fbpx

Contact

Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

 

Art. 1

(1)Prezenta lege reglementează modalitatea de efectuare a stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, în scopul:

a)asigurării tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii;

b)consolidării competenţelor şi abilităţilor profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă în vederea integrării în muncă;

c)dobândirii de experienţă şi vechime în muncă;

d)dobândirii de vechime în specialitate, după caz.

(2)Durata perioadei de stagiu este de 6 luni, cu excepţia profesiilor pentru care există reglementări speciale.

(3)Angajatorii care optează pentru organizarea de stagii pentru absolvenţii de învăţământ superior sunt obligaţi să respecte prevederile prezentei legi.

Art. 2

În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)stagiar – debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă, cu excepţia celor care dovedesc că au desfăşurat, potrivit legii, activitate profesională în acelaşi domeniu, anterior absolvirii;

b)contractul de stagiu – un contract încheiat între angajator şi stagiar, anexă la contractul individual de muncă;

c)angajator – persoana care se regăseşte în situaţiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d)mentor – persoana desemnată de angajator care coordonează stagiarul pe durata stagiului şi care participă la activitatea de evaluare;

e)evaluarea – procedura prin care se finalizează stagiul şi care se află în responsabilitatea comisiei de evaluare;

f)perioada de stagiu – perioada de timp cuprinsă între data angajării şi data finalizării stagiului şi care se încheie cu eliberarea unui certificat/unei adeverinţe semnat/semnate de angajator;

g)comisia de evaluare – comisia ai cărei membri sunt desemnaţi conform deciziei angajatorului şi care la sfârşitul perioadei de stagiu evaluează şi eliberează fiecărui stagiar un referat de evaluare.

 

CAPITOLUL II: Organizarea perioadei de stagiu

 

Art. 3

(1)Perioada de stagiu se desfăşoară pe baza unui program de activităţi aprobat de angajator, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul.

(2)Programul de activităţi pe perioada stagiului cuprinde:

a)obiectivele şi indicatorii de performanţă cuantificabili pe baza cărora se realizează evaluarea;

b)planificarea activităţilor ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie de nivelul competenţelor şi deprinderilor practice vizate a fi dobândite pe parcursul perioadei de stagiu.

Art. 4

(1)Stagiarul, pe perioada stagiului, se obligă să presteze muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu, în baza unui contract individual de muncă şi a contractului de stagiu.

(2)Este interzisă utilizarea stagiarilor la prestarea altor activităţi şi/sau exercitarea altor atribuţii în afara celor prevăzute în fişa postului şi în contractul de stagiu.

Art. 5

(1)La propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, mentorul este numit de angajator dintre salariaţii calificaţi, cu o experienţă profesională de cel puţin 2 ani în domeniul în care urmează să se realizeze stagiul.

(2)Un mentor poate să coordoneze şi să supravegheze, în acelaşi timp, cel mult 3 stagiari.

(3)Desfăşurarea activităţii de coordonare a mentorului se include în programul normal de lucru al acestuia.

 

Art. 6

Nu poate avea calitatea de mentor salariatul care a fost sancţionat cu una dintre sancţiunile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar sancţiunea disciplinară nu a fost radiată, în condiţiile legii.

 

Art. 7

Mentorul are următoarele obligaţii:

a)coordonează activitatea stagiarului pe parcursul perioadei de stagiu;

b)propune modalităţi de rezolvare a lucrărilor repartizate stagiarului;

c)supraveghează modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat de stagiar;

d)este membru în comisia de evaluare.

 

Art. 8

(1)Comisia de evaluare întocmeşte, cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, un referat de evaluare ce cuprinde următoarele elemente:

a)descrierea activităţii desfăşurate de stagiar;

b)gradul de realizare a obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de activităţi desfăşurat în perioada de stagiu;

c)competenţele şi deprinderile pe care le-a dobândit stagiarul, modul de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului ocupat şi clauzelor contractului de stagiu;

d)conduita şi gradul de implicare a stagiarului pe perioada stagiului;

e)concluzii privind desfăşurarea perioadei de stagiu;

f)alte menţiuni.

