fbpx

Contact

Veniturile avute in vedere la stabilirea indemnizatiei de somaj

ROMANIA

 

TRIBUNALUL BUCURESTI

 

SECTIA A-VIII-A CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE

Dosar nr. 76397/3/201

SENTINTA CIVILA NR. 5123

Sedinta Publica din 30 Mai 2012

Completul compus din:

PRESEDINTE: [n]

ASISTENT JUDICIAR: [n]

ASISTENT JUDICIAR: [n]

GREFIER: [n]

Pe rol judecarea cauzei Litigii de munca privind pe contestatoarea [n] si pe intimata [n], avand ca obiect contestatie indemnizatie somaj.

La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns contestatoarea prin aparator ales, lipsa fiind intimata.

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta care invedereaza instantei ca la dosar a fost depusa de catre intimata intampinare insotita de inscrisuri, in doua exemplare. in sedinta publica, instanta comunica pe seama aparatorului contestatoarei duplicatul intampinarii si inscrisurilor depuse la dosar de adversar, iar acesta nu solicita acordarea unui nou termen de judecata pentru a lua cunostinta de continutul inscrisurilor.

Aparatorul contestatoarei invedereaza ca nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat si exceptii de invocat, instanta acorda cuvantul pe probe.

Aparatorul contestatoarei solicita incuviintarea probei cu inscrisuri.

Considerand-o pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei, in temeiul art. 167 Codul de procedura civila, instanta incuviinteaza pentru ambele parti proba cu inscrisuri si constatand cauza in stare de judecata, acorda cuvantul pe fond.

Aparatorul contestatoarei solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, anularea deciziei emise la data de 21.11.2011 si obligarea la emiterea unei noi decizii privind calculul corect al indemnizatiei de somaj, cu cheltuieli de judecata, sens in care depune dovada achitarii cheltuielilor.

Instanta, in temeiul art. 150 Codul de procedura civila declara dezbaterile inchise si ramane in pronuntare pe fondul cauzei.

TRIBUNALUL

Prin cerea inregistrata pe rolul TRIBUNALULUI BUCURESTI SECTIA A VIII-A

CONFLICTE DE MUNCA SI ASIGURARI SOCIALE sub nr. [n]reclamanta [n] a chemat in judecata [n], solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna:

1.   Obligarea paratei la anularea Dispozitiei nr. 1101659/21.11.2011 privind stabilirea dreptului de indemnizatie de somaj prin care s-a stabilit un cuantum al indemnizatiei de somaj de 1235 lei;

2.   Obligarea paratei la eliberarea unei Dispozitii privind stabilirea dreptului de indemnizatie de somaj care sa prevada un cuantum corect al acestei indemnizatii avand in vedere veniturile obtinute de salariata,

3.   in subsidiar in cazul respingerii cererii principale solicita restituirea sumelor retinute ca urmare a platii de catre angajator la [n] a contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj;

4.   Obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea actiunii reclamanta a aratat ca prin Decizia de concediere i-a incetat contractul de munca cu angajatorul [n], in conformitate cu art. 55 lit. b) din Codul Muncii – incetarea contractului individual de munca prin acordul partilor.

Din adeverintele emise de [n] cu numarul 116/13.07.2011 si 140/22.08.2011 rezulta ca in perioada 10.09.25007-1.07.20011 angajatorul a retinut si a virat la bugetul asigurarilor sociale pentru somaj sumele reprezentand, contributia individuala in cota prevazuta de lege si contributia datorata de angajator conform tabelului de la adeverinta nr. 140/22.08.2011.

Ulterior prin Decizia de concedire reclamantei i-a incetat contractul de munca, motiv pentru care reclamanta a fost nevoita sa opteze pentru a beneficia de indemnizatia de somaj. In final, prin dispozitia nr. 1659/20.08.2011 privind stabilirea dreptului de indemnizatie de somaj s-a stabilit minatorul cuantum al indemnizatiei de somaj de 2085 lei din care 375 lei reprezinta 75% din valoarea indicatorului social de referinta si 1709,41 lei reprezinta 7% – media bazei lunare de calcul asupra careia s-a aplicat contributia de asigurari pentru somaj pe ultimele 12 luni in care s-a realizat stagiul de cotizare.

