fbpx

Contact

Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii

Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii se considera indeplinita la momentul semnarii contractului de munca sau a actului aditional, dupa caz.

DOSAR NR. []

ROMANIA

TRIBUNALUL BUCURESTI SECTIA A VIII A

CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE

SENTINTA CIVILA NR. []

SEDINTA PUBLICA DE LA 28.05.2008

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN

PRESEDINTE: []

JUDECATOR: []

ASISTENT JUDICIAR: []

ASISTENT JUDICIAR: []

GREFIER[]

 

Pe rol solutionarea actiunii civile formulata de reclamanta [in contradictoriu cu parata [] avand ca obiect modificare unilaterala contract de munca.

Dezbaterile in fond si sustinerile partilor au avut loc in sedinta publica de 23.05.2008, fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, parte integranta din prezenta cand, Tribunalul avand nevoie de timp pentru a delibera si pentru a da posibilitate partilor sa depuna concluzii scrise a dispus amanarea pronuntarii solutiei la data de 28.05.2008, cand a pronuntat urmatoarea sentinta.

T R I B U N A L U L

Prin cererea inregistrata sub nr. [], reclamanta []a chemat in judecata pe parata [] solicitind sa se constate nulitatea absoluta partiala a actului aditional la contractul individual de munca semnat la data de 02.07.2007, sa se dispuna revocarea masurii incetarii raporturilor de munca ca urmare a notificarii nr. 19427/[]03.09.2007, si a precizarii acesteia notificari, emise de pirita, reintegrarea in functia detinuta anterior notificarii 19427/[] 03.09.2007, respectiv aceea de Director al Departamentului Juridic, plata drepturilor salariile aferente perioadei dintre data incetarii raporturilor de munca si pina la repunerea efectiva pe functia detinuta, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflatie, obligarea pirietei la plata daunelor morale in suma de 40.000lei, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii s-a aratat ca incepind cu data de 02.07.2007 reclamanta a inceput sa-si exercite functia de Director al Departamentului Jurididc, fiindu-i trimis spre semnare actul aditional la CIM, prin care se stabilea o perioada de proba de trei luni, fara ca salariata sa fie informata in prealabil despre aceasta. Dupa semnarea actului aditional, reclamanta a observat clauza si a atras atentia conduecerii asupra nelegalitatii acesteia, comunicindu-i-se ca clauza este pur formala.

Neinformarea salariatului cu privire la perioada de proba este sanctionata de art. 32 alin.3 CM, cu decaderea angajtorului din dreptul de a verifica aptitudinile salariatului printr-o asemenea modalitate.

Intrucit reclamanta nu a fost informata in scris despre clauza privind perioada de proba, cu cel putin 15 zile anterior semnarii actului aditional, caluza este lovita de nulitate absoluta, iar pirita este decazuta din dreptul de a mai uza de perioada de proba.

In data de 06.09.2007, in timp ce reclamanta se afla in concediu medical, i-a fost comunicata o notificare prin intermediul executorului judecatoresc, prin care i se aducea la cunostinta incetarea raporturilor de munca, in temeiul art. 31 alin 4 indice 1 CM. Insa reclamanta nu se afla in perioada de proba, pirita fiind decazuta din acest drept , fata de neindeplinirea obligatiei de informare.

Daunele morale reprezinta echivalentul prejudiciului moral adus imaginii si reputatiei profesionale a reclamantei.

In drept au fost invocate art. 17 alin.l si 4, art. 32alin. 3, art. 31 alin. 4 indice 1 , art. 269 CM.

In dovedire s-au solicitat probele cu inscrisuri, martori, expertiza contabila .

Cererea a fost completata la adata de 31.10.2007, solictindu- se constarea nulitatii absolute a decizie nr. 2/15.10.2007, de incetare a contractului de munca al reclamantei.

In motivarea cererii s-a aratat ca art. 31 alin. 4 indice 1 CM are in vedere denuntarea unilaterala a contractului individual de munca de catre orivcare dintre parti in perioada de proba, intrucit reclamanta nu se afla in perioada de proba, o astfel de incetare a raporturilor de munca nu este posibila.

Prin intimpinare , pirita a a solictat respingerea cererii, reclamanta a fost informata cu privire la perioada de proba la semnarea actului aditional privind schimbarea functiei. Art. 17 alin. 4 si art. 32 alin. 3 CM nu pot fi retinute izolat de cele ale art. 17 alin.l indice 1 CM, potrivit carora obligatia de informare a salariatului se considera implinita de catre angajator la momentul semnarii contractului individual de munca sau a actului aditional.