(2)Modelul referatului de evaluare prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

(3)Pe baza referatului de evaluare întocmit de către comisia de evaluare, angajatorul eliberează un certificat/o adeverinţă de finalizare a stagiului.

 

Art. 9

(1)În cazul încetării/modificării contractului individual de muncă al mentorului ce are impact asupra derulării stagiului, mentorul are obligaţia de a efectua un raport asupra perioadei de stagiu parcurse de stagiar până în acel moment.

(2)Raportul întocmit în condiţiile alin. (1) se înaintează conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul şi este avut în vedere de comisia de evaluare finală a stagiarului.

(3)În situaţia prevăzută la alin. (1), angajatorul, la propunerea conducătorului compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, numeşte, în condiţiile art. 5, un alt mentor pentru perioada de stagiu rămasă neefectuată.

 

Art. 10

Prevederile art. 9 se aplică în mod corespunzător şi în situaţia sancţionării disciplinare a mentorului cu una dintre sancţiunile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11

(1)Cu 10 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, stagiarul întocmeşte raportul de stagiu.

(2)Raportul de stagiu cuprinde descrierea programului de activităţi desfăşurate de stagiar pe parcursul perioadei de stagiu şi este avut în vedere de către comisia de evaluare, la evaluarea finală a stagiarului.

(3)Modelul raportului de stagiu prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

(4)Raportul de stagiu se înaintează de către stagiar conducătorului compartimentului în care acesta îşi desfăşoară activitatea.

 

CAPITOLUL III: Procedura de evaluare a stagiarului

 

Art. 12

Evaluarea activităţii stagiarului se realizează pe baza:

a)analizei gradului de realizare a obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi;

b)aprecierii nivelului de consolidare a competenţelor şi de dobândire a deprinderilor practice necesare pentru exercitarea unei ocupaţii din domeniul în care acesta a efectuat stagiul;

c)raportului de stagiu prevăzut la art. 11.

 

Art. 13

Modalitatea de constituire a comisiei de evaluare se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

 

Art. 14

(1)Referatul comisiei de evaluare pentru perioada de stagiu se aduce la cunoştinţa stagiarului la data completării sale de către comisia de evaluare.

(2)Promovarea evaluării se finalizează cu un certificat semnat de angajator. În acest caz, perioada de stagiu constituie vechime în specialitate.

(3)Nepromovarea evaluării se finalizează cu eliberarea unei adeverinţe prin care se recunoaşte finalizarea stagiului.

(4)În situaţia prevăzută la alin. (3), stagiarul poate contesta referatul de evaluare la reprezentantul legal al angajatorului, cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare datei luării la cunoştinţă.

(5)Angajatorul este obligat să soluţioneze contestaţia cel mai târziu în ultima zi a stagiului.

(6)După primirea răspunsului la contestaţie, stagiarul se poate adresa instanţei judecătoreşti competente în materia conflictelor de muncă, în termen de 30 de zile de la primirea răspunsului la contestaţie.

 

Art. 15

(1)În termen de 5 zile de la finalizarea stagiului, angajatorul are obligaţia de a elibera stagiarului certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului.

(2)Certificatul/adeverinţa sunt vizate de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul.

(3)Modelul certificatului/adeverinţei prevăzut/prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

CAPITOLUL IV: Contractul de stagiu

 

Art. 16

(1)Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, în condiţiile prezentei legi.

(2)Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.

(3)Contractul de stagiu se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului de stagiu în formă scrisă revine angajatorului.

 

Art. 17

(1)Drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la efectuarea perioadei de stagiu se stabilesc prin contractul de stagiu, în condiţiile prezentei legi, şi se completează, după caz, cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil şi din regulamentul intern.

(2)Modelul-cadru al contractului de stagiu se stabileşte prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

Art. 18

Salariul de bază lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de muncă, este cel negociat de părţi, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână, în condiţiile legii, ce se completează cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de muncă aplicabil.

