fbpx

Contact

Legea nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora

Legea nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Art. 1
Prevederile prezentei legi reglementeaza conditiile in care se realizeaza protectia drepturilor de care beneficiaza salariatii, prevazute in contractele individuale de munca si in contractul colectiv de munca aplicabil, in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora catre un alt angajator, ca rezultat al unei cesiuni sau fuziuni, potrivit legii.

Art. 2
Prevederile prezentei legi se aplica transferului de intreprinderi, unitati sau parti ale acestora situate pe teritoriul Romaniei, indiferent de natura capitalului social.

Art. 3
Prezenta lege se aplică în cazul unui transfer al unei nave maritime care face parte din transferul unei întreprinderi, unităţi sau al unei părţi de întreprindere sau de unitate, cu condiţia ca cesionarul să fie situat sau ca întreprinderea, unitatea sau partea de întreprindere transferată să rămână pe teritoriul României. Prezenta lege nu se aplică în cazul în care obiectul transferului constă exclusiv din una sau mai multe nave maritime

Art. 4
In sensul prevederilor prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a)cedent – persoana care isi pierde calitatea de angajator fata de salariatii intreprinderii, ai unitatii sau ai unor parti ale acestora, transferate in conditiile prevazute la art. 1;
b)cesionar – persoana care dobandeste calitatea de angajator fata de salariatii intreprinderii, ai unitatii sau ai unor parti ale acestora, transferate in conditiile prevazute la art. 1;
c)salariat – persoana incadrata in munca in baza unui contract individual de munca;
d)transfer – trecerea din proprietatea cedentului in proprietatea cesionarului a unei intreprinderi, unitati sau a unor parti ale acestora, avand ca scop continuarea activitatii principale sau secundare, indiferent daca urmareste sau nu obtinerea unui profit;
e)reprezentantii salariatilor – reprezentantii organizatiilor sindicale sau, in cazul in care nu exista sindicat, persoanele alese si mandatate sa reprezinte salariatii, potrivit legii.

CAPITOLUL II: Drepturile salariatilor

Art. 5
(1)Drepturile si obligatiile cedentului, care decurg din contractele individuale de munca si din contractul colectiv de munca aplicabil, existente la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului.
(2)Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul in care cedentul este subiectul procedurii de reorganizare judiciara sau faliment, potrivit legii.

Art. 6
(1)Anterior datei transferului, cedentul are obligatia notificarii cesionarului cu privire la toate drepturile si obligatiile care urmeaza a fi transferate acestuia.
(2)Nerespectarea obligatiei de notificare prevazute la alin. (1) nu va afecta transferul acestor drepturi sau obligatii catre cesionar si nici drepturile salariatilor.

Art. 7
Transferul intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora nu poate constitui motiv de concediere individuala sau colectiva a salariatilor de catre cedent ori de catre cesionar.

Art. 8
In cazul in care transferul implica o modificare substantiala a conditiilor de munca in detrimentul salariatului, angajatorul este responsabil pentru incetarea contractului individual de munca.

Art. 9
(1)Cesionarul are obligatia respectarii prevederilor contractului colectiv de munca aplicabil la data transferului, pana la data rezilierii sau expirarii acestuia.
(2)Prin acord intre cesionar si reprezentantii salariatilor, clauzele contractului colectiv de munca valabil in momentul efectuarii transferului pot fi renegociate, dar nu mai devreme de un an de la data transferului.
(3)In situatia in care, in urma transferului, intreprinderea, unitatea sau parti ale acestora nu isi pastreaza autonomia, iar contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul cesionarului este mai favorabil, salariatilor transferati li se va aplica contractul colectiv de munca mai favorabil.

Art. 10
(1)In situatia in care, in urma transferului, intreprinderea, unitatea sau parti ale acestora isi pastreaza autonomia, reprezentantii salariatilor afectati de transfer isi mentin statutul, atributiile si functia daca sunt indeplinite conditiile de reprezentare, potrivit legii. In situatia neindeplinirii conditiilor legale de reprezentare, salariatii transferati isi aleg reprezentantii, conform legii.
(2)Daca in urma transferului intreprinderea, unitatea sau parti ale acestora nu isi pastreaza autonomia, salariatii transferati vor fi reprezentati, cu acordul lor expres, de catre reprezentantii salariatilor din intreprinderea cesionarului, pana la constituirea sau investirea unor noi reprezentanti, in conditiile legii.
(3)Daca mandatul reprezentantilor salariatilor afectati de transfer inceteaza ca urmare a transferului, acestia vor beneficia in continuare de masurile de protectie prevazute de lege.

Art. 11
In cazul in care cedentul sau cesionarul preconizeaza masuri in privinta salariatilor proprii, se va consulta cu reprezentantii salariatilor, in scopul ajungerii la un acord, cu cel putin 30 de zile inainte de data transferului.

Art. 12
(1)Cedentul si cesionarul vor informa in scris reprezentantii salariatilor proprii sau, in cazul in care acestia nu sunt constituiti ori desemnati, pe salariatii proprii, cu cel putin 30 de zile inainte de data transferului, cu privire la:
a)data transferului sau data propusa pentru transfer;
b)motivele transferului;
c)consecintele juridice, economice si sociale ale transferului pentru salariati;
d)masurile preconizate cu privire la salariati;
e)conditiile de munca si de incadrare in munca.
(2)Obligatia de informare prevazuta la alin. (1) se va aplica indiferent daca deciziile rezultate din transfer sunt luate de cesionar sau de o intreprindere care exercita controlul asupra acestuia.

CAPITOLUL III: Dispozitii finale

Art. 13
(1)Nerespectarea de catre cedent sau cesionar a obligatiilor prevazute in prezenta lege constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei (RON) la 3.000 lei (RON).
(2)Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzii se fac de catre inspectorii de munca.

Art. 14
Prevederile art. 13 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 15
In cazul nerespectarii de catre cesionar sau de catre cedent a obligatiilor prevazute in prezenta lege, salariatii ori reprezentantii salariatilor afectati de transfer se pot adresa instantei judecatoresti competente pentru solutionarea conflictelor individuale sau colective de munca, conform legii.

Art. 16
Prezenta lege intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

Art. 17
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta Guvernului nr. 48/1997 privind stabilirea unor masuri de protectie sociala a salariatilor in cazul transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor sau partilor sociale ale societatilor comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 51/1998.
Prezenta lege transpune:
– prevederile art. 5 din Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2015/1794/UE de modificare a directivelor 2008/94/CE, 2009/38/CE şi 2002/14/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a directivelor 98/59/CE şi 2001/23/CE ale Consiliului, în ceea ce priveşte navigatorii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 263 din 8 octombrie 2015;
– Directiva Consiliului 2001/23/CE privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE), seria L, nr. 82 din 22 martie 2001.

-****-
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

DANIELA POPA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 276 din data de 28 martie 2006

Apelează