Pirita a respecta dipozitia art. 31 alin. 4 indice 1 CM, notificind salariata cu privire la incetarea raporturilor de munca. Denuntarea unisaterala a contractului a fost legala, conformindu-se prescriptiilor art.31 CM.

Se impune respingerea cererii de acordare a daunelor morale, intrucit pentru lipsa de informare salariata avea deschisa calea unei actiuni prin care sa solicite despagubiri, conform art. 19 CM.

Incetarea raporturilor de munca s-a facut dupa expirarea perioadei in care reclamanta s-a aflat in incapacitate de munca temporara, contractul de munca fiind suspendat. Decizia nr. 2/ 2007 reprezinta transpunerea formala a vointei angajatorului de a inceta raporturile de munca in perioada de proba, pe baza unei simple notificari.

A fost administrata proba cu inscrisuri.

Analizind probatoriul administrat, instanta retine urmatoarele: prin actul aditional nr. 1 din 02.07.2007, la contractul individual de munca nr. 1849 X din 07.05.2007, partile au convenit ca reclamanta sa detina functia de Director Departament Juridic, pe o perioada de proba de 90 de zile, incepindcu data de 02 iulie 2007, in cadrul [].

Prin notificarea din 29.08.2007 , angajatorul a adus la cunostinta salariatei, incetarea raporturilor de munca, conform art. 31 alin. 4 indice 1 CM, iar prin notificarea din 31.08.2007 s-a mentionat ca incetarea raporturilor de munca isi va produce efectele de la data incetarii cauzei de suspendare a contractului de munca.

La data de 15.10.2007 s-a emis decizia de incetare a raporturilor de munca, in temeiul art. 31 alin. 4 indice 1 CM, tinindu-se seama de perioada de suspendare de drept a contractului individual de munca.

Potrivit art. 31 alin. 4 indice 1 CM, pe durata sau la sfirsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta numai printr-o notificare scrisa, la initiativa oricareia dintre parti.

Nu poate fi retinuta neindeplinirea obligatiei de informare a salariatei, cu privire la perioada de proba, ceea ce ar conduce la decaderea angajtorului din dreptul de a mai verifica aptitudinile salariatului in acest mod si implicit de a denunta unilateral contractul de munca, intrucit aditionalul la contractul de munca poarta semnatura reclamantei si contine clauza referitoare la perioada de proba.

Potrivit art. 17 alin. l indice 1 CM, obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii se considera indeplinita la momentul semnarii contractului de munca sau a actului aditional, dupa caz.

Art. 17 alin. 4 CM invocat de reclamanta are in vederea obligativitatea incheierii actului aditional, la cel mult 15 zile de la incunostintarea in scris a salariatului, cu privire la modificarea oricarui element al contractului de munca. Textul nu impune informarea cu 15 zile inainte de incheierea contractului, ci incheierea contractului in 15 zile de la informare, ceea ce presupune ca poate fi incheiat in aceeasi zi in care i se aduce la cunostinta angajatului modificarea privind unul din elementele contractului. Ratiunea articolului mentionat o constituie acordarea posibilitatii salariatului de a-si manifesta consimtamintul cu privire la modificare, aparindu-l de o eventuala schimbare a elementelor contractului individual de munca din vointa exclusiva a anagajatorului.

In aceste conditii , actul aditional la contractul individual de munca este valabil incheiat, instanta neputind retine nulitatea clauzei care stabileste perioada de proba. De altfel, sanctiunea nerespectarii obligatiei de informare o constituie plata de despagubiri, in conditiile art. 19 CM.

Fata de considerentele expuse, avind in vedere ca incetarea contractului de munca a avut loc cu respectarea conditiilor legii, in perioada de proba, prin notificarea salariatei de catre angajator, instanta va respinge contestatia ca neintemeiata, solutie ce determina si respingerea capetelor de cerere prvind repunerea in situatia anterioara si plata daunelor morale.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge contestatia formulata de reclamanta [] cu domiciliul in Bucuresti, [] cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la Cabinetul de avocat [] din [in contradictoriu cu parata []ca neintemeiata.

Cu recurs in 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica azi, 28.05.2008.

PRESEDINTE

JUDECATOR

ASISTENT JUDICIAR

ASISTENT JUDICIAR

GREFIER

Red. 4 EX.

Comments

comments

Apelează