fbpx

Contact

Propunere de modificare a Codului Muncii: Salariații fără contract vor putea dovedi raportul de muncă prin orice mijloace de probă

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a pus în dezbatere publică un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inițiatorii proiectului de act normativ propun abrogarea prevederii potrivit căreia “Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului”, arătând că dovada existenţei raportului de muncă se poate face prin orice alt mijloc de probă.

Inițiatorul subliniază, în nota de fundamentare, că la baza acestei decizii a stat și faptul că în litigiile de muncă care au ca obiect constatarea existenţei raportului de muncă în cazul inexistenţei contractului individual de muncă încheiat în formă scrisă, instanţa de fond a luat în considerare orice probă administrată de către salariat, în condițiile legii, pentru a dovedi faptul că a prestat activitate pentru şi sub autoritatea angajatorului în condiţiile specifice unui raport juridic de muncă.
Astfel, proiectul de act normativ prevede modificarea și completarea art. 16 alin. 1, în sensul definirii muncii nedeclarate.

Practic, munca fără contract scris va fi considerată muncă nedeclarată, iar angajatorul va putea fi sancționat cu amenzi la fel de mari ca în prezent.

Noua formă a alin. 1, propusă de MMJS, este: „Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. În situaţia în care contractul individual de munca nu a fost încheiat în forma scrisă, se prezumă că a fost încheiat pe o durată nedeterminată, iar părţile pot face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de probă”.

Proiectul de lege supus dezbaterii publice prevede și modificarea și completarea art. 17 alin. (5). Astfel, orice modificare pe care angajatorul dorește să o facă în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.

Conform art. 41 alin. (1) şi (2), contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor, modificarea unilaterală fiind posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de Codul Muncii.

Cum acest acord trebuie să fie materializat într-un înscris, respectiv în actul adiţional la contractul individual de muncă, MMJS apreciază că acesta trebuie să fie încheiat anterior producerii efectelor juridice ale modificării şi nu în 20 de zile lucrătoare după producerea modificării, efectele producându-se pentru viitor şi nu retroactiv, cum este stipulat în prezent.

Cea de-a treia modificare prousă de inițiator vizează lipsa unor prevederi clare referitoare la modalitatea de întocmire, completare, modificare, păstrare şi prezentare a documentelor privind evidenţa timpului lucrat, precum şi lipsa unui mecanism legal coercitiv care să oblige angajatorul la întocmirea prin evidenţierea reală şi corectă a orelor lucrate în cuprinsul acestor documente.

MMJS apeciază că este necesară o astfel de evidenţă pentru a asigura posibilitatea verificării orelor de muncă prestate real de către salariaţi, având în vedere că în multe situaţii evidenţa timpului de muncă prezentată de către angajator, de obicei ulterior verificării efectuate la locul de muncă, nu corespunde cu situația de fapt.

Astfel, proiectul de lege preve modificarea art. 119 din Codul Muncii astfel:
„Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit a programului de lucru, şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru”.

Printre modificările propuse se numără și completarea art. 260, pentru a crea posibilitatea, în cazul angajatorilor sancționați pentru muncă nedeclarată, de achitare a jumătate din minimul amenzii aplicate, în 48 de ore de la comunicare.

Proiectul de Lege va fi în dezbatere publică până în 22 iunie 2017.

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/4900-2017-06-13-proiectlege-modif-codulmuncii

Comments

comments

Apelează