fbpx

Contact

Modificările aduse OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

La aproape 5 ani de la ultima modificare semnificativă, O.U.G. 111/2010 suferă noi transformări,  modificări prin care se urmărește armonizarea cadrului legislativ la realitățile actuale socio – economice.
În expunerea de motive care a stat la baza Legii  de modificare a OUG 111/2010, inițiatorii au arătat că acordarea unei indemnizații în cuantum diferit în funcție de tipul de concediu de creșterea copilului pe care îl aleg părinții (până la împlinirea vârstei de unu sau doi ani) poate conduce la o situație discriminatorie ca urmare a plafonării diferențiate a indemnizației primite de părintele solicitant.
În ședința din data de 30.03.2016, Camera Deputaților a adoptat Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, Legea 66/2016 fiind promulgată de Președintele României, la data de 19.04.2016.
Urmare a promulgării Legii nr. 66/2016 în data de 19.04.2016, OUG 111/2010 suferă o serie de modificări importante care vor intra în vigoare începând cu data de 01.07.2016, astfel:

 1. Condiţiile în care se va putea beneficia de concediul pentru creșterea copilului și de indemnizația lunară aferentă acestuia

Pentru a putea beneficia de concediul de creștere a copilului, este necesar ca persoana solicitantă să fi realizat timp de cel puțin 12 luni în ultimii doi ani anteriori nașterii copilului, venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din activități agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin modificarea operată, se lărgește cercul persoanelor care vor putea beneficia de dreptul la concediu pentru creșterea copilului. Astfel, legiuitorul nu mai condiționează acordarea drepturilor de realizarea veniturilor supuse impozitului într-o perioadă limitată strict la 12 luni anterioare nașterii ci lărgește intervalul de timp în care salariatul poate să realizeze veniturile supuse impozitării la 2 ani, perioadă în care salariatul trebuie să realizeze venituri supuse impozitării timp de 12 luni.
Practic, această modificare va permite să beneficieze de drepturile conferite de OUG 111/2010 și salariații care nu realizează venituri supuse impozitării în ultimele 12 luni anterioare nașterii dar, au realizat astfel de venituri în ultimii doi ani.
Dispare astfel presiunea realizată asupra salariaților de a avea un loc de muncă și de a realiza venituri supuse impozitării strict în perioada de 12 luni anterioară nașterii copilului.

 1. Perioada în care salariatul trebuie să realizeze venituri supuse impozitării

În ceea ce privește perioada de 12 luni în care salariatul trebuie să realizeze venituri, trebuie observat faptul că legiuitorul a oferit o marjă mai largă în care salariatul trebuie să realizeze astfel de venituri.
Potrivit formei promulgate, salariatul solicitant trebuie să realizeze în continuare venituri supuse impozitării pe o perioadă de cel puțin 12 luni într-un interval de 2 ani anterior momentului nașterii.
Trebuie specificat faptul că această perioadă de 12 luni poate fi compusă fie dintr-o singură perioadă, fie din perioade mai scurte care, prin adunare, totalizează 12 luni.

 1. Durata concediului de creștere a copilului – uniformizarea duratei concediului

O modificare importantă a OUG 111/2010 vizează durata concediului de creștere și îngrijire a copilului. Dacă înainte de modificarea OUG 111/2010 beneficiarul drepturilor prevăzute de ordonanță avea posibilitatea de a opta între concediul pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an sau concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, începând cu data de 01.07.2016, o astfel de opțiune este exclusă.
Dupa intrarea in vigoare a modificărilor, solicitantul poate beneficia de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, perioadă în care părintele va beneficia și de o indemnizație lunară.
Față de uniformizarea duratei concediului, în mod firesc a fost eliminat și dreptul/obligația beneficiarului de a opta pentru unul dintre cele două tipuri de concedii care erau prevăzute de legislația anterioară.

 1. Cuantumul indemnizației lunare

Ceea ce trebuie subliniat de la bun început este faptul că, dupa data de 01.07.2016 se renunță la plafonarea cuantumului indemnizației de concediu pentru creșterea copilului în funcție de valoarea Indicatorului Social de Referință (ISR), menținându-se totuși modalitatea de stabilire a cuantumului acestei indemnizații la 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată.
Așadar, la calculul concret al cuantumului indemnizației se va avea în vedere venitul realizat de beneficiar în ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului, cuantumul indemnizației fiind plafonat la 85% din acest venit.
Practic, vor fi dezavantajate persoanele care, în ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului vor beneficia de venituri mai mici față de perioada anterioară cuprinsă între luna 12 și luna 24 anterioare datei nașterii copilului.