 

Art. 19

(1)Perioada de stagiu se suspendă în cazul suspendării contractului individual de muncă, în condiţiile legii, sau dacă stagiarul se află în concediu medical o perioadă mai mare de 30 de zile.

(2)Durata suspendării contractului individual de muncă şi cea a concediului medical mai mare de 30 de zile nu se iau în considerare la calculul perioadei de stagiu.

(3)După încetarea motivelor care au determinat suspendarea contractului individual de muncă, stagiarul îşi continuă activitatea până la acoperirea integrală a duratei prevăzute la art. 16 alin. (2).

 

Art. 20

(1)La sfârşitul perioadei de stagiu, când evaluarea s-a finalizat fără promovarea acesteia, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.

(2)Un angajator mai poate încadra, o singură dată pe acelaşi post, un absolvent de învăţământ superior care să efectueze stagiu în baza unui contract de stagiu, anexă la contractul individual de muncă, în condiţiile prezentei legi.

 

Art. 21

(1)Stagiarul care a beneficiat de formare profesională finanţată de angajator, în condiţiile art. 197 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate avea iniţiativa încetării contractului individual de muncă pentru o perioadă stabilită prin act adiţional la contractul individual de muncă.

(2)Durata obligaţiei stagiarului de a presta muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, precum şi orice alte aspecte în legătură cu obligaţiile stagiarului, ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adiţional la contractul individual de muncă.

(3)Nerespectarea de către stagiar a dispoziţiei prevăzute la alin. (1) determină obligarea acestuia la suportarea tuturor cheltuielilor ocazionate de pregătirea sa profesională, proporţional cu perioada nelucrată din perioada stabilită conform actului adiţional I a contractul individual de muncă.

 

Art. 22

(1)Contractul de stagiu poate înceta:

a)de drept;

b)prin acordul părţilor, la data convenită de acestea;

c)prin voinţa unilaterală a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.

(2)În situaţia în care contractul de stagiu încetează din motive neimputabile stagiarului, acesta poate să continue efectuarea perioadei de stagiu, dacă, în termen de 60 de zile, se încadrează la alt angajator şi încheie cu acesta un contract de stagiu pentru perioada rămasă neefectuată.

 

CAPITOLUL V: Drepturile şi obligaţiile părţilor

 

Art. 23

Stagiarul are următoarele drepturi:

a)să beneficieze de coordonarea şi sprijinul mentorului;

b)să i se stabilească un program de activităţi corespunzător postului, al cărui nivel de dificultate şi complexitate să crească gradual pe parcursul perioadei de stagiu;

c)să beneficieze de evaluare obiectivă;

d)să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul consolidării competenţelor şi dobândirii deprinderilor practice necesare practicării ocupaţiei;

e)să i se asigure, prin grija angajatorului, accesul la sursele de informare utile perfecţionării sale şi care să-i permită consolidarea cunoştinţelor;

f)să participe la formele de pregătire profesională organizate pentru stagiari;

g)să primească raportul de evaluare şi certificatul/adeverinţa de finalizare a stagiului;

h)să conteste referatul de evaluare al comisiei de evaluare, dacă este cazul.

Art. 24

Angajatorul are următoarele drepturi:

a)să-i stabilească stagiarului, prin fişa postului, atribuţii în domeniul în care se realizează stagiul;

b)să valorifice cunoştinţele teoretice şi practice ale stagiarului în procesul muncii;

c)să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a atribuţiilor corespunzătoare postului;

d)să aplice sancţiunile corespunzătoare abaterilor disciplinare.

Art. 25

Stagiarul are următoarele obligaţii:

a)să se pregătească profesional în domeniul pentru care efectuează stagiul;

b)să îşi organizeze o evidenţă proprie a activităţilor pe care le efectuează;

c)să respecte sarcinile date de mentor şi de conducătorul superior ierarhic din cadrul structurii organizatorice unde efectuează stagiul;

d)să consulte mentorul pentru realizarea lucrărilor repartizate de conducătorul compartimentului;

e)să respecte confidenţialitatea în legătură cu toate aspectele privind activitatea desfăşurată, în conformitate cu normele stabilite de angajator;

f)să nu exercite, pe parcursul perioadei de stagiu, activităţi care constituie concurenţă neloială angajatorului;

g)să participe la procesul de evaluare.