Prin dispozitia nr.1101659/21.11.2011 s-a micsorat cuantumul indemnizatiei de somaj

datorita unei presupuse erori la suma de 1235 lei, iar prin adresa nr.ll 17/21.11.2011 s-a adus la cunostinta reclamantei ca are un debit de 2084 lei, pentru care s-a emis decizia nr.492/21.11.2011.

Cu privire la stabilirea cuantumului indemnizatiei de somaj arata ca luand in calcul si cele aratate la pct. I, mentioneaza ca la dosarul depus la institutia abilitata a anexat toate documentele necesare stabilirii in mod legal a indemnizatiei de somaj, si deoarece intre momentul depunerii acestor acte si momentul emiterii dispozitiei care prevede un cuantum foarte mic, nu au intervenit alte elemente care sa fi determinat stabilirea unui alt cuantum al indemnizatiei de somaj.

Pentru aceste considerente arata ca in timpul angajarii, sumele necesare pentru plata impozitului de somaj au fost retinute in mod corespunzator din salariul sau si cu toate acestea cuantumul final al indemnizatiei de somaj nu este calculat in mod corespunzator.

Potrivit dispozitiilor art. 39 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca:

„(1) Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (1), pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza: b)suma prevazuta la lit. a) la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare”.

Or, prin art. 191 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 este definita notiunea de salariu de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare: „(l)Prin salariu de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, prevazut la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se intelege baza lunara de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj prevazuta la titlul IX2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pe ultimele 12 luni in care s-a realizat stagiul de cotizare”.

Or, dispozitiile Legii nr. 571/2003 – Codul fiscal la care fac trimitere Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, prevad in cuprinsul art. 296/4 din Titlul IX2 baza de calcul a contributiilor sociale individuale, potrivit carora:

„Baza de calcul al contributiilor sociale individuale:

(l)Baza lunara de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii, in cazul persoanelor prevazute la art. 296/3 lit. a) si b), reprezinta castigul brut realizat din activitati dependente, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, care include:

a)veniturile din salarii, astfel cum sunt definite la art. 55 alin. (1). in situatia personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate, veniturile din salarii cuprind salariile de baza corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara, la care se adauga, dupa caz, sporurile si adaosurile care se acorda potrivit legii”.

Or, potrivit art. 55 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 -Codul fiscal, Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca”.

Asadar, atat timp legislatia actuala prevede obligatia de a plati contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj in raport de venitul brut realizat, rezulta si dreptul corelativ la incasarea indemnizatiei de somaj prin calcularea cuantumului acesteia in raport de suma cu care s-a contribuit.

Prin retinerea si virarea de catre fostii sa angajatori a contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj, asa cum rezulta din adeverintele pe care le va depune in probatiune, acestia au respectat dispozitiile art. 26 si 27 din Legea nr. 76/2002, indemnizatia de somaj urmand sa fie calculata si raportat la aceste sume virate din veniturile mele.

Avand in vedere ca prin Dispozitia contestata i s-a calculat in mod gresit o indemnizatie de somaj raportata la contributiile platite de angajatorii sai in decursul ultimelor 12 luni de stagiu de cotizare, considera ca este indreptatita la anularea Dispozitiei nr. 1101659/21.11.2011 si emiterea unei noi Dispozitii cu un cuantum corect al indemnizatei de somaj de care trebuia sa beneficieze.

Fata de toate cele de mai sus solicita obligarea paratei la anularea Dispozitiei nr. 1101659/21.11.2011 privind stabilirea/respingerea dreptului de indemnizatie de somaj prin care s-a stabilit un cuantum al indemnizatiei de somaj de 1063 lei;Obligarea paratei la eliberarea unei Dispozitii privind stabilirea dreptului de indemnizatie de somaj care sa prevada un cuantum corect al acestei indemnizatii avand in vedere veniturile obtinute de salariata.

In subsidiar in cazul respingerii cererii principale solicita restituirea sumelor retinute ca urmare a platii de catre angajator la ALOFM a contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj;

Cu obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata.