 1. Veniturile care sunt luate în considerare la stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului

În ceea ce privește veniturile pe care beneficiarul părinte trebuie sa le realizeze în ultimele 12 luni, acestea sunt denumite generic „venituri supuse impozitului”. Articolul 3 alin. (1) al OUG 111/2010 face trimitere la prevederile art 67, 76 alin. (1) și (2) și 103 din Codul fiscal, astfel încât, veniturile supuse impozitului avute în vedere la stabilirea cuantumului indemnizației de creștere a copilului se pot constitui, integral sau cumulat din:

Venituri din salarii:

– toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică rezidentă ori nerezidentă ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă acordate persoanelor care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor.

Venituri asimilate salariilor:

-indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii;
– indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;
– solda lunară acordată potrivit legii;
– sumele din profitul net cuvenite administratorilor societăţilor, potrivit legii sau actului constitutiv, după caz, precum şi participarea la profitul unităţii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;
– sume reprezentând participarea salariaţilor la profit, potrivit legii;
– remuneraţia obţinută de directorii cu contract de mandat şi de membrii directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum şi drepturile cuvenite managerilor, în baza contractului de management prevăzut de lege;
– remuneraţia primită de preşedintele asociaţiei de proprietari sau de alte persoane, în baza contractului de mandat, potrivit Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu modificările şi completările ulterioare;
– sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor constituite prin subscripţie publică;
– sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, după caz, precum şi sumele primite pentru participarea în consilii, comisii, comitete şi altele asemenea;
– sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii;
– indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi, potrivit legii, pe perioada delegării/detaşării, după caz, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
– în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;
– străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
– indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării/detaşării, după caz, în România, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordată personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotărâre a Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a angajatorului nerezident de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă;
– indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare primite pe perioada deplasării, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către directorii care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum şi de către manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel:
– în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;
– în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
– indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite pe perioada deplasării în România, în interesul desfăşurării activităţii, de către administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entităţi nerezidente, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordată personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotărâre a Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a entităţii nerezidente de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă;
– remuneraţia administratorilor societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie;
– sume reprezentând salarii/solde, diferenţe de salarii/solde, dobânzi acordate în legătură cu acestea, precum şi actualizarea lor cu indicele de inflaţie, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii;
– indemnizaţiile lunare plătite conform legii de angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului individual de muncă;
– remuneraţia brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii;
– orice alte sume sau avantaje în bani ori în natură.

  Veniturile din activităţi independente:

– veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii;
– veniturile din profesii liberale, respectiv veniturile obţinute din prestarea de servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective.
– veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente, respectiv veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor, brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice, topografii pentru produse semiconductoare şi altele asemenea.

– Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:

– cultivarea produselor agricole vegetale;
– exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
– creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

– Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.

 1. Situația copiilor născuți din sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi

Părintele beneficiar va primi pentru primul copil o indemnizație de creștere a copilului stabilită prin aplicarea procentului de 85% asupra veniturilor supuse impozitării, obținute în ultimele 12 luni din cei doi ani anteriori datei nașterii copilului, urmând ca pentru  fiecare din următorii copii născuți din sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, nivelul indemnizației stabilite pentru fiecare copil să fie majorat cu 85% din cuantumul salariului minum brut pe țară garantat în plată.

 1. Stimulentul de inserție

 În continuare legiuitorul a păstrat posibilitatea ca părintele aflat în concediu de creștere a copilului să beneficieze de stimulentul de inserție.
Astfel, persoanele care, în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze  de  concediul  pentru  creşterea  copilului obţin venituri supuse impozitului (de natura celor menționate la pct. 5 de mai sus) au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 50%  din cuantumul  minim  al indemnizației calculată ca fiind 85% din cuantumul salariului minim brut pe țară garantat în plată.
Cu alte cuvinte, cuantumul stimulentului de inserție este stabilit la 42.5% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată (531,25 lei în condițiile în care începând cu data de 01.05.2015 salariul minim brut garantat în plată este de 1.250 lei potrivit H.G. 1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată).

 1. Durata acordării stimulentului de inserție

Persoanele care obțin venituri supuse  impozitului cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, vor beneficia de plata stimulentului de inserție până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv a vârstei de 4 ani, pentru copilul cu handicap. Pentru persoanele care nu obțin venituri supuse  impozitului cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2   ani, acordarea concediului de creștere și a stimulentului de inserție, dacă este cazul,  încetează la data la care copilul împlinește vârsta de 2 ani.
Față de actuala reglementare, rezultă că vor fi afectate persoanele care nu vor reuși să obțină venituri supuse impozitării cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. În cazul acestor persoane, prin raportare la prevederile art. 16 din OUG 111/2010, dreptul de a beneficia de stimulentul de inserție încetează la data la care copilul împlinește vârsta de 2, respectiv 3 ani.
Concret, aceste persoane vor beneficia de stimulentul de inserție numai pe perioada concediului de creștere a copilului. Această limitare are menirea de a stimula părinții beneficiari să revină la locurile de muncă mai înainte de 60 de zile anterior datei la care copilul împlinește vârsta de 2 ani, pentru a putea beneficia, un an în plus de la data la care ar înceta concediul de creștere a copilului de stimulentul de inserție.