Art. 26

Angajatorul are următoarele obligaţii:

a)să desemneze un mentor care să coordoneze şi să sprijine stagiarul în vederea atingerii obiectivelor şi indicatorilor de performanţă stabiliţi în programul de desfăşurare a perioadei de stagiu;

b)să stabilească stagiarului un program de activităţi în domeniul în care se realizează stagiul;

c)să asigure o dotare corespunzătoare – logistică, tehnică şi tehnologică – necesară valorificării cunoştinţelor teoretice şi practice primite de stagiar în cadrul stagiului;

d)să evalueze cunoştinţele stagiarului la sfârşitul perioadei de stagiu;

e)să elibereze stagiarului certificatul/adeverinţa din care să reiasă perioada în care acesta a desfăşurat activitatea în baza contractului de stagiu, competenţele şi deprinderile practice dobândite şi alte menţiuni;

f)să nu folosească stagiarul pentru desfăşurarea altor activităţi decât cele prevăzute în contract.

CAPITOLUL VI: Finanţarea stagiului

 

Art. 27

Finanţarea stagiului se poate realiza din următoarele surse:

a)bugetul propriu al angajatorului;

b)fondul social european;

c)bugetul asigurărilor pentru şomaj;

d)sponsorizări ale persoanelor fizice şi/sau juridice;

e)alte surse, potrivit legii.

Art. 28

(1)Angajatorii care încheie un contract de stagiu în condiţiile prezentei legi primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

(2)Angajatorii nu pot primi dublă finanţare pentru aceeaşi persoană.

(3)Prevederile alin. (1) nu se aplică pe perioada în care raporturile de muncă sunt suspendate, conform legii.

(4)Suma lunară prevăzută la alin. (1) se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.

(5)În situaţia în care, după încetarea contractului de stagiu, la iniţiativa angajatorului, încetează şi contractul individual de muncă, angajatorul nu mai poate beneficia pentru acelaşi post de o altă măsură de stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzută de lege.

(6)Suma prevăzută la alin. (1) nu se acordă angajatorilor instituţii şi autorităţi publice, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 29

Criteriile şi modul de acordare a finanţării prevăzute la art. 28 alin. (1) din bugetul asigurărilor pentru şomaj se stabilesc prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

 

CAPITOLUL VII: Dispoziţii finale

 

Art. 30

Angajatorii care beneficiază de suma prevăzută la art. 28 alin. (1) sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu încheiat.

 

Art. 31

În situaţia în care contractul individual de muncă încetează la iniţiativa angajatorului, anterior datei prevăzute în contractul de stagiu, acesta este obligat să restituie agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul stagiar, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raportului de muncă.

 

Art. 32

(1)Controlul respectării obligaţiei menţinerii contractului individual de muncă prevăzute la art. 30 se efectuează de către organele de control din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2)Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au obligaţia de a constitui o bază de date cu beneficiarii prezentului act normativ.

 

Art. 33

Inspectorii de muncă au competenţa de a controla modul de încheiere, executare, modificare, suspendare şi încetare a contractului individual de muncă şi a contractului de stagiu, în condiţiile legii.

 

Art. 34

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin direcţia de specialitate, monitorizează modul de realizare a stagiilor pentru absolvenţii de învăţământ superior şi, în colaborare cu partenerii sociali, propune măsuri de îmbunătăţire a acestora, precum şi măsuri de adaptare a programelor de studii din învăţământul superior la cerinţele pieţei muncii.

 

Art. 35

(1)Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) şi (2), art. 8 alin. (1) şi (3), art. 14. alin. (1), art. 15 alin. (1) şi (2), art. 16, art. 18 şi art. 21 alin. (2).

(2)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii de muncă şi de către persoanele cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

(3)Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 36

(1)Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2)În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice elaborează şi supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

-****-

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

Apelează