In drept cererea se intemeiaza pe dispozitiile art. 112 si urm. din Codul de procedura civila si Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

In sprijinul celor afirmate solicita admiterea probei cu inscrisuri, precum si orice alta proba care se va dovedi utila si pertinenta cauzei in urma dezbaterilor.

La data de 18.05.2012 prin Serviciul Registratura intimata A.M.O.F.M. Bucuresti a depus intampinare prin care arata ca, in urma verificarilor efectuate, a rezultat in mod clar ca [n]in data de 30.06.2011 si-a incetat orice activitate comerciala bancara si servicii aferente clientilor, ca urmare a transferului activului, pasivului, clientii si salariatii catre [n], situatie care nu le-a fost prezentata nici de reclamanta si nici de unitate la data solicitarii de precizari.

In cazul procesului de incetare a activitatii, [n], (avand in vedere ca o mare parte dintre salariati nu au fost preluati de catre [n]) avea obligatia indeplinirii prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu privire la disponibilizarea colectiva sau incetarea contractului individual de munca prin desfiintarea postului.

[n]nu s-a conformat prevederilor legale, incetand contractele de munca, conform prevederilor ari. 55 lit. b – acordul partilor. Cu ocazia acestor „ plecari Voluntare’ a acordat la incetarea contractelor individuale de munca, sume de bani salariatilor care au fost de acord cu aceasta modalitate de incetare.

Fata de aceasta situatie, afirmatia [n]ca acestea reprezinta “sume brute cuvenite ca umare a incetarii relatiilor contractuale”, pentru care s-a platit contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, nu pot fi avute in vedere ca facand parte din salariul de baza cuvenit si acordat salariatilor, societatea incetand contractele de munca, ca urmare a restructurarii, solicitand salariatilor incetarea “prin plecari voluntare” a contractelor de munca.

Este evident faptul ca aceste sume au fost acordate salariatilor, ca o compensare a pierderii locului de munca, prin plecari voluntare, ele neputand face parte din baza de calcul prevazuta de O.U.G. nr. 117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal «reglementarea unor masuri financiar fiscale -Titlul 1X2 Contributii Sociale Obligatorii art. 296 articole care au preluat prevederile art. 14 alin. 1 si 2 din H.G. nr. 174/2002 – in vigoare la data incetarii contractului individual de munca).

Coroborand toate datele mentionate si prevederile legale in materie, pentru suma acordata cu ocazia plecarii din societate, in mod gresit societatea a retinut si virat contributia ia bugetul asigurarilor pentru somaj si a centralizat-o in baza de calcul a lunii anterioare incetarii contractului de munca, aceasta fiind acordata la data desfacerii contractului de munca.

In atare conditii, suma acordata de catre unitate nu reprezinta o componenta a salariului de baza lunar brut astfel cum a impus textul legal si detaliate de catre normele date in aplicarea legii, asa cum au fost modificate de prevederile Codului Fiscal.

In urma incetarii contractelor individuale de munca, fara drept la indemnizatie de somaj, reclamanta ca si ceilalti salariati s-au angajat pentru 1 -2 luni la alti angajatori, de unde le-au incetat contractele individuale de munca in baza art. 65 alin. 1 din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii, respectiv desfiintarea postului, reducerea activitatii angajatorului.

Fata de aceasta situatie, considera ca in mod corect agentia locala sector 1 a emis Dispozitia nr. 1602/13.09.2011 de stabilire a indemnizatiei de somaj la suma de 1063lei, fara a fi luata in calcul si suma acordata la data incetarii contractului individual de munca de la ARBL.

Fata de considerentele expuse, solicita instantei respingerea actiunii reclamantei.

A fost incuviintata si administrata pentru ambele parti proba cu inscrisuri.

Analizand actele dosarului tribunalul retine caprin dispozitia nr. 1101659/21.11.2011 privind stabilirea/respingerea dreptului de indemnizatie de somaj s-a stabilit cuantumul indemnizatiei de somaj Ia suma de 1235 lei.

Se retine ca in mod gresit intimata nu a avut in vedere la stabilirea indemnizatiei de somaj pentru luna iunie 2011 salariul brut de 158015 Iei conform adeverintei nr. 140/22.08.2010 cu datele privind plata contributiilor la Bugetul asigurarilor pentru somaj emisa de [n].