Implicația majora a creșterii duratei perioadei în care salariatul beneficiază de stimulentul de inserție o reprezintă interdicţia angajatorului de a concedia salariatul care beneficiază de acest stimulent, pe perioada în care i se acordă precum și pe o durată de 6 luni după revenirea definitivă a salariatului în unitate.

Concret, salariatul care obține venituri supuse impozitării cu cel puțin 60 de zile anterioare datei la care copilul împlinește vârsta de 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap și care beneficiază de stimulentul de inserție, nu va putea fi concediat mai devreme de data la care copilul împlinește 3 ani.
Trebuie remarcat și faptul că si în actuala variantă a art. 25 din OUG 111/2010, interdicția concedierii prevăzută la alin. (2) al art. 25 se extinde, o singură dată, cu 6 luni, după revenirea definitivă a salariatei/salariatului în unitate. A fost astfel eliminată posibilitatea (extrem de rar întâlnită până acum în practică)  partenerilor sociali de a negocia și stabili o durată mai mică a perioadei la care se referă dispozițiile alin. (3) din OUG 111/2010.

 1. Concediul pentru creșterea copilului acordat părintelui care nu a solicitat acest drept

Trebuie remarcat faptul că în continuare se menține obligația părintelui care nu a solicitat să beneficieze de dreptul la concediul de creștere, de a efectua în natură cel puțin o lună a acestui concediu, perioadă în care, părintele care a solicitat iniţial concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului poate opta pentru concediu  fără  plată  sau,  după  caz,  pentru  realizarea  de  venituri  supuse impozitului.

 1. Neachitarea obligaţiilor legale faţă de bugetele nu va mai conduce la suspendarea pe o perioadă de 5 luni a drepturilor prevăzute de OUG 111/2010

O altă noutate adusă de ultimele modificări ale OUG 111/2010 vizează persoanele care nu își achită obligațiile de plată către bugetul local. Acordarea drepturile decurgând din prevederile OUG 111/2010 ale acestor persoane nu vor mai fi condiționate de achitarea obligațiile de plată către bugetul local.

Cum afectează actualele modificări drepturile persoanelor care deja beneficiază de prevederile OUG 111/2010

 • Pentru persoanele care se află în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an sau în plata stimulentului de inserție, precum şi  pentru persoanele aflate în concediul fără plată creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, modificarea opțiunii se realizează pe bază de cerere şi acte doveditoare privind suspendarea realizării de venituri supuse impozitului, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.
 • Pentru persoanele care se află în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, modificarea cuantumului indemnizației lunare aferente se realizează din oficiu, pe baza documentelor care au stat la baza acordării dreptului. Practic, pentru această categorie de beneficiar, modificarea se va produce în mod automat, fără a mai fi necesar vreun demers din partea acestor persoane.
 • Pentru persoanele aflate în plata stimulentului de inserţie, indiferent de  opţiunea  de  concediu  exprimată  iniţial,  (cu excepția  persoanelor care se află în concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la un an sau în plata stimulentului de inserție şi a persoanelor aflate în concediul fără plată pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani) prelungirea perioadei de acordare a stimulentului până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap, se face din oficiu.

Concluzii

Eliminarea plafonării cuantumului indemnizației de concediu pentru creșterea copilului în raport de Indicatorul Social de Referință poate conduce la o creștere a natalității. Cel puțin, acesta este unul dintre obiectivele urmărite. Totuși, stabilirea în continuare a valorii indemnizației de concediu pentru creșterea copilului prin aplicarea procentului de 85% asupra veniturilor realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori nașterii copilului poate reprezenta încă un impediment major care să influențeze obiectivul avut în vedere de legiuitor.
În plus, este greu de anticipat la acest moment în ce măsura vor fi afectați angajatorii de menținerea interdicției de concediere pe perioada cât salariatul beneficiază de stimulentul de inserție, în condițiile în care, în cele mai multe dintre cazuri, persoanele vor beneficia de protecția oferită în acest sens de OUG 111/2010 până la data la care copilul împlinește vârsta de 3 ani, interdicție ce se extinde și pe o durată suplimentară de 6 luni de la data întoarcerii definitive a părintelui la serviciu.
Totuși, per ansamblu, modificările aduse OUG 111/2010 transpun în legislație unele dintre modificările mult așteptate de către persoanele care pot beneficia de prevederile acestei ordonanțe.

