a incheiat trimestrul.

Art. 381

 Pe masura ce se dezvolta protocoale de transfer de date si capacitatea tehnica de comunicare a datelor intre institutii in format electronic, va fi publicata pe website-ul Agentiei lista documentelor, dintre cele prevazute la art. 6, care pot fi preluate direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, responsabila de colectarea si gestionarea lor, daca acestea poarta o semnatura electronica extinsa, la solicitarea expresa a beneficiarului drepturilor prevazute de ordonanta de urgenta.

 Art. 382

In situatia in care drepturile de alocatie de stat pentru copii se solicita in acelasi timp cu dreptul de indemnizatie pentru cresterea copilului, respectiv de stimulant de insertie, se va utiliza formularul de cerere prevazut in anexa nr. 1.

Art. 39

In aplicarea prezentelor norme metodologice, precum si pentru reglementarea unor situatii care pot sa apara pe parcursul aplicarii in acelasi timp a prevederilor ordonantei de urgenta, precum si a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale poate emite instructiuni sau precizari, in limitele legii, care se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. 40

Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 78 din data de 31 ianuarie 2011

Apelează