Sustinerile intimatei in sensul ca prima incasata de contestatoarea in luna iulie 2011, face parte din categoria veniturilor pentru care angajatorul nu avea obligatia de a retine si-vira contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj conform prevederilor art. 2963 literele c si d din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt intemeiate, din urmatoarele considerente :

Potrivit art. 2963 literele c si d din Legea nr. 571/2003, contributiile de asigurari pentru somaj prevazute la art. 2 alin. (2) lit. d) nu se datoreaza pe perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor care au incheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca, in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii, precum si asupra:

c) compensatiilor acordate, in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de munca, persoanelor concediate pentru motive care nu tin de persoana lor sau care, potrivit legii, sunt trecute in rezerva ori in retragere;

d)  veniturilor realizate de persoanele prevazute la art. 2963 lit. a) si b), care nu se mai

regasesc in raporturi juridice cu persoanele prevazute la art. 2963 lit. e) si g), dar incaseaza venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice si respectivele venituri se acorda, potrivit legii, ulterior incetarii raporturilor juridice, cu exceptia sumelor reprezentand salarii, diferente de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor, asupra carora exista obligatia platii contributiei de asigurare pentru somaj stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie;

Intrucat prima de fidelitate, al carei regim juridic a determinat nasterea prezentului litigiu, nu a fost incasata dupa incetarea raportului de munca, si nici cu titlu de compensatie acordata in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de munca, persoanelor concediate pentru motive care nu tin de persoana lor , raporturile de munca dintre contestatoare si fostul angajator incetand prin acord, ci in considerarea calitatii de salariat, parte in raportul de munca, avand natura juridica a unui drept salarial, pentru aceasta suma fiind virata la bugetul asigurarilor de somaj contributia aferenta, aceasta nu se incadreaza in prevederile art. 2963 literele c si d din Legea nr. 571/2003.

Prima de fidelitate nu reprezinta un venit exigibil dupa incetarea raportului de munca, asa cum a sustinut intimata si a fost inclusa in salariul de baza al lunii in care a fost incasata, astfel ca aceasta are o natura salariala, intrand sub incidenta art. 2964 din Codul Fiscal, si in baza de calcul a contributiilor la bugetul de somaj.

Art. 26 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea fortei de munca, in forma in vigoare in luna iulie 2011, dispune ca angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota se aplica asupra sumei veniturilor care constituie baza de calcul a contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. 27 alin. (1). Angajatorii au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, a carei cota se aplica asupra bazei lunare de calcul, reprezentata de venitul brut realizat lunar, in situatia persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art. 19, intre acestea fiind si persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca.

Notiunea „venit brut realizat lunar” este lamurita in art. 191 din normele de aplicare a Legii 76/2002 in sensul ca prin salariu de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, prevazut la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se intelege baza lunara de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj prevazuta la titlul IX2 – Contributii sociale obligatorii din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pe ultimele 12 luni in care s-a realizat stagiul de cotizare.

Conform art. 2964 din Codul Fiscal, baza lunara de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii, in cazul persoanelor prevazute la art. 2963 lit. a) si b), reprezinta castigul brut realizat din activitati dependente, in tara si in strainatate, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, care include:

a) veniturile din salarii, astfel cum sunt definite la art. 55 alin. (1)

o) orice alte sume de natura salariala sau avantaje asimilate salariilor in vederea impunerii.

Art.55 din Codul Fiscal dispune ca sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca.

Potrivit pct.68 din norma metodologica de aplicare a Codului Fiscal „Veniturile din salarii sau considerate asimilate salariilor cuprind totalitatea sumelor incasate ca urmare a unei relatii contractuale de munca, precum si orice sume de natura salariala primite in baza unor legi speciale, indiferent de perioada la care se refera, si care sunt realizate din:

a) sume primite pentru munca prestata ca urmare a contractului individual de munca, a contractului colectiv de munca, precum si pe baza actului de numire: salariile de baza, sporurile si adaosurile de orice fel; – indemnizatii pentru trecerea temporara in alta munca, pentru reducerea timpului de munca, pentru carantina, precum si alte indemnizatii de orice fel, altele decat cele mentionate la pct. 3, avand aceeasi natura; recompensele si premiile de orice fel; – sumele reprezentand premiul anual si stimulentele acordate, potrivit legii, personalului din institutiile publice, cele reprezentand stimulentele acordate salariatilor agentilor economici; – sumele primite pentru concediul de odihna, cu exceptia sumelor primite de salariat cu titlu de despagubiri reprezentand contravaloarea cheltuielilor salariatului si familiei sale necesare in vederea revenirii la locul de munca, precum si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihna; sumele primite in caz de incapacitate temporara de munca; – valoarea nominala a tichetelor de masa, tichetelor de cresa, tichetelor de vacanta, acordate potrivit legii; – orice alte castiguri in bani si in natura, primite de la angajatori de catre angajati, ca plata a muncii lor”

Prin urmare, asiguratii datoreaza contributie pentru asigurare pentru somaj asupra intregului venit salarial sau asimilat acestuia, asupra tuturor drepturilor banesti incasate de un salariat si platite de angajator din fondul de salarii aprobat.

In speta, reclamanta a incasat de la angajator pe langa drepturile sal aii ale lunare si prima, platita in luna iunie 2011, astfel cum se dovedeste prin adeverinta emisa de [n]care certifica baza de calcul a contributiei individuale, precum si cuantumul contributiei individuale si cea datorate de angajator.

Prin urmare, sunt neintemeiate sustinerile intimatei , in sensul ca aceasta suma de bani nu ar fi facut trebuit sa formeze obiectul deducerii si virarii contributiilor.

Cu privire la cuantumul indemnizatiei de somaj, tribunalul retine ca, potrivit art. 39 din Legea nr. 76/2002, indemnizatia de somaj se acorda somerilor, pe perioadele stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare. Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, compusa, in cazul de fata, din 75% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, in vigoare la data stabilirii acestuia, la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare.

Asadar, indemnizatia pentru producerea riscului de somaj este limitata de legiuitor la o suma procentuala din media salariului de baza lunar brut, pe perioada ultimelor 12 luni de stagiu de cotizare.

Potrivit dispozitiilor art. 19din normele de aplicare a Legii 76/2002 , aprobate prin H.G. nr. 174/2002, prin salariu de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, prevazut la art. 39 alin. (2) lit. b) din lege, se intelege baza lunara de calcul al contributiei individuale la bugetul asigurarilor pentru somaj prevazuta la titlul IX2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pe ultimele 12 luni in care s-a realizat stagiul de cotizare.

Rezulta ca reclamanta are dreptul la recalcularea indemnizatiei de somaj prin includerea in baza de calcul pentru luna iunie 2011 a salariului brut de 96602 lei conform adeverintei nr. 111/22.08.2011 cu datele privind plata contributiilor la Bugetul asigurarilor pentru somaj emisa de [n].

Pentru considerentele anterior expuse, tribunalul apreciaza ca fiind intemeiata contestatia formulata impotriva dispozitiei nr. 1101659/21.11.2011, si in consecinta va dispune anularea acesteia si obligarea paratei sa emita o noua dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de somaj cu luarea in calcul pentru luna iunie 2011 a salariului brut de 158015 lei conform adeverintei nr. 13312/22.08.2011cu datele privind plata contributiilor la Bugetul asigurarilor pentru somaj emisa de [n].

In baza art.274 cod procedura civila, va obliga parata sa plateasca reclamantei suma de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorariu avocat conform chitantei depuse la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

 

IN NUMELE LEGII

 

HOTARASTE

 

Admite actiunea formulata de contestatoarea [n], cu domiciliul ales in sector 3, Bucuresti, [n] in contradictoriu cu intimata [n], cu sediul in sector 5, [n].

Anuleaza dispozitia nr. 1101659/21.11.2011 si obliga parata sa emita o noua dispozitie privind stabilirea indemnizatiei de somaj cu luarea in calcul pentru luna iunie 2011 a salariului brut de 158015 lei conform adeverintei nr. 13312/24.08.2011 emisa de [n].

Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu recurs in 10 zile de la pronuntare.

Pronuntata in sedinta publica azi, 30.05.2012.

PRESEDINTE,              ASISTENT JUDICIAR,            ASISTENT JUDICIAR,

GREFIER,

Comments

comments

Apelează