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Comments

comments

You are not authorized to see this part
Please, insert a valid App IDotherwise your plugin won't work.

49 Responses to Modificările aduse OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

 1. […] IMPORTANT: Acest articol contine informatii ce nu mai sunt de actualitate incepand cu data de30.06.2016. Pentru a fi la curent cu modificarile aduse de Legea nr. 66/2016 puteti consulta materialul care trateaza pe larg aceste modificari: http://vasiliumiclea.ro/modificarile-aduse-oug-1112010-privind-concediul-si-indemnizatia-lunara-pent… […]

 2. […] IMPORTANT: Acest articol contine unele informatii care nu mai sunt de actualitate incepand cu data de30.06.2016. Pentru a fi la curent cu modificarile aduse de Legea nr. 66/2016 puteti consulta materialul care trateaza pe larg aceste modificari: http://vasiliumiclea.ro/modificarile-aduse-oug-1112010-privind-concediul-si-indemnizatia-lunara-pent… […]

 3. […] IMPORTANT: Acest articol contine unele informatii care nu mai sunt de actualitate incepand cu data de30.06.2016. Pentru a fi la curent cu modificarile aduse de Legea nr. 66/2016 puteti consulta materialul care trateaza pe larg aceste modificari: http://vasiliumiclea.ro/modificarile-aduse-oug-1112010-privind-concediul-si-indemnizatia-lunara-pent… […]

 4. Vica says:

  Am primit pe 18.04.2016 o instiintare de suspendare a stimpulentuli de insertie pe o perioda de 5 luni pana pe 31 august pt neachitarea taxelor si impozitelor.Observ ca dupa noua lege, numai au voie sa faca acest lucru.Daca nu platesc acum ,legea va intra in vigoare in data de 01.07.2016, mai au voie sa suspende ? Dupa noua lege voi beneficia de stimulent pana va implini copilul 3 ani de stimulent? Copilul are 1 an si stimulentul il iau decand sa nascut.Va multumesc.

  • Buna ziua,

   De la data intrării în vigoare a Legii nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor nu veți mai fi condiționată de achitarea obligațiilor de plată către bugetul local.
   Pentru că vă aflați în plata stimulentului de inserție, prelungirea perioadei de acordare a acestuia până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, se face din oficiu.

 5. Alina says:

  Felicitari pentru articolul foarte bine punctat.
  In cazul gravidei salariate si in acelasi timp PFA (cu norma de venit impusa impozitului ce depaseste 3000 lei in ultimele 12 luni anterioare nasterii), este obligatorie suspendarea activitatii pe pfa in timpul concediului de crestere copil? Suspendarea CIM oricum se va realiza, asadar este permisa includerea veniturilor pe pfa la calculul indemnizatiei, dar este obligatorie suspendarea activitatii in cazul in care venitul pe pfa depaseste 3000 lei anual? PFA este in derularea unui proiect pe fonduri europene si ar fi imposibila suspendarea activitatii. Multumesc anticipat.

  • Buna ziua,

   Va multumesc pentru aprecierile dvs si ma bucur ca acest articol aduce clarificari in ceea ce priveste modificarile ce vor fi aduse OUG 111/2010.
   In ceea ce priveste intrbarea dvs, prin raportare la prevederile art. 7 alin. (2 1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 , in situaţia persoanelor care realizează concomitent venituri supuse impozitului din mai multe surse, concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului se acordă pe baza documentelor doveditoare privind suspendarea a cel puţin uneia dintre activităţi. daca, nu realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfăşurarea efectivă a unei activităţi în perioada de concediu, al căror nivel nu depăşeşte de trei ori cuantumul minim al indemnizaţiei.
   Asadar, pentru a beneficia de plata indemnizatiei este necesar sa faceti dovada suspendarii uneia dintre activitati iar pentru cealalata activitate, sa nu realizati, in fiecare an calendaristic, venituri impozabile mai mari de 3.187,5 lei.

   Cu stima,
   Av. Razvan Vasiliu

 6. opris lavinia says:

  buna ziua sotu;l meu se afla in plata stimulentului de insertie va lua stimulentul 3 ani ? si daca intra in concediu medical sau concediu legal se suspenda stimulentul ? dar daca isi ia o luna de concediu fara plata se suspenda?

  • Buna ziua!

   În cazul în care, la data de 1 iulie 2016, se va afla în plata stimulentului de inserție, prelungirea perioadei de acordare a stimulentului până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, se va face din oficiu.
   Concediul medical sau de odihnă nu se află printre cauzele de suspendare a stimulentului de inserție.
   Dacă soțul dumneavoastră solicită acordarea concediului fără plată nu va mai beneficia de stimulentul de inserție.

 7. Mirabela says:

  Buna ziua.in prezent ma aflu in concediu de crestere copil pana la varsta de doi ani ( feb 2017). daca ma angajez cu jumatate de norma la o firma,nu fostul loc de munca,as putea beneficia de stimulent de insertie,si sa ma intorc la fostul loc de munca in feb,cand face copilul doi ani ?Multumesc !

  • Bună ziua,

   Condiția este să obțineți venituri supuse impozitării cu cel puțin 60 de zile anterioare datei la care copilul împlinește vârsta de 2 ani veți beneficia de plata stimulentului de inserție până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani.

   • Mirabela says:

    da,asta am inteles.insa daca eu ma angajez cu jumatate de norma in noiembrie la o alta firma,trebuie tot atunci sa reiau activitatea si la firma la care am lucrat inainte?sau la aceea pot incepe serviciul in februarie cand face copilul doi ani ?

    • Bună ziua,

     Beneficiați de stimulentul de inserție indiferent ce loc de muncă veți avea, atâta timp cât veți obține venituri supuse impozitării. Nu sunteți obligată să vă reîntoarceți la locul de muncă unde ați lucrat înainte de nașterea copilului. În cazul în care doriți să continuați activitatea la firma la care ați lucrat, o dată ce ați început să fiți în plata stimulentului de inserție și să nu mai beneficiați de indemnizație, nu mai sunteți condiționată să reveniți în acea perioadă de 60 de zile anterioare datei la care copilul împlinește vârsta de 2 ani.
     Suspendarea plății stimulentului de inserție se suspendă atunci când nu veți mai realiza venituri supuse impozitului și solicitați concediul pentru creșterea copilului.

  • Bună ziua,

   Condiția este să obțineți venituri supuse impozitării cu cel puțin 60 de zile anterioare datei la care copilul împlinește vârsta de 2 ani veți beneficia de plata stimulentului de inserție până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani.

 8. Anca Popescu says:

  Buna ziua. Eu sunt in urmatoarea situatie: sunt in ccc pe 2 ani, copilul implineste 2 ani pe 12 iunie. La 1 iulie, cand intra in vigoare noua lege, nu ma voi afla nici in ccc si nici in plata stimulentului de insertie. Dar oare nu e logic si corect sa primesc si eu stimulent pana cand implineste copilul 3 ani? De ce sa nu beneficiez de cei peste 500 de lei/luna, doar pt ca copilul meu s-a nascut inainte de 1 iulie? Cum ar trebui oare sa procedez? Daca ma incadrez sa primesc stimulent pe legea veche (adica ma intorc la serviciu cu cel putin o zi inainte sa implineasca copilul 1 an si 11 luni), ar trebui sa prelungeasca pana la 3 ani, chiar daca copilul implineste 2 ani inainte sa intre noua lege, nu? Multumesc frumos.

  • Buna ziua,

   Din păcate, modificările aduse OUG 111/2010 vor intra în vigoare la data de 1 iulie 2016.
   Așadar, nemaifiind în plata stimulentului de inserție, acesta nu se va mai prelungi.

 9. Adriana says:

  Am si eu o intrebare privind noua lege a indemnizatiei. Am optat pentru ccc 2 ani… Copilul implineste 2 ani in data de 21.08.2016.avand in vedere noile modificari daca revin la lucru incepand cu data de 21.06.2016 voi putea beneficea de stimulent pana la implinirea varste de 3 ani a copilului dupa cum va fi noua lege de la 1 iulie. ? Va multumesc anticipat!

  • Buna ziua,

   Sigur ca da. Cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea vârstei de 2 ani a copilului, va trebui să vă reîntoarceți la locul de muncă pentru a beneficia de stimulentul de inserție.
   La data de 21.08.2016 vă aflați în plata stimulentului de inserție, iar prelungirea perioadei de acordare a acestuia până la împlinirea de 3 ani a copilului se va face din oficiu.

 10. Mirela says:

  buna ziua.daca ma puteti ajuta si pe mine in urmatoarea situatie : daca ma aflu in plata stimulentului de insertie si intru in concediu pt sarcina cu risc mai beneficiez de stimulent ? Multumesc

  • Bună ziua,

   Stimulentul de inserție nu se mai acordă dacă se intră în concediul de risc maternal.
   Pe durata concediului de risc maternal aveți dreptul la indemnizația de risc maternal care se suportă integral de Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.

   • Muresan Maria says:

    Primesc indemnizatia daca am 6 luni lucrat si sunt insarcinata si pana cand nasc se implineste un an.

 11. Dumitru Maria says:

  Buna ziua! As vrea sa va cer o parere legata de indemnizatia pt cresterea copilului. Situatia mea este urmatoarea: la 30 oct 2015 m-am intors la serviciu, cand copilul avea 11 luni, insa contractul pe perioada determinata a expirat in data de 2 ian 2016. De atunci nu mai lucrez si as vrea sa va intreb ce ar trebui sa fac pentru a intra din nou in concediu pt crestere copil din iulie 2016. Va multumesc anticipat!

  • Bună ziua,

   În cazul în care, ați optat pentru concediu pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, singura modalitate, de a reintra în concediul pentru creștere copil este de a realiza venituri supuse impozitului.
   Mai exact, după ce veți găsi un loc de muncă, veți beneficia, la cerere, de concediul pentru creșterea copilului și de indemnizația lunară.

 12. Andreea Mureșan says:

  Buna ziua. Sunt in concediu de creștere copil…fetița mea împlinește doi ani pe 23.09.2016…soțul nu are 12 luni lucrate inainte de a naște, deci nu îndeplinește condițiile pt a sta o luna cu copilul si atunci asi putea sta eu pana la vârsta de 2 ani a fetiței… Cand ar trebui sa ma întorc la serviciu pt a beneficia de Stimulentul de inserție ce se acorda pana la vârsta de 3 ani a copilului? Multumesc!

  • Bună ziua,

   Pentru a vă lămuri cu privire la prima la prima întrebare vă rog accesați următorul link:
   vasiliumiclea.ro/este-obligatoriu-ca-tatal-sa-stea-o-luna-cu-copilul/
   În legătură cu stimulentul de inserție, veți beneficia de acesta dacă vă reîntoarceți la locul de muncă cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani. Prelungirea perioadei de acordare a stimulentului până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani se va face din oficiu.

 13. Dana Dobre says:

  Buna ziua!Am si eu o intrebare legata de modificarea legii privind stimulentul de insertie la intoarcerea la munca inainte de a implini copilul 2 ani.In momentul in care am intrat in CCIC eram somaj.Copilul implineste 2 ani pe 28 iulie 2016.Daca revin la somaj cu 60 de zile inainte de terminarea CCIC pot beneficia de stimulentul de insertie pana la implinirea varstei de 3 ani ai copilului?

  • Bună ziua!

   Indemnizația de șomaj nu se încadrează în veniturile supuse impozitului, astfel pe perioada în care beneficiați de indemnizație de șomaj nu puteți beneficia stimulentul de inserție.
   Stimulentul de inserție se poate primi, la cerere, numai în măsura în care veți obține venituri supuse impozitului indiferent dacă este vorba de venituri rezultate din salarii, din activități independente sau din activități agricole.

 14. Anna Labos says:

  Bună ziua,

  Cu toate că am citit articolul, care e foarte clar și pentru care vă mulțumesc, nu am gasit un răspuns la situația mea.
  Am optat pentru CIC de 1 an, care s-a încheiat în decembrie 2015. De atunci sunt în concediu fără plată (pt crestere copil), care urmează să se încheie in iunie 2016 (conform cererii mele).
  Nelămurirea mea este următoarea: dacă reîncep lucrul în iunie, mai beneficiez cumva de prevederile noii ordonanțe? Adică să primesc retroactiv 85% din salariu pentru cele 5 luni de concediu fără plată? (Posibil și stimulent de inserție? Copilul împlinește 2 ani în ianuarie 2017.)
  Daca nu, ar fi oare o soluție să îmi prelungesc concediul fără plată până în iulie sau august, adică până după ce apare noua ordonanță în Monitor? Astfel lucrurile ar fi clare.
  Multumesc anticipat!

 15. CIURCI LAVINIA says:

  Buna seara,

  As avea si eu cateva intrebari referitoare la noua lege: sunt in concediu pt cresterea copilului pana la varsta de 2 ani (24.02.2017), de la 1 iulie se va mari cuantumul indemnizatiei (am inteles ca minimul va fi de 1000 lei, eu primesc acum aprox 688 lei)?
  Se mai pot realiza venituri in perioada primirii indemnizatiei (in limita a 3000 lei anual)?

  • Bună ziua,

   Salariul minim brut a crescut la 1250 lei, astfel, de la 1 iulie 2016, când va intra în vigoare legea privind indemnizația pentru mame, indemnizația minimă pentru creștere copil va fi de 1062,5 lei.
   În perioada de concediu de creștere a copilului, într-un an calendaristic, nu puteți obține venituri mai mari de trei ori decât indemnizația minimă, mai mari decât 3187,5 lei.

   • CIURCI LAVINIA says:

    Buna ziua,
    Multumesc pentru raspuns. As mai avea nevoie de cateva informatii: ce fel de activitati pot desfasura (de exemplu: pot avea contract de munca pe perioada determinata de 4 luni cu norma redusa astfel incat sa nu depasesc suma de 3187,5 lei?)

 16. Alina C says:

  Buna ziua,

  In situatia in care in prezent sunt in CIC pana la un an, copilul implineste un an pe 15 august, eu intentionez sa ma intorc la munca pe 20 iulie, este necesar sa redepun dosar pentru a primi indemnizatia neplafonata pentru cele 20 zile din iulie si pentru ca tatal sa nu fie obligat sa stea o luna in CIC din primul an de viata, ci din doi ani, conform noii ordonante?

  Va multumesx!

 17. Anna Labos says:

  Bună ziua,

  Cu toate că am citit articolul, care e foarte clar și pentru care vă mulțumesc, nu am gasit un răspuns la situația mea.
  Am optat pentru CIC de 1 an, care s-a încheiat în decembrie 2015. De atunci sunt în concediu fără plată (pt crestere copil), care urmează să se încheie in iunie 2016 (conform cererii mele).
  Nelămurirea mea este următoarea: dacă reîncep lucrul în iunie, mai beneficiez cumva de prevederile noii ordonanțe? Adică să primesc retroactiv 85% din salariu pentru cele 5 luni de concediu fără plată? (Posibil și stimulent de inserție? Copilul împlinește 2 ani în ianuarie 2017.)
  Daca nu, ar fi oare o soluție să îmi prelungesc concediul fără plată până în iulie sau august, adică până după ce apare noua ordonanță în Monitor? Astfel lucrurile ar fi clare.
  Multumesc anticipat!

 18. Raluca says:

  Daca nu ma mai intorc la serviciul pe care l-am avut atunci cand am intrat in concediu crestere copil pt doi ani si imi gasesc alt loc de munca intre timp,mai pot beneficia de stimulentul de insertie pana la trei ani ,daca incep mai devreme cu 60 de zile?

 19. parvu georgiana says:

  Buna ziua! Articolul m.a lamurit destul de mult pe noua lege. Va multumim pentru informatii. Insa un lucru ini este neclar. Am nascut pe 27.09.2014 si as vrea sa beneficiez de plata stimulentului de insertie pana la trei ani. Trebuie sa ma intorc la serviciu mai devreme de 27.07.2016 sau mult mai inainte adica cu trei luni inainte 27.06.2016? Caci tatal cand isi mai ia acele 30 zile? Sau le pierde in situatia in care eu ma intorc cu 60 zile mai devreme? Multumesc, inca o data.

 20. parvu georgiana says:

  Am incercat sa postez o alta intrebare anterior si nu stiu daca am reusit. Vreau sa va intreb ce se intampla cu cele 30 zile pe care trebuie sa si le ia tatal daca mama decide sa se întoarca cu 60 zile mai devreme? Le pierde sau mama trebuie sa se intoarca cu 90 zile mai devreme? Va multumesc frumos

 21. Crina says:

  Multumim pt articolul prezentat, nici nu stiam ca sunt modificari si referitoare la srimulent si va rog sa ma lamuriti si pe mine in situatia mea.
  1. Copila mea va implini 2 ani pe 31.08.16, momentan sunt in cic si intentionam sa revin la lucru pe 01.07.16…din ce am citit o sa am dreptul la stimulent pana la 3 ani conform noii legi, am inteles bine?
  2. Tatal nu si.a luat luna pt cic si nici nu si.o va lua iar cei de la prestatii sociale mi.au spus ca voi primi stimulent doar pt luna iulie 16 deoarece tatal ar fi beneficiarul de cic pt ultima luna, dar avand in vedere aceste modificari legislative stiti cumva rezolvarea corecta a acestei situatii? Multumesc

 22. PAP MIHAELA says:

  BUNA ZIUA. SANT IN CCC. PE 1 AN CU 85 % . SOTUL NU LUCREAZA. COPILUL FACE 1 AN PE 18 IULIE 2016. CAND AR TREBUI SA INCEP SERVICIUL SA BENEFICIEZ DE STIMULENTUL DE INSERTIE SI PANA LA CE VARSTA 2 SAU 3 ANI?

 23. Cornelia S says:

  Buna seara,

  As dori sa aflu cateva detalii despre cum se aplica legea 66/2016 in cazul meu.Concret ma aflu in CCC in varsta de pana la 1 an.Peste cateva zile,voi ma voi intoarce in campul muncii mai devreme cu 1 luna+1 zi pentru a beneficia de stimulentul de insertie.

  Incepand cu 1 iulie voi putea beneficia de prelungirea

 24. Cornelia S says:

  Prelungirea CCC in varsta de pana la 2 ani?
  Asta inseamna un nou dosar,sau se ia in calcul cel initial?

  Multumesc anticipat,

 25. Daniela says:

  Buna seara.Am inceput munca pe data de 12.04 , iar fetita mia implineste varsta de 2 ani pe data de 03. 07 2016,pe aceasta perioada am optat pentru concediu de paternitate ,sotul fiind in somaj. Intrebarea este daca mai beneficiez de stimulent in acest caz. Multumesc anticipat !

 26. claudiu says:

  1. Daca o persoana a optat pentru concediu de cresterea a copilulul pana la 2 ani de zile, perioada care se termina la data de 11.09.2016, si se intoarce la munca inainte cu 60 de zile de a implini copilul varsta de 2 ani de zile, respectiv inainte de 10.07.2016, va beneficia de stimulentul de insertie adica 531.25 pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani? (Tinand cont ca legea intra in vigoare la 01.07.2016, iar cererea este facuta pana la 10.07.2016)
  2. Daca raspunsul este afirmativ stimulentul de insertie il va primi totodata cu conditia ca venitul net ulterior intoarcerii la munca si incasat lunar, sa nu depaseasca de 3 ori cuantumul minim al indemnizatiei adica 3 × 1062.50 lei = 3187.50 lei? Iar daca persoana depaseste suma respectiva i se suspenda automat stimulentul de insertie? Mentiomez totodata ca venitul impozabil lunar ar fi sub valoarea de 2000 lei.

 27. Dana Neagu says:

  Buna ziua,

  Am beneficiat de CCC si indemnizatia aferenta (am optat pt concediu 1 an) pana cand copilul meu a implinit 8 luni. Incepand cu 1 martie 2016 am reluat activitatea.In prezent, beneficiez de stimulentul de insertie, care a fost stabilit a mi se plati pana cand copilul implineste 2 ani (iulie 2017).Conform noilor modificari, va rog sa-mi spuneti daca dupa data de 1 iulie 2016: am dreptul la prelungirea perioadei, respectiv pana la 3 ani, daca trebuie sa depun cerere sau se face din oficiu si daca si in cazul meu este valabila interdictia angajatorului de a ma concedia pe perioada platii stimulentului de insertie.Multumesc

 28. Adriana says:

  Am si eu o nelamurire. Eu nu lucram cand am ramas insarcinata, asadar sotul meu a optat pentru acest stimulent de insertie. Ne incadram pana la 3 ani. Intrebarea mea este, daca eu ma angajez inainte ca bebe sa faca 3 anisori, stimulentul se suspenda?

 29. Buna ziua va rog sa ma indrumati si pe mine ce trebuie sa fac. Sotul meu beneficiaza de stimulent dar o perioada de 4 luni nu a mai lucrat. Insa si a reluat activitatea. Am primit un plic . Ce trebuie sa fac oare mai primesc el lucreaza . Ce se intampla cu lunile in care nu a lucrat ?? Multumesc o zii buna

 30. Liliana says:

  Bună ziua! Copilul meu are 1 an și 10 luni. Nu am beneficiat deloc de indemnizație pentru creșterea copilului, pentru că m-am reîntors la muncă imediat după ce am terminat concediul de maternitate. Eu sunt însărcinată în 6 luni acum cu al doilea copil. În luna mai voi intra în concediu de maternitate pentru cel de-al doilea copil. În acest moment beneficiez de stimulent de inserție. Voi mai primi stimulent de inserție până la împlinirea vârstei de 3 ani a primului copil? Dacă nu voi mai primi eu, poate depune soțul cerere să primească el stimulent până împlinește primul copil 3 ani? Ambii suntem angajați. Mulțumesc!

 31. Moldoveanu Alexandra says:

  Buna ziua daca mi.am reluat activitatea la locul de munca pe care l.am avut anterior nasteri cu 60 de zile si doresc schimbarea locului de munca la alta firma mai pot beneficia de stimulent de inserție pana cand copilul împlineste 3 ani?Cum procedez?Va multumesc!

 32. Cristina says:

  Bună ziua,
  Urmează sa nasc pe 20 septembrie 2017,perioada pentru calcul indemnizație creștere copil ar fi octombrie 2016-septembrie 2017. Din 7 noiembrie 2016 mi-am schimbat locul de munca iar în luna octombrie 2016 am fost în șomaj și am beneficiat de indemnizație de șomaj, menționez ca anterior lunii octombrie am vechime de 10 ani la un alt angajator.

  Întrebarea mea este : ce venituri se iau în calcul pentru stabilirea valorii indemnizației de creștere copil-aferente căror luni ? ( dacă indemnizația de șomaj se ia in calcul în stabilirea indemnizației ptr creștere copil -ținând cont ca nu este un venit impozabil)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